เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 4901MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HUMAN DEVELOPMENT

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
เว็บไซต์ http://www.cf.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 15 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก๒
๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและพัฒนา สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕
๓. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (๑) และ (๒)  อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องสมุด ชั้น 5 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล (ศาลายา)
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 8            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 11            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
ดคพม๕๑๑ : พัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๕ : พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๖ : สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกพัฒนาการเด็ก
ดคพม๕๑๒ : พัฒนาการเด็ก 3
ดคพม๕๑๔ : โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2
ดคพม๕๑๗ : การอบรมเลี้ยงดูเชิงบวก 2
ดคพม๕๒๑ : สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๒๓ : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาเด็ก 2
   วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น
ดคพม๕๒๔ : พัฒนาการวัยรุ่น 3
ดคพม๕๒๕ : การวัดและประเมินพัฒนาการวัยรุ่น และเยาวชน 2
ดคพม๕๒๖ : การส่งเสริมและแก้ปัญหาวัยรุ่นและเยาวชน 2
ดคพม๕๒๗ : สื่อเพื่อการพัฒนาวัยรุ่น 2
ดคพม๕๒๘ : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน 2
   วิชาเอกพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ดคพม๕๑๙ : พัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
ดคพม๕๒๙ : พัฒนาการชีวิตสมรสและครอบครัว 2
ดคพม๕๓๐ : อาชีพในบริบทพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๓๓ : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๔๙ : การส่งเสริมและแก้ปัญหาในผู้สูงอายุ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคพม๕๑๘ : พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 3
ดคพม๕๓๑ : การให้คำปรึกษา 2
ดคพม๕๓๒ : ครอบครัวศึกษา 2
ดคพม๕๓๔ : การละเล่นไทยกับการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๓๕ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2
ดคพม๕๓๖ : พัฒนาการอาชีพในช่วงชีวิตมนุษย์ 2
ดคพม๕๓๗ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 2
ดคพม๕๓๘ : เพศศึกษาอย่างรอบด้าน 2
ดคพม๕๓๙ : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 2
ดคพม๕๔๑ : พัฒนาการมนุษย์ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 2
ดคพม๕๔๕ : สังคมวิทยาว่าด้วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๔๗ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๔๘ : กฎหมายกับสื่อเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2
ดคพม๕๕๐ : นวัตกรรมแห่งสมองและปัญญา 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ดคพม๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
ดคพม๕๑๑ : พัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๕ : พัฒนาการของสมองและพฤติกรรมของมนุษย์ 2
ดคพม๕๑๖ : สัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   วิชาเอกพัฒนาการเด็ก
ดคพม๕๑๒ : พัฒนาการเด็ก 3
ดคพม๕๑๔ : โปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 2
ดคพม๕๑๗ : การอบรมเลี้ยงดูเชิงบวก 2
ดคพม๕๒๑ : สื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๒๓ : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาเด็ก 2
   วิชาเอกพัฒนาการวัยรุ่น
ดคพม๕๒๔ : พัฒนาการวัยรุ่น 3
ดคพม๕๒๕ : การวัดและประเมินพัฒนาการวัยรุ่น และเยาวชน 2
ดคพม๕๒๖ : การส่งเสริมและแก้ปัญหาวัยรุ่นและเยาวชน 2
ดคพม๕๒๗ : สื่อเพื่อการพัฒนาวัยรุ่น 2
ดคพม๕๒๘ : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน 2
   วิชาเอกพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ดคพม๕๑๙ : พัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3
ดคพม๕๒๙ : พัฒนาการชีวิตสมรสและครอบครัว 2
ดคพม๕๓๐ : อาชีพในบริบทพัฒนาการผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๓๓ : ภาคปฏิบัติในการพัฒนาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๔๙ : การส่งเสริมและแก้ปัญหาในผู้สูงอายุ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ดคพม๕๑๘ : พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 3
ดคพม๕๓๑ : การให้คำปรึกษา 2
ดคพม๕๓๒ : ครอบครัวศึกษา 2
ดคพม๕๓๔ : การละเล่นไทยกับการพัฒนาเด็ก 2
ดคพม๕๓๕ : การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางสถิติ 2
ดคพม๕๓๖ : พัฒนาการอาชีพในช่วงชีวิตมนุษย์ 2
ดคพม๕๓๗ : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม 2
ดคพม๕๓๘ : เพศศึกษาอย่างรอบด้าน 2
ดคพม๕๓๙ : เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก 2
ดคพม๕๔๑ : พัฒนาการมนุษย์ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 2
ดคพม๕๔๕ : สังคมวิทยาว่าด้วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
ดคพม๕๔๗ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการมนุษย์ 2
ดคพม๕๔๘ : กฎหมายกับสื่อเพื่อการพัฒนามนุษย์ 2
ดคพม๕๕๐ : นวัตกรรมแห่งสมองและปัญญา 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
ดคพม๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ๑	นักวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์  
	- ๒ 	นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาการมนุษย์ 
	- ๓	นักวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์ ทั้งด้านพัฒนาทฤษฎีและปฏิบัติ
	- ๔	ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการมนุษย์

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ 

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ยงย่วน

Email: ybanyat@hotmail.com

ห้อง 1516  อาคารปัญญาวัฒนา  ชั้น 5 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ถนนพุทธมณฑล สาย 4  ต. ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

โทร. 02-4410601-8 ต่อ 1506 หรือ 086-9615723

เลขานุการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี  ทยานศิลป์

Email: sawitri.tha@mahidol.ac.th

ห้อง 1505 อาคารปัญญาวัฒนา  ชั้น 5 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02-4410601-8 ต่อ 1507

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวชาลิดา อรัญทิมา

Email: chalida.ara@mahidol.ac.th

ห้อง 1504 อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น 5 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02-4410601-8 ต่อ 1509


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th