เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6702CG00

GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Graduate Diploma Programme
Faculty/Institute FACULTY OF VETERINARY SCIENCE
Website http://www.vs.mahidol.ac.th/
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

• Hold a degree in Doctor of Veterinary Medicine (DVM) from the Kingdom of Thailand or from foreign universities which are certified by the Office of the Higher Education Commission

• Have a cumulative GPA of at least 2.50

• Other additional conditions could be granted to apply for admission at the discretion of the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกฯ อาคารโรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร ชั้น 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Prerequisite Course No Credit
Elective Courses not less than 6            Credits
Required Courses 18            Credits
Total not less than 24            Credits
Course Requirements
Prerequisite Courses Credit
VSID801 : SCIENTIFIC ENGLISH WRITING 1
Required Courses Credit
VSID802 : VETERINARY ETHICS AND WELFARE 1
VSCL760 : SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE AND SURGERY I 3
VSCL761 : SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE AND SURGERY II 3
VSCL813 : CLINICAL SKILL IN COMPANION ANIMAL INTERNAL MEDICINE AND SURGERY 3
VSCL814 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL EMERGENCY MEDICINE AND CRITICAL CARE 2
VSCL815 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL ANESTHESIA 2
VSCL816 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL SOFT TISSUE SURGERY 2
VSCL817 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL ORTHOPEDICS 2
Elective Courses Credit
VSCL818 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE 2
VSCL819 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL NEUROLOGY 2
VSCL820 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL CARDIOLOGY 2
VSCL821 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL OPHTHALMOLOGY 2
VSCL822 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL DERMATOLOGY 2
VSCL823 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL THERIOGENOLOGY 2
VSCL824 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL DIAGNOSTIC IMAGING 2
VSCL825 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL ONCOLOGY 2
VSCL826 : CLINICAL SKILL IN SMALL ANIMAL DENTISTRY 2
VSCL812 : ADVANCED CLINICAL PROCEDURES IN VETERINARY MEDICINE 3
VSPA762 : LABORATORY INTERPRETATION IN SMALL ANIMAL MEDICINE 1

8. Job Option after Graduation

-  สัตวแพทย์ผู้มีประสบการณ์ทางคลินิกสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัตว์ของรัฐ 
หรือเอกชน
-  บุคลากรมหาวิทยาลัย
-  ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr.Grisnarong Wonbandue

Email: grisnarong.won@mahidol.edu

Department of Veterinary Clinical Scienec and Public Health 

Faculty of Veterinary Science, Mahidol University 

Tel 0-2441-5242-4 ext.2237 , Fax 0-2441-0773 

Program Secretary

Dr.Namphung Suemanotham

Email: namphung.sue@mahidol.edu

Department of Veterinary Clinical Science and Public Health

Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

Tel 0-2441-5242-4 ext2224, Fax 0-2441-0773

Program Coordinator

Miss Panwad Preeyanont

Email:panwad.pre@mahidol.edu

Academic Affair 4th Office of the Dean, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University

Tel : 0-24415242-4 ext. 1429 , Fax 0-2441-0773


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th