เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 4801DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF TROPICAL MEDICINE
Website https://www.tm.mahidol.ac.th/phd-tropmed/
Expected number of students 99

1. Admission Requirements

The international Ph.D. Program (Trop. Med.) is offered to postgraduate students through Plan 1 and Plan 2 in English.

Plan 1 has no coursework and is offered to applicants who hold M.Sc. in Tropical Medicine or related field with GPA not less than 3.50 and have at least two research publications in international peer-reviewed journals and as the first author or corresponding author of at least one publication.

Plan 2 comprises coursework and dissertation and is offered to those who hold M.Sc. in Tropical Medicine or related field with GPA not less than 3.50 or those who hold a B.Sc. with Honors. Eligible candidates are both M.Sc. holders and B.Sc. with Honors holders.

The qualified applicants were interviewed by recruitment committee and evaluated by rubric scoring assessment.        

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: เวลา 10.00-12.00 น. ห้องบรรยาย 2 ชั้น 4 อาคารจำลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาTropical Medicine

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 508 ชั้น 5 อาคารจำลอง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For students with Master
Required Courses 8            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor
Required Courses 20            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
TMID898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
TMID513 : BIOSTATISTICS 2
TMID534 : CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
TMID536 : HOST AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TROPICAL DISEASES 2
TMID537 : TROPICAL PATHOGENS AND VECTORS 2
TMID538 : FIELD PRACTICUM IN TROPICAL MEDICINE 1
TMID544 : RESEARCH METHODOLOGY 2
TMID548 : EPIDEMIOLOGICAL CONCEPTS IN TROPICAL MEDICINE 1
TMID606 : DOCTORAL SEMINAR IN TROPICAL MEDICINE 2
TMID607 : FOOD- AND WATER-BORNE TROPICAL DISEASES 3
TMID608 : BLOOD- AND VECTOR- BORNE TROPICAL DISEASES 3
   For students with Master's degree
TMID606 : DOCTORAL SEMINAR IN TROPICAL MEDICINE 2
TMID607 : FOOD- AND WATER-BORNE TROPICAL DISEASES 3
TMID608 : BLOOD- AND VECTOR- BORNE TROPICAL DISEASES 3
Elective Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
TMCD510 : PARASITIC DISEASES 2
TMCD511 : NON-PARASITIC DISEASES 2
TMCD513 : PRINCIPLES OF CLINICAL RESEARCH 2
TMCD514 : CLINICAL TROPICAL PHARMACOLOGY 2
TMCD515 : CLINICAL PHARMACOKINETICS I 2
TMCD516 : CLINICAL PHARMACOKINETICS II 2
TMCD517 : EVALUATION OF CLINICAL PHARMACOLOGICAL RESEARCH 2
TMEN513 : MEDICAL ENTOMOLOGY 2
TMHG520 : ADVANCED EPIDEMIOLOGY 2
TMHG521 : INTERMEDIATE BIOSTATISTICS 2
TMHG522 : ADVANCED DATA ANALYSIS IN EPIDEMIOLOGY 2
TMHM505 : MEDICAL HELMINTHOLOGY 2
TMID516 : PRACTICAL PARASITOLOGY 2
TMMI510 : MEDICAL MICROBIOLOGY 2
TMMI511 : IMMUNOLOGY I 2
TMMI512 : IMMUNOLOGY II 2
TMMI513 : ADVANCED MICROBIOLOGY 2
TMMI515 : PRACTICAL MICROBIOLOGY 2
TMMI516 : PRACTICAL IMMUNOLOGY 2
TMMO508 : MOLECULAR TROPICAL MEDICINE AND GENETICS 2
TMMO509 : MOLECULAR TROPICAL MEDICINE SEMINAR 2
TMMO510 : LABORATORY RESEARCH IN MOLECULAR BIOLOGY 2
TMMO511 : ADVANCED LABORATORY RESEARCH 2
TMNU506 : NUTRITION 2
TMNU510 : BIOCHEMISTRY 2
TMNU516 : NUTRITIONAL LABORATORY 2
TMNU517 : ADVANCED BIOCHEMISTRY AND NUTRITION 2
TMPT502 : MICROSCOPIC ANATOMY 2
TMPT503 : PHYSIOLOGY 2
TMPT504 : PATHOLOGY 2
TMPT505 : PATHOLOGY OF TROPICAL DISEASES 2
TMPZ503 : MEDICAL PROTOZOOLOGY 2
TMSE502 : APPLIED SOCIAL SCIENCES IN TROPICAL MEDICINE 2
TMSE503 : SOCIAL EPIDEMIOLOGY 2
TMSE504 : CURRENT PROBLEMS IN MEDICAL SOCIAL SCIENCES 2
TMSE524 : PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY 2
TMSE525 : HEALTH RISK ASSESSMENT 2
TMSE526 : ANALYTICAL TECHNIQUES IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY 2
TMSE528 : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 2
TMSE529 : PRINCIPLE OF ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 2
TMSE531 : APPLIED BIOTECHNOLOGY 2
TMSE533 : ADVANCED BIOTECHNOLOGY FOR BIOLOGICAL PRODUCT DEVELOPMENT AND TROPICAL DISEASE CONTROL 2
TMSE538 : METHODS IN ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 2
   
