เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 5201MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
เว็บไซต์ http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/academics/curriculum/index.php,http://med.mahidol.ac.th/nutrition
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต 
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง 
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาHuman nutrition and metabolism

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 8.30-12.00 น. ห้องประชุมหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
รมภศ501 : พื้นฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รมภศ๖๐๑ : วิทยาศาสตร์โภชนาการ 3
รมภศ๖๐๓ : ชีวสถิติทางโภชนาการ 2
รมภศ๖๐๔ : การสื่อสารโภชนาการ 2
รมภศ๖๐๘ : การประเมินทางโภชนาการ 3
รมภศ๖๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการ 3
รมภศ๖๑๑ : การศึกษาโดยใช้ปัญหาทางโภชนาการเป็นฐาน 2
รมภศ๖๒๙ : พิษวิทยาโภชนาการ 1
สภภศ๖๓๗ : การอ่านและการคิดเชิงวิพากษ์ทางโภชนศาสตร์ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มโภชนาการคลินิก
รมภศ๖๑๓ : โภชนาการกับโรค 2
รมภศ๖๓๘ : โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๑ 3
รมภศ๖๓๙ : โภชนาการในเวชปฏิบัติ ๒ 3
รมภศ๖๔๐ : ประเด็นสำคัญทางโภชนาการ 1
รมภศ๖๔๑ : แผนบริการด้านโภชนาการ 2
   กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี
รมภศ๖๑๘ : เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ด้านอาหารและโภชนาการ 3
รมภศ๖๒๔ : การประยุกต์เทคนิคระดับเซลล์และโมเลกุลในการศึกษาทางอาหารและโภชนาการ 1
รมภศ๖๓๑ : บทบาทและหน้าที่ของสารอาหาร และ สารออกฤทธิ์ชีวภาพในอาหาร 3
รมภศ๖๔๒ : โครงการพิเศษในงานวิจัยโภชนาการ 1
รมภศ๖๔๓ : เทคนิคพิเศษทางสารอาหารและสมบัติการทำงานของสารอาหาร 1
รมภศ๖๔๔ : เทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์สารอาหารและสารพฤกษเคมี 1
รมภศ๖๔๕ : เทคนิคพิเศษทางการประเมินปริมาณและประสิทธิผลของสารต้านอนุมูลอิสระ 1
รมภศ๖๔๖ : การใช้สัตว์ทดลองเพื่อการวิจัยทางโภชนาการ 2
   กลุ่มพิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ
รมภศ๖๒๓ : การวิเคราะห์สารพิษในอาหารและการทดสอบสารที่เป็นพิษ 2
รมภศ๖๔๗ : ความปลอดภัยอาหารเพื่อสุขภาพผู้บริโภค 2
รมภศ๖๔๘ : พิษวิทยาโภชนาการประยุกต์ 3
รมภศ๖๔๙ : ผลกระทบของภาวะเครียดออกซิเดชันและสารต้านอนุมูลอิสระต่อ สุขภาพและโรค 3
รมภศ๖๕๐ : ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพสำหรับการประเมินภาวะโภชนาการและการรับสัมผัสสารพิษจากอาหาร 3
   กลุ่มโภชนาการชุมชน
รมภศ๖๕๑ : โภชนาการชุมชน 2
รมภศ๖๕๒ : ระบาดวิทยาทางโภชนาการ 2
รมภศ๖๕๓ : การดูแลทางโภชนาการสำหรับโรคที่พบบ่อยในชุมชน 2
รมภศ๖๕๔ : โภชนาการ การสัมผัสทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รมภส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิจัย นักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ ในสถาบันศึกษา สถาบันวิจัย อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล
-  นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย บริษัท
ผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ 
หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
-  ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศ โครงการวิจัย หน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ประกอบการ
ด้านอาหารและโภชนาการ

9. รายละเอียดอื่นๆ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. สร้างนักโภชนาการที่สามารถผสมผสานและประยุกต์พื้นฐานด้านโภชนศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในสาขาความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ

2. หลักสูตรเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้สอน/ผู้นำในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาหารและโภชนาการ โดยมีกลุ่มรายวิชาให้เลือกด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ โภชนาการคลินิก พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ โภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี และโภชนาการชุมชน ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการทั้งในระดับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน และหน่วยงานด้านนโยบาย ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ระดับปริญญาโท

ทุนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รศ. ดร. แพทย์หญิงนลินี จงวิริยะพันธุ์ (Assoc. Prof. Nalinee Chongviriyaphan)

Email: nalinee.cho@mahidol.ac.th

สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

   โทร: 0 2201 2625; โทรสาร: 0 2201 2625

เลขานุการหลักสูตร

ผศ. ดร. จินตนา ศิริวราศัย

Email: jintana.sir@mahidol.ac.th

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร: 0 2201 1483; โทรสาร: 0 2201 2625

ผู้ประสานงานหลักสูตร

1. นางสาวอลิสา ชีไธสง

    Email: alisa.che@mahidol.ac.th

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร: 0 2201 2625; โทรสาร: 0 2201 2625

2. นางสาวนันทัชพร คงอำนาจ

  Email: nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th

  หน่วยบริหารการศึกษา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

  โทร: 0 2800 2380 ต่อ 420; โทรสาร: 0 2441 9347


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th