เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3902MS04

MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SCIENCE FOR PERSONS WITH DISABILITIES

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก
 • วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
 • ระดับ ปริญญาโท
  คณะ/สถาบัน วิทยาลัยราชสุดา
  เว็บไซต์ http://www.rs.mahidol.ac.th
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 3 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  แผน  ก แบบ  ก ๒
  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ กายอุปกรณ์ 
  พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร สังคมสงเคราะห์ 
  ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย หูหนวกศึกษา 
  ล่ามภาษามือ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
  ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  แผน  ข
  ๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์      กาย
  อุปกรณ์ พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหาร สังคม
  สงเคราะห์ ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษ จิตวิทยา ความผิดปกติทางการสื่อความหมาย หู
  หนวกศึกษา ล่ามภาษามือ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
  ๓. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการไม่น้อยกว่า ๓ ปี
  ๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
  ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
    MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  กำหนดการสอบข้อเขียน
  วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
  เวลา:
  สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
   
   มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  - วิชาความรู้ทั่วไปด้านงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 221 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก๒
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  แผน ข
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
  หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
  หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร

  แผน ก แบบ ก2

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๐ : สถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2
  รสวพ๕๐๒ : จิตวิทยาว่าด้วยด้านความพิการ 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๑ : หลักการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๐๒ : สัมมนาด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๑๔ : ทฤษฎีการปรึกษา 3
  รสวพ๕๑๕ : การประเมินสำหรับการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๑๖ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพ 3
  รสวพ๕๑๗ : การปรึกษาแบบกลุ่ม 3
  รสวพ๖๑๗ : ปฏิบัติการด้านการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
     วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๒๐ : การวางแผนและประเมินโครงการ 3
  รสวพ๕๒๑ : การจัดการการเงินและงบประมาณ 3
  รสวพ๕๒๓ : หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  รสวพ๕๒๖ : การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๒๗ : จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะด้านความพิการ 3
     วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  รสวพ๕๓๐ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๑ : การประยุกต์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๔ : การประเมินและการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๕ : หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๖๓๖ : ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
     วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
  : 0
  รสวพ๕๕๕ : อักษรเบรลล์และการประยุกต์ 3
  รสวพ๕๕๖ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๑ 3
  รสวพ๕๗๗ : การบริการสำหรับคนสายตาเลือนราง 3
  รสวพ๕๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๑ 3
  รสวพ๕๘๐ : ปฏิบัติการด้านบริการคนตาบอดและสายตาเลือนราง 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  : 3
  รสบพ๕๕๘ : นวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นสากล 3
  รสบพ๕๕๙ : เว็บที่เข้าถึงได้และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ 3
  รสวพ๕๑๘ : การปรึกษาครอบครัว 3
  รสวพ๕๑๙ : ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค 3
  รสวพ๕๓๓ : การปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๐ : เครือข่ายระดับชาติและเชิงเปรียบเทียบด้านบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๒ : การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๔๓ : การพึ่งตนเองและการรวมตัวเคลื่อนไหวของคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๕ : การวิเคราะห์การสนทนา 3
  รสวพ๕๔๗ : ภาษามือไทย ๑ 3
  รสวพ๕๔๘ : ภาษามือไทย ๒ 3
  รสวพ๕๕๑ : การปรับตัวทางจิตสังคมต่อความเจ็บป่วยเรื้อรังและความพิการ 3
  รสวพ๕๕๒ : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๕๓ : การให้บริการคนตาบอดหูหนวก 3
  รสวพ๕๕๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3
  รสวพ๕๕๗ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๒ 3
  รสวพ๖๒๑ : ปฏิบัติการบริหารงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  รวพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  รสวพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  แผน ข

