เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 4301DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute COLLEGE OF SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
Website http://www.ss.mahidol.ac.th
Expected number of students 4

1. Admission Requirements

Plan 1 (Ph.D. by research only)

 1. Hold a Masters degree in Sports Science or Health Science or related science.

 2. Have a grade point average of at least 3.50

 3. Have research publications (not thesis) at least 1 publication.                  

4. Have a TOEFL ITP score of at least 500, TOEFL Internet-based score of 61 or IELTS score of 5 (no more than 2 years until the date of application). 

   Those who do not have any of the test score specified above will have to take the English Proficiency Examination of the Faculty of Graduate Studies on  the specified examination day.  Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee under exceptional circumstances. 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารสระว่ายน้ำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1 For students with Master
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2 For students with Master
Required Courses 10            Credits
Elective Courses not less than 2            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
SPSS898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
SPSS511 : ADVANCED SPORTS SCIENCE AND HUMAN PERFORMANCE 3
SPSS512 : HEALTH SCIENCES IN SPORTS AND EXERCISE 2
SPSS513 : SEMINAR IN SPORTS SCIENCE 1
SPSS515 : ADVANCED STATISTICS IN SPORTS SCIENCE 3
SPSS626 : RESEARCH SEMINAR IN SPORTS SCIENCE SPECIFIC AREA 1
Elective Courses Credit
SPSS621 : ADVANCED BIOMECHANICS FOR SPORTS AND EXERCISE 2
SPSS622 : ADVANCED PHYSIOLOGY FOR SPORTS AND EXERCISE TRAINING 2
SPSS623 : ADVANCED SPORTS MEDICINE 2
SPSS624 : ADVANCED NUTRITION FOR SPORTS AND EXERCISE 2
SPSS625 : SPORTS AND EXERCISE BEHAVIORS 2
SPSS627 : ADVANCED COACHING SCIENCE FOR SPORTS 2
Dissertation Credit
SPSS699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรกีฬาและหน่วยงานด้านส่งเสริมสุขภาพในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
-  เป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากีฬาและการสร้างเสริม
สุขภาพทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
-  ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

9. Additional Information

ในวันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบ ต้องเสนอหัวข้อที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์ ให้คณะกรรมการพิจารณา

10. Details of Scholarship

- ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชย์สมบัติ ปีการศึกษา 2562
   ประเภทที่ 1 จำนวน 1 ทุน
   ประเภทที่ 3 จำนวน 1 ทุน
- ทุน Mahidol Postgraduate Scholarship สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1 ทุน คือ
   ประเภทที่1 ทุน Full Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

 Asst.Prof. Amornpan Ajjimaporn

Email: g4036011@gmail.com

College of Sports Science and Technology

Tel: 02-4414296-8 Ext: 310

Program Secretary

Asst.Prof. Weerawat  Limroongreunrat

Email: weerawat.lim@mahidol.edu

College of Sports Science and Technology

Tel: 02-4414296-8 Ext: 315

Program Coordinator

Miss.Rungpeth Manoy

Email: rung0208@hotmail.com

College of Sports Science and Technology

Tel: 02-4414296-8 Ext:203


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th