TMCD601 : SPECIAL TOPICS IN CLINICAL TROPICAL MEDICINE 2
TMEN601 : SPECIAL TOPICS IN MEDICAL ENTOMOLOGY 2
TMHG601 : SPECIAL TOPICS IN EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF COMMUNICABLE DISEASES 2
TMHG602 : SPECIAL TOPICS IN TROPICAL HYGIENE 2
TMHM601 : SPECIAL TOPIC IN HELMENTHOLOGY 2
TMID601 : SPECIAL TOPICS IN HAEMATOLOGY 2
TMID602 : SPECIAL TOPICS IN PARASITOLOGY AND MEDICAL ENTOMOLOGY 2
TMMI601 : SPECIAL TOPICS IN MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 2
TMMI602 : SPECIAL TOPICS MOLECULAR BIOLOGY OF TROPICAL INFECTIONS/DISEASES 2
TMMI603 : SPECIAL TOPICS IN IMMUNOPARASITOLOGY 2
TMMO601 : SPECIAL TOPICS IN MOLECULAR TROPICAL MEDICINE I 2
TMMO602 : SPECIAL TOPICS IN MOLECULAR TROPICAL MEDICINE II 2
TMNU603 : SPECIAL TOPICS IN NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY 2
TMNU605 : SPECIAL TOPICS IN BIOCHEMICAL NUTRITION 2
TMPT601 : SPECIAL TOPICS IN PATHOLOGY 2
TMPT602 : SEMINAR IN PATHOLOGY OF TROPICAL DISEASES II 2
TMPZ602 : SPECIAL TOPICS IN MEDICAL PROTOZOOLOGY 2
TMSE604 : RESEARCH PROPOSAL PREPARATION 2
TMSE607 : ADVANCED RISK ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY 2
TMSE608 : SEMINAR ON ENVIRONMENTAL HEALTH AND TOXICOLOGY 2
TMSE609 : SPECIAL TOPIC IN ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 2
TMSE610 : SEMINAR ON ENVIRONMENTAL BIOTECHNOLOGY 2
TMSE611 : SPECIAL TOPICS IN SOCIAL MEDICINE 2
TMTP601 : SPECIAL TOPICS IN TROPICAL PEDIATRICS 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
TMID799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
TMID699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีทักษะและความสามารถทางโรคเขตร้อน 
ในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์เขตร้อน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr. Urai Chaisri

e mail: urai.cha@mahidol.ac.th; urai.chaisri@gmail.com

Department of Tropical Pathology

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 02-306-9184; 02-354-9100 to 04 ext. 1620, 1628

Fax: 02-306-9184

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Saengduen Moonsom

e mail: saengduen.moo@mahidol.ac.th

Department of Protozoology

Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University

Tel: 02-354-9100 to 04; 02-306-9182

Fax: 02-643-5601

Program Coordinator

Miss Somporn Ngamsirisomsakul

Program coordinator

e mail: somporn.nsr@mahidol.ac.th

Chamlong Harinasuta Building, 3rd Floor

Tel: 02-306-9100 ext 1532

Fax: 02-354-9150


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th