เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 4802MG00

MASTER OF CLINICAL TROPICAL MEDICINE PROGRAM IN TROPICAL PEDIATRICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website https://www.tm.mahidol.ac.th/phd-ctm/
Expected number of students 8

1. Admission Requirements

1. Students must hold a M.D., M.B.B.S. or other equivalent qualification that qualifies them to practice as a medical doctor, 
which is accepted by Mahidol University.
2. Students must have at least 1 year clinical experience (recommendation or confirmation documents required).  
3. Have good mental and physical health.
4. Pass the English Proficiency Examination offered by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
5. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
-

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกอบวิชาชีพ
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 13            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
TMMH502 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : SOIL-TRANSMITTED HELMINTHIASES 3
TMMH503 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : TISSUE PARASITES 2
TMMH504 : IMPORTANT MOSQUITO-BORNE DISEASES 3
TMTP510 : SEMINAR IN TROPICAL PEDIATRICS 3
TMTP511 : COMMON PEDIATRIC PROBLEMS 2
TMTP513 : TROPICAL PEDIATRIC APPRENTICESHIP 4
Elective Courses Credit
TMID510 : STATISTICS FOR CLINICAL RESEARCH 3
TMMH501 : PRINCIPAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 3
TMMH505 : NON-MOSQUITO VECTOR-BORNE DISEASES AND ZOONOSES 2
TMMH506 : SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS RELATED PROBLEMS 2
TMMH507 : GENERAL HEALTH PROBLEMS AND COMMON DISEASES IN THE TROPICS 2
TMTP512 : GENERAL PEDIATRIC APPRENTICESHIP 4
TMTP514 : CRITICAL REVIEW IN TROPICAL PEDIATRICS 2
Thesis Credit
TMTP698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
TMMH502 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : SOIL-TRANSMITTED HELMINTHIASES 3
TMMH503 : FOOD- AND WATER-BORNE DISEASES : TISSUE PARASITES 2
TMMH504 : IMPORTANT MOSQUITO-BORNE DISEASES 3
TMTP510 : SEMINAR IN TROPICAL PEDIATRICS 3
TMTP511 : COMMON PEDIATRIC PROBLEMS 2
TMTP513 : TROPICAL PEDIATRIC APPRENTICESHIP 4
Elective Courses Credit
TMID510 : STATISTICS FOR CLINICAL RESEARCH 3
TMMH501 : PRINCIPAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE 3
TMMH505 : NON-MOSQUITO VECTOR-BORNE DISEASES AND ZOONOSES 2
TMMH506 : SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES AND HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS RELATED PROBLEMS 2
TMMH507 : GENERAL HEALTH PROBLEMS AND COMMON DISEASES IN THE TROPICS 2
TMTP512 : GENERAL PEDIATRIC APPRENTICESHIP 4
TMTP514 : CRITICAL REVIEW IN TROPICAL PEDIATRICS 2
Thematic Paper Credit
TMTP697 : THE MATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-  Tropical pediatric practitioner
-  Clinical reseacher

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assistant Professor Weerawan Hattasingh

Email: weerawan.hat@mahidol.ac.th

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine, 3rd-floor Chamlong Harinasuta Building, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 66 (0) 2306-9130 (direct) or 66 (0) 2354-9100-19 ext 1532

Fax 66 (0) 2345-9150; 66 (0) 2643-5579

Program Secretary

Assistant Professor Supawat Chatchen

Email: supawat.cht@mahidol.ac.th

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine, 3rd-floor Chamlong Harinasuta Building, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 66 (0) 2306-9130 (direct) or 66 (0) 2354-9100-19 ext 1532

Fax 66 (0) 2345-9150; 66 (0) 2643-5579

Program Coordinator

Ms. Aree Buaprae

Email:aree.bum@mahidol.ac.th

Mahidol Bangkok School of Tropical Medicine, 3rd-floor Chamlong Harinasuta Building, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 66 (0) 2306-9130 (direct) or 66 (0) 2354-9100-19 ext 1532

Fax 66 (0) 2345-9150; 66 (0) 2643-5579


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th