เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 6501MS00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN CONTEMPLATIVE EDUCATION

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตตปัญญาศึกษา(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา
เว็บไซต์ http://www.ce.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 20 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒.ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. ประสบการณ์ในการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยไม่จำกัด
สาขาวิชาชีพ 
๔.  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒ และ ๓ อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัคร
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาวิชาเฉพาะจิตตปัญญาศึกษา

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) หลักสูตรกำหนดจัดสอบ 2 วัน 1 คืน ในช่วงกำหนดการช่วงสอบสัมภาษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบับคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อกกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 3            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
จศจศ๕๐๐ : ธรรมชาติแห่งโลกและชีวิต 3
จศจศ๕๐๑ : ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๑ 3
จศจศ๕๐๓ : จิตวิญญาณเพื่อสังคม 3
จศจศ๕๐๖ : ภาวนา ๑ 1
จศจศ๕๐๗ : ภาวนา ๒ 1
จศจศ๕๑๑ : ภูมิปัญญาบรรพกาลและจิตวิญญาณร่วมสมัย 3
จศจศ๕๒๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๑ 3
จศจศ๕๒๒ : ภาวนา ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
จศจศ๕๐๒ : ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๒ 3
จศจศ๕๒๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒ 3
จศจศ๕๒๓ : ภาวนา ๔ 3
จศจศ๕๒๔ : สัมมนาทางจิตตปัญญาศึกษา 3
จศจศ๕๒๕ : การเรียนรู้และการศึกษาที่แท้ 3
จศจศ๕๒๖ : สื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
จศจศ๕๒๗ : โครงการสื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
จศจศ๕๒๘ : แนวคิดของชีวิตและความตาย 3
จศจศ๕๒๙ : จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ 3
จศจศ๕๓๐ : ปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสังคม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
จศจศ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
จศจศ๕๐๐ : ธรรมชาติแห่งโลกและชีวิต 3
จศจศ๕๐๑ : ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๑ 3
จศจศ๕๐๓ : จิตวิญญาณเพื่อสังคม 3
จศจศ๕๐๖ : ภาวนา ๑ 1
จศจศ๕๐๗ : ภาวนา ๒ 1
จศจศ๕๑๑ : ภูมิปัญญาบรรพกาลและจิตวิญญาณร่วมสมัย 3
จศจศ๕๒๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๑ 3
จศจศ๕๒๒ : ภาวนา ๓ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
จศจศ๕๐๒ : ศิลปะแห่งการจัดกระบวนการจิตตปัญญา ๒ 3
จศจศ๕๒๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒ 3
จศจศ๕๒๓ : ภาวนา ๔ 3
จศจศ๕๒๔ : สัมมนาทางจิตตปัญญาศึกษา 3
จศจศ๕๒๕ : การเรียนรู้และการศึกษาที่แท้ 3
จศจศ๕๒๖ : สื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
จศจศ๕๒๗ : โครงการสื่อสารศิลป์เพื่อการเปลี่ยนแปลง 3
จศจศ๕๒๘ : แนวคิดของชีวิตและความตาย 3
จศจศ๕๒๙ : จิตตภาวนากับการเยียวยารักษาจิตใจ 3
จศจศ๕๓๐ : ปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษาเพื่อสังคม 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
จศจศ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 3

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  กระบวนกรแนวจิตตปัญญาศึกษา
-  ผู้ให้การดูแลทางจิตใจ / จิตวิญญาณ  จิตตาภิบาล
-  ผู้สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลง
-  ผู้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ทางจิตตปัญญาศึกษากลับไปพัฒนาในอาชีพเดิมของตนเอง

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สมสิทธิ์ อัสดรนิธี
อีเมล์ : somsit.asd@mahidol.ac.th 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
โทร : 02 441 5022 โทรสาร : 02 441 5024 
 

เลขานุการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สุปรียส์ กาญจนพิศศาล
อีเมล์ : supre.kan@mahidol.ac.th 
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
โทร : 02 441 5022 โทรสาร : 02 441 5024

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาววัลภา ศรีสวัสดิ์
อีเมล์ : wallapha.sri@mahidol.ac.th
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
โทร : 02 441 5022 ต่อ 16
โทรสาร : 02 441 5024 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th