เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 4301MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
เว็บไซต์ http://www.ss.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 15 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก ๒ 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด 
พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

แผน ข 
๑. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา กายภาพบำบัด 
พยาบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา พลศึกษาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐   
๓. มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการฝึกสอนทางการกีฬา อย่างใดอย่างหนึ่ง 
โดยมีหนังสือรับรองจากองค์กร หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานดังกล่าว
๔.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ (๑) หรือ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสระว่ายน้ำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 14            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 10            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วกกฬ๕๓๑ : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3
วกกฬ๕๐๑ : การประเมินและการวิเคราะห์สมรรถภาพทางกายในกีฬา 3
วกกฬ๖๐๑ : แนวโน้มด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี 2
วกกฬ๖๐๒ : สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 2
วกกฬ๖๐๔ : หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
วกกฬ๖๓๒ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วกกฬ576 : ทฤษฎีและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาการออกกำลังกายและการกีฬา 3
วกกฬ๕๒๑ : วิทยาศาสตร์การฝึกสอนทางการกีฬา 2
วกกฬ๕๒๔ : ทฤษฎีสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาและการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย 3
วกกฬ๕๒๕ : วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬา 3
วกกฬ๕๔๑ : สรีรวิทยาการกีฬา 2
วกกฬ๕๔๔ : สรีรวิทยาการกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๕๑ : ชีวกลศาสตร์การกีฬา 2
วกกฬ๕๕๔ : ชีวกลศาสตร์การกีฬาประยุกต์ 3
วกกฬ๕๖๔ : โภชนาการการกีฬา ๑ 2
วกกฬ๕๖๕ : โภชนาการการกีฬา ๒ 3
วกกฬ๕๗๔ : จิตวิทยาการกีฬาประยุกต์ 2
วกกฬ๕๗๕ : จิตวิทยาการออกกำลังกายและสุขภาพ 2
วกกฬ๕๘๑ : เวชศาสตร์การกีฬา ๑ 2
วกกฬ๕๘๒ : เวชศาสตร์การกีฬา ๒ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วกกฬ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  เป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
-  เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถดำเนินการวิจัยและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้ความ
รู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนากีฬาและการสร้าง
เสริมสุขภาพ
-  เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้นำในห้องปฏิบัติการ และมีความคิดริเริ่มทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

9. รายละเอียดอื่นๆ

ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562  ผู้ที่สอบผ่านเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ต้องเรียนรายวิชาภาคฤดูร้อนทุกคน  จำนวน 2 รายวิชา รวม 4 หน่วยกิต คือ

1. SPSS 531 Exercise Physiology  2(2-0-4) (Audit)

2. SPSS 601 Trends in Sports Science and Technology 2(2-0-4) (Credit)

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ ปีการศึกษา 2562

มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทที่ 1 จำนวน 2 ทุน

ประเภทที่ 3 จำนวน 2 ทุน

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Asst.Prof.Waree  Widjaja

Email: waree.widjaja@yahoo.com

College of Sports Science and Technology

Tel: 02-4414296-8 Ext: 303

เลขานุการหลักสูตร

Asst.Prof. Metta  Pinthong

Email: Metta.pin@mahidol.edu

College of Sports Science and Technology

Tel: 02-4414296-8 Ext:315

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Miss.Rungpeth  Manoy

Email: rung_0802@hotmail.com

College of Sports Science and Technology

Tel: 02-4414296-8 Ext:203


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th