เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   7   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 3904MS00

MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN EDUCATION FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน วิทยาลัยราชสุดา
เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 20 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แผน ก แบบ ก ๒    
๑) สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ 
ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา ทุกสาขาวิชา
๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓) มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แผน ข    
๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภา ทุกสาขาวิชา
๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓) มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔) มีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 9.00 - 12.00 น.
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการศึกษา และการวัดและประเมินผล

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับบุคลากรสังกัดสอศ.

ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 20            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 38            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รสกพ๕๐๕ : ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๖ : หลักการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๗ : การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3
รสกพ๕๐๘ : วิทยาระเบียบวิธีการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๑๐ : การจัดการชั้นเรียนและการช่วยเหลือด้านพฤติกรรม 2
รสกพ๖๐๑ : สัมมนาทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 1
รสกพ๖๑๖ : บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รสกพ๖๑๐ : ภาษาและวัฒนธรรมคนหูหนวก 2
รสกพ๖๑๒ : ภาษามือเพื่อการสื่อสาร 2
รสกพ๖๑๕ : การผลิตสื่อทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๑๗ : การแนะแนวและให้คำปรึกษาในสถานศึกษา 2
รสกพ๖๒๔ : ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ 2
รสกพ๖๒๕ : การสอนเด็กพิการซ้อนและตาบอดหูหนวก 2
รสกพ๖๒๖ : ครอบครัวศึกษา 2
รสกพ๖๒๗ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
รสกพ๖๒๘ : สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2
รสกพ๖๓๐ : หัวข้อพิเศษทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๑ : การจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่น 2
รสกพ๖๓๒ : การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
รสกพ๖๓๓ : การสอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึมและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 2
รสกพ๖๓๔ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2
รสกพ๖๓๕ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2
รสกพ๖๓๖ : การสอนบุคคลที่มีปัญญาเลิศและมีพรสวรรค์ 2
รสกพ๖๓๗ : การแนะแนวอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๘ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2
รสกพ๖๓๙ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
รสกพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
รสกพ๕๐๕ : ปฏิบัติการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๖ : หลักการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๗ : การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 3
รสกพ๕๐๘ : วิทยาระเบียบวิธีการสอนบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๐๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 3
รสกพ๕๑๐ : การจัดการชั้นเรียนและการช่วยเหลือด้านพฤติกรรม 2
รสกพ๖๐๑ : สัมมนาทางการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 1
รสกพ๖๑๖ : บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
รสกพ๖๑๐ : ภาษาและวัฒนธรรมคนหูหนวก 2
รสกพ๖๑๒ : ภาษามือเพื่อการสื่อสาร 2
รสกพ๖๑๕ : การผลิตสื่อทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๑๗ : การแนะแนวและให้คำปรึกษาในสถานศึกษา 2
รสกพ๖๒๔ : ดนตรีสำหรับการศึกษาพิเศษ 2
รสกพ๖๒๕ : การสอนเด็กพิการซ้อนและตาบอดหูหนวก 2
รสกพ๖๒๖ : ครอบครัวศึกษา 2
รสกพ๖๒๗ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 2
รสกพ๖๒๘ : สถิติประยุกต์ทางการศึกษา 2
รสกพ๖๓๐ : หัวข้อพิเศษทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๑ : การจัดการเรียนการสอนผ่านการเล่น 2
รสกพ๖๓๒ : การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 2
รสกพ๖๓๓ : การสอนบุคคลที่มีภาวะออทิซึมและบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ 2
รสกพ๖๓๔ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 2
รสกพ๖๓๕ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 2
รสกพ๖๓๖ : การสอนบุคคลที่มีปัญญาเลิศและมีพรสวรรค์ 2
รสกพ๖๓๗ : การแนะแนวอาชีพสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 2
รสกพ๖๓๘ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2
รสกพ๖๓๙ : การสอนบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
รสกพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ
-  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาอุดมศึกษา

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนของบัณฑิตวิทยาลัย

ทุนของวิทยาลัยราชสุดา

ทุนของหลักสูตร

ทุนสนับสนุนของหลักสูตรตามความร่วมมือกับสอศ.

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส

Assistant Professor Piyarat Nuchpongsai

piyarat.nuc@mahidol.ac.th

Ratchasuda College, Mahidol University, Salaya

Tel. 02 889 5315  Fax. 02 889 5308

เลขานุการหลักสูตร

Assistant Professor Teerasak Srisurakul

Teerasak.sri@mahidol.ac.th

Ratchasuda College, Mahidol University, Salaya

Tel. 02 889 5315 Fax. 02 889 5308

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Ms Jintana Khunsuton

jintana.khu@mahidol.ac.th

Educational Service Section, Ratchasuda College, Mahidol University

Tel. 02 889 5315 Fax. 02 889 5308


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th