เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 4803MG00

MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website http://www.tm.mahidol.ac.th/mctm/
Expected number of students 13

1. Admission Requirements

For Plan A(2): An applicant is required to have:
1. Holding a Medical degree (M.D. or M.B.B.S. or equivalent degrees) with cumulative GPA not less than 3.0 and be a qualified 
registered medical practitioner who practices for more than 3 years, with recommendation and confirmation documents, or
2. Graduated in Diploma of Tropical Medicine and Hygiene (D.T.M.&H.) or other equivalent diploma degrees within 5 years, and 
3. Have an English Proficiency Examination score as required by Faculty of Graduate Studies

For Plan B: An applicant is required to have:
1. Holding a Medical degree (M.D. or M.B.B.S. or equivalent degrees) with cumulative GPA not less than 2.7 and be a qualified 
registered medical practitioner who practices for more than 1 year, with recommendation and confirmation documents, or
2. Graduated in Diploma of Tropical Medicine and Hygiene (D.T.M.&H.) or other equivalent diploma degrees within 5 years, and
3. Have an English Proficiency Examination score as required by Faculty of Graduate Studies
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 22            Credits
Elective Courses not less than 2            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 22            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
TMCD504 : CLINICAL APPRENTICESHIP 6
TMCD526 : TROPICAL MEDICINE APPRENTICESHIP 6
TMCD535 : SEMINAR IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE 3
TMMH502 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : SOIL-TRANSMITTED HELMINTHIASES 3
TMMH503 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : TISSUE PARASITES 2
TMMH504 : IMPORTANT MOSQUITO-BORNE DISEASES 3
TMMH505 : NON-MOSQUITO VECTOR-BORNE DISEASES AND ZOONOSES 2
Elective Courses Credit
TMCD503 : INTRODUCTION TO CLINICAL RESEARCH 1
TMCD521 : LITERATURE REVIEW 2
TMCD523 : CLINICAL LABORATORY METHODS FOR RESEARCH 1
TMCD524 : INTERESTING CASE REPORT 1
TMCD530 : TROPICAL INFECTIOUS DISEASES CASE STUDY 1
TMCD531 : TROPICAL CLINICAL PATHOLOGY 1
TMCD532 : TRAVEL MEDICINE II 2
TMCD533 : SPECIAL CLINICS IN TROPICAL MEDICINE 1
TMCD534 : PRACTICAL STATISTIC FOR CLINICAL RESEARCH 1
TMID510 : STATISTICS FOR CLINICAL RESEARCH 3
TMMH508 : TRAVEL MEDICINE I 1
Thesis Credit
TMCD698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
TMCD504 : CLINICAL APPRENTICESHIP 6
TMCD527 : CLINICAL CASE TEACHING 3
TMCD535 : SEMINAR IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE 3
TMMH502 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : SOIL-TRANSMITTED HELMINTHIASES 3
TMMH503 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : TISSUE PARASITES 2
TMMH504 : IMPORTANT MOSQUITO-BORNE DISEASES 3
TMMH505 : NON-MOSQUITO VECTOR-BORNE DISEASES AND ZOONOSES 2
Elective Courses Credit
TMCD503 : INTRODUCTION TO CLINICAL RESEARCH 1
TMCD521 : LITERATURE REVIEW 2
TMCD523 : CLINICAL LABORATORY METHODS FOR RESEARCH 1
TMCD524 : INTERESTING CASE REPORT 1
TMCD530 : TROPICAL INFECTIOUS DISEASES CASE STUDY 1
TMCD531 : TROPICAL CLINICAL PATHOLOGY 1
TMCD532 : TRAVEL MEDICINE II 2
TMCD533 : SPECIAL CLINICS IN TROPICAL MEDICINE 1
TMCD534 : PRACTICAL STATISTIC FOR CLINICAL RESEARCH 1
TMID510 : STATISTICS FOR CLINICAL RESEARCH 3
TMMH508 : TRAVEL MEDICINE I 1
Thematic Paper Credit
TMCD697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-  Medical doctors with in-depth knowledge in tropical medicine, both in theory and practice, working in
hospitals, travel clinics, medical and organisations, both in government and public sectors
-  General physicians with tropical medicine expertise, who can be community leaders, consultants or 
policy makers for prevention of tropical diseases in communities, national, region or worldwide
-  General physicians with the expertise in clinical research especially in tropical medicine

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr Wirongrong Chierakul

wirongrong.chi@mahidol.ac.th

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine, 3rd Floor, Chamlong Harinasuta Building
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 66 (0) 2306-9130 (direct) or 66 (0) 2354-9100-19 ext. 1532, 1533

Fax: 66 (0) 2354-9150; 66 (0) 2643-5579

Program Secretary

Asst Prof Supat Chamnanchanunt

supat.cha@mahidol.ac.th

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine, 3rd Floor, Chamlong Harinasuta Building
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 66 (0) 2306-9130 (direct) or 66 (0) 2354-9100-19 ext. 1532, 1533

Fax: 66 (0) 2354-9150; 66 (0) 2643-5579

Program Coordinator

Ms Aree Buaprae

aree.bum@mahidol.ac.th

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine, 3rd Floor, Chamlong Harinasuta Building
Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 66 (0) 2306-9130 (direct) or 66 (0) 2354-9100-19 ext. 1532, 1533

Fax: 66 (0) 2354-9150; 66 (0) 2643-5579


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th