เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 6201DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULAR MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ระดับโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL & FACULTY OF DENTISTRY & FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website http://www.sc.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

Type 1 Thesis only.
(1) Completed the Master of Science with a GPA more than 3.50 and at least one first-authored publication in an international journal.
(2) Candidates must have a minimum English proficiency score according to the Faculty of Graduate Studies guideline.
(3) Those who do not meet the above criteria may be considered at the discretion of the Program Chair and Dean of Faculty of Graduate Studies.

Type 2 Coursework and thesis.
(1) Completed the Master of Science with a GPA of at least 3.50 or
(2) Expect to graduate before the beginning of the semester for those who will graduate with the Bachelor of Science with a GPA more than 3.50.
(3) Candidates must have a minimum English proficiency score according to the Faculty of Graduate Studies guideline.
(4) Those who do not meet the above criteria may be considered at the discretion of the Program Chair and Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง K.316 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 51            Credits
For students with Bachelor
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
SCID898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCID521 : SPECIAL CONTENT AND INNOVATION IN MOLECULAR MEDICINE 3
SCID624 : MOLECULAR MEDICINE SEMINAR I 1
SCID627 : SEMINAR IN MOLECULAR MEDICINE DISSERTATION 1
   For students with Master's degree
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
SCID502 : CELL SCIENCE 2
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCID519 : SPECIAL CONTENT IN MOLECULAR MEDICINE 3
SCID624 : MOLECULAR MEDICINE SEMINAR I 1
SCID626 : MOLECULAR MEDICINE SEMINAR III 1
Elective Courses Credit
DTAN612 : ULTRASTRUCTURE OF CELLS AND ORAL TISSUES 2
GRID521 : RESEARCH ETHICS 1
RAPA665 : PRINCIPLE IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE 2
RAPA666 : SPECIAL TOPICS IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE 1
RAPA681 : LABORATORY SKILL IN PHARMACOGENOMICS AND PERSONALIZED MEDICINE 1
RATM511 : MOLECULAR BASIS OF HUMAN DISEASES 3
SCID503 : SYSTEMIC BIOSCIENCE 3
SCID506 : CONCEPTS OF MOLECULAR BIOSCIENCE 2
SCID507 : MICROSCOPIC TECHNIQUE 1
SCID508 : BIOMOLECULAR AND SPECTROSCOPY TECHNIQUES 1
SCID509 : SEPARATION TECHNIQUES 1
SCID510 : IMMUNOLOGICAL METHODS 1
SCID511 : GENE TECHNOLOGY 1
SCID512 : RECEPTOR BINDING AND ENZYME KINETIC ASSAYS 1
SCID513 : ANIMAL CELL CULTURE TECHNIQUES 1
SCID514 : ANIMAL EXPERIMENTATION IN BIOMEDICAL RESEARCH 1
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCMI602 : ADVANCED IMMUNOLOGY 3
SCMI603 : ADVANCED PARASITOLOGY 3
SCMI604 : ADVANCED VIROLOGY 3
SCPA610 : CELLULAR PATHOLOGY 2
SCPM502 : PRINCIPLES OF DRUG ACTION 2
SCPM617 : ADVANCED IN RESEARCH AND INNOVATION IN PHARMACOLOGY 3
SCTX604 : MOLECULAR TOXICOLOGY AND GENETIC 2
SIBC603 : BIOCHEMISTRY OF DISEASES 2
SIBC606 : ADVANCED BIOCHEMISTRY 4
SIIM611 : MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
TMMO601 : SPECIAL TOPICS IN MOLECULAR TROPICAL MEDICINE I 2
TMMO602 : SPECIAL TOPICS IN MOLECULAR TROPICAL MEDICINE II 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
SCID799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
SCID699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

.

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

ทุนเสริมสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

http://science.mahidol.ac.th/th/scholarships.php

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Tavan Janvilisri

Email: tavan.jan@mahidol.ac.th

Room R304, R building, 3rd Floor, Department of Biochemistry,

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5375 Fax: 0 2354 7174

Program Secretary

Asst. Prof. Pornthip  Chaichompoo 

Email: pornthip.chh@mahidol.ac.th

PR building, 1st Floor, Department of Pathobiology

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5577 Fax: 0 2354 7158

Program Coordinator

Mrs. Patchara Ongard

Email : patchara.ong@mahidol.ac.th

Room K.316, K. Building, Floor 3, Medical and Graduate Education Division, Graduate Education

Faculty of Science, Mahidol University

Tel: 0 2201 5746


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th