  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๐ : สถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2
  รสวพ๕๐๒ : จิตวิทยาว่าด้วยด้านความพิการ 2
  หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
  รสวพ๕๐๑ : หลักการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๐๒ : สัมมนาด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
     วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๑๔ : ทฤษฎีการปรึกษา 3
  รสวพ๕๑๕ : การประเมินสำหรับการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๑๖ : การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพ 3
  รสวพ๕๑๗ : การปรึกษาแบบกลุ่ม 3
  รสวพ๖๑๗ : ปฏิบัติการด้านการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
     วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  รสวพ๕๒๐ : การวางแผนและประเมินโครงการ 3
  รสวพ๕๒๑ : การจัดการการเงินและงบประมาณ 3
  รสวพ๕๒๓ : หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3
  รสวพ๕๒๖ : การพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๒๗ : จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะด้านความพิการ 3
     วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  รสวพ๕๓๐ : หลักการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๑ : การประยุกต์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๔ : การประเมินและการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๕๓๕ : หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทางเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
  รสวพ๖๓๖ : ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก 3
     วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง
  : 0
  รสวพ๕๕๕ : อักษรเบรลล์และการประยุกต์ 3
  รสวพ๕๕๖ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๑ 3
  รสวพ๕๗๗ : การบริการสำหรับคนสายตาเลือนราง 3
  รสวพ๕๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๑ 3
  รสวพ๕๘๐ : ปฏิบัติการด้านบริการคนตาบอดและสายตาเลือนราง 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  รสบพ๕๕๘ : นวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นสากล 3
  รสบพ๕๕๙ : เว็บที่เข้าถึงได้และเทคโนโลยีเคลื่อนที่ 3
  รสวพ๕๑๘ : การปรึกษาครอบครัว 3
  รสวพ๕๑๙ : ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค 3
  รสวพ๕๓๓ : การปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๐ : เครือข่ายระดับชาติและเชิงเปรียบเทียบด้านบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๒ : การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๔๓ : การพึ่งตนเองและการรวมตัวเคลื่อนไหวของคนพิการ 3
  รสวพ๕๔๕ : การวิเคราะห์การสนทนา 3
  รสวพ๕๔๗ : ภาษามือไทย ๑ 3
  รสวพ๕๔๘ : ภาษามือไทย ๒ 3
  รสวพ๕๕๑ : การปรับตัวทางจิตสังคมต่อความเจ็บป่วยเรื้อรังและความพิการ 3
  รสวพ๕๕๒ : เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 3
  รสวพ๕๕๓ : การให้บริการคนตาบอดหูหนวก 3
  รสวพ๕๕๔ : การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 3
  รสวพ๕๕๗ : การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๒ 3
  รสวพ๖๒๑ : ปฏิบัติการบริหารงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3
  รสวพ๖๗๘ : คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒ 3
  สารนิพนธ์ หน่วยกิต
  รสวพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  อาชีพที่สามารถประกอบได้โดยใช้วุฒิที่สำเร็จการศึกษาโดยตรง 
  - นักให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
  - นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  - นักวิชาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  - นักวิชาการด้านคนพิการ
  
  อาชีพที่มีพื้นฐานปริญญาตรีสามารถประกอบอาชีพเดิมเพื่อต่อยอด
  - นักวิชาการศึกษา
  - นักวิชาการสาธารณสุข
  - นักกายภาพบำบัด
  - นักกิจกรรมบำบัด
  - นักกายอุปกรณ์
  - นักอุปกรณ์ทางการแพทย์
  - นักสังคมสงเคราะห์
  - นักจิตวิทยา
  - ช่างเทคนิค
  - พยาบาล
  - วิศวกร
  - นักพัฒนาสังคม
  - นักพัฒนาองค์กรเอกชน
  - นักพัฒนาองค์กรคนพิการ
  - นักสิทธิมนุษยชน

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  1. หลักสูตรขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดสอน หากมีนักศึกษาผ่านการสอบข้อเขียน จำนวนน้อยกว่า 3 คน 

  2. กรณีผู้สมัครเป็นคนพิการ  ควรมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้

           -คนพิการทางการมองเห็น  ควรมีความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะการเดินทางและการช่วยเหลือตนเอง

          -คนพิการทางการได้ยิน ควรมีความสามารถในการใช้ภาษามือไทยในการสