เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 5501MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SCIENCE & FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.sc.mahidol.ac.th , http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. Students must hold a bachelor’s degree in Plant Science, Botany, Biology, Biotechnology, Pharmacy, Thai traditional medicine, 
   and Agriulture of others from institute which recognized by Office of the Higher Education and granted by Programme Committee.
2. Have a minimum grade point average of 2.5
3. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and the Dean of Faculty of Graduate 
   Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.30 - 15.00 น. ห้อง N209 ตึก N คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท ม.มหิดล ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
PYPB612 : CONSERVATION AND UTILIZATION OF MEDICINAL PLANT GENETIC RESOURCES 3
PYPB621 : INTEGRATIVE PHARMACEUTICAL BOTANY 2
SCID516 : BIOSTATISTICS 3
SCID518 : GENERIC SKILLS IN SCIENCE RESEARCH 1
SCPL562 : INTEGRATIVE PLANT SCIENCE 2
SCPL672 : SEMINAR IN PLANT SCIENCE I 1
Elective Courses Credit
PYPB601 : TRADITIONAL THAI MEDICINE 3
PYPB604 : MEDICAL ETHNOBOTANY 3
PYPB607 : DEVELOPMENT OF HERBAL MEDICINE 3
PYPB610 : CURRENT TOPICS IN PHARMACEUTICAL BOTANY 2
PYPB622 : PLANT DATABASE CONSTRUCTION AND MANAGEMENT 3
PYPH695 : APPLIED PLANT BIOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 3
SCPL501 : ADVANCED PLANT TAXONOMY 3
SCPL502 : ETHNOBOTANY 3
SCPL503 : POLLEN BIOLOGY 3
SCPL511 : PLANT BIOREGULATORS 2
SCPL521 : PLANT CYTOGENETICS 3
SCPL522 : ADVANCED PLANT MOLECULAR BIOLOGY 3
SCPL523 : TECHNIQUES IN PLANT MOLECULAR BIOLOGY 3
SCPL524 : PLANT MUTATION 3
SCPL541 : ADVANCED PLANT TISSUE CULTURE 3
SCPL543 : ADVANCED PHYTOCHEMISTRY 3
SCPL544 : ADVANCED TECHNIQUE IN PLANT TISSUE CULTURE 1
SCPL563 : PLANT-MICROBE INTERACTION 3
SCPL564 : PLANT GROWTH PROMOTION 3
SCPL571 : CURRENT TOPICS IN PLANT SCIENCE 2
SCPL572 : APPLIED STATISTICS FOR PLANT SCIENCE 1
SCPL601 : ADVANCED BOTANICAL RESEARCH 1
SCPL602 : SKILL IN BOTANICAL KNOWLEDGE TRANSFER 1
SCPL611 : PLANT ADAPTATION TO ENVIRONMENTAL CHANGES 2
SCPL621 : Applied Plant Genetics 2
SCPL671 : SPECIAL PROBLEMS IN PLANT SCIENCE 2
Thesis Credit
PYPB698 : THESIS 12
SCPL698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  ผู้ถ่ายทอดความรู้ และนักวิชาการทางวิทยาการพืช
-  นักวิจัยทางวิทยาการพืชตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันต่าง ๆ
-  เป็นตัวแทนส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุเคมี และอุปกรณ์ของบริษัทต่าง ๆ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assist. Prof. Aussanee Pichakum

Email : aussanee.pic@mahidol.ac.th

Room N 311, N Building, Faculty of Science, Department of Plant Science, Phayathai

Tel : 022015232

Fax : 023547172

Program Secretary

Assist. Prof. Aussanee Pichakum

Email : aussanee.pic@mahidol.ac.th

Room N 311, N Building, Faculty of Science, Department of Plant Science, Phayathai

Tel : 022015232

Fax : 023547172

Program Coordinator

Ms.Ladawan Viparattanakorn

Email : ladawan.vip@mahidol.ac.th

Room N 303, N Building, Faculty of Science, Department of Plant Science,


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th