เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 4601DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL & FACULTY OF NURSING
Website http://www.ra.mahidol.ac.th , http://www.ns.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

I. Qualifications of Applicants in Study Plan 1.1

The applicant must:

1) hold a Master’s degree in nursing or in fields related to nursing with Study Plan A, which includes finishing a nursing theory course of at least 2 credit hours and a theory course in the substantive area of at least 2 credit hours; have experience in conducting research and have at least 1 publication in a peer-reviewed international journal and at least 1 publication in a peer-reviewed national journal as the first author or corresponding author, but not the publication for graduation; hold a registered nurse license (or equivalent) in his/her own country; and have a minimum grade point average (GPA) 3.50 of 4.00 scale at the Master’s degree level;

2) pass an English proficiency examination with a TOEFL-ITP score (administered by Mahidol University) of at least 500, TOEFL-iBT of at least 61, IELTS score of at least 5.0, or a criterion set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University;

3) applicants who have qualifications other than the above criteria may apply as per the consideration of the administrative committee and the dean of the Faculty of Graduate Studies.

II. Qualifications of Applicants in Study Plan 2.1

The applicant must:

1) hold a Master’s degree in nursing or in fields related to nursing with Study Plan A, which includes finishing a nursing theory course of at least 2 credit hours and a theory course in the substantive area of at least 2 credit hours; applicants who had graduated with a Master’s degree in nursing with Study Plan B must have experience in conducting research and have at least 1 publication in a peer-reviewed international or national journal as the first author or corresponding author, but not the publication for graduation; hold a registered nurse license (or equivalent) in his/her own country; and have a minimum grade point average (GPA) 3.50 of 4.00 scale at the Master’s degree level;

2) pass an English proficiency examination with a TOEFL-ITP score (administered by Mahidol University) of at least 500, TOEFL-iBT of at least 61, IELTS score of at least 5.0, or a criterion set by the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University;

3) applicants who have qualifications other than the above criteria may apply as per the consideration of the administrative committee and the dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) สำหรับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เวลา 9:00-16:00 น. ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตพญาไท สำหรับ คณะพยาบาลศาสตร์ เวลา 13:30-16:30 น. ห้อง 205 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1.1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 52            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
NSID551 : NURSING LEADERSHIP IN HEALTH DELIVERY SYSTEM 2
NSID552 : NURSING THEORY DEVELOPMENT 2
NSID558 : QUALITATIVE RESEARCH 2
RANS608 : PHILOSOPHY OF SCIENCE AND NURSING SCIENCE 2
RANS609 : ADVANCED RESEARCH DESIGN IN NURSING 2
RANS651 : ADVANCED STATISTICS IN HEALTH SCIENCES 2
Elective Courses Credit
NSID525 : SEMINAR IN NURSING AND HEALTH POLICY DEVELOPMENT 2
NSID555 : HEALTH PROMOTION 2
NSID557 : STRESS, COPING AND ADAPTATION 2
NSID567 : SELECTED TOPIC IN NURSING 2
NSID671 : MIXED METHODS RESEARCH 2
NSID672 : CARE MANAGEMENT OF CHRONIC ILLNESS IN COMMUNITY 2
NSID673 : CRITICAL AND EMERGENCY CARE SYSTEM 2
NSID674 : SCHOLARLY INQUIRY IN NURSING SCIENCE 2
RANS629 : GENDER AND HEALTH: THEORY AND RESEARCH 2
RANS630 : FAMILY HEALTH STUDIES 2
RANS652 : MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION 2
RANS669 : SELECTED TOPIC IN NURSING 2
RANS690 : OUTCOME RESEARCH: MEASUREMENT AND MANAGEMENT 2
RANS695 : CHRONIC ILLNESS 2
Dissertation Credit
NSID699 : DISSERTATION 36
RANS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Nursing educators.
-  Nursing administrators.
-  Nursing researcher.

9. Additional Information

หลักสูตรนี้ เป็นโครงการร่วมระหว่าง โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉะนั้น ผู้สมัครต้องระบุการกรอกขัอมูลให้ชัดว่าสมัครเป็นนักศึกษาของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการวางแผนให้ตรงกับความต้องการของผู้สมัครและการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

10. Details of Scholarship

There are 5 scholarships available for international students in the academic year 2019 (3 scholarships from Ramathibodi School of Nursing and 2 scholarships from Faculty of Nursing).

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Asst. Prof. Dr. Porntip Malathum

E-mail: porntip.mal@mahidol.ac.th

Room 407, 4th Floor, Ramathibodi School of Nursing,

Tel: 02201-2174, Fax: 02201-1673


---------------------------------------------

Faculty of Nursing, Mahidol University Salaya

Assoc. Prof. Dr. Tassanee Prasopkittikun

E-mail: tassanee.pra@mahidol.ac.th

Graduate Studies Office, 5th Floor,

Tel: 02-441-5333 ext. 2540, Fax: 02-441-5397

Program Secretary

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Assoc. Prof. Dr. Manee Arpanantikul

Email: manee.arp@mahidol.ac.th

Room 508, 5th Floor, Ramathibodi School of Nursing,

Tel: 02201-1601, Fax: 02201-1673

Program Coordinator

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital

Ms. Sunisa Buaprasert

Email:sunisa.bup@mahidol.edu

Room 407, 4th Floor, Ramathibodi School of Nursing,

Tel: 02201-2174, 02201-0611, Fax: 02201-1673


---------------------------------------------

Faculty of Nursing, Mahidol University Salaya

Mr.Nattapon Kongsomran

Email:nattapon.kon@mahidol.ac.th

Graduate Studies Office, 5th Floor,

Tel: 02-441-5333 ext. 2542, Fax: 02-441-5397


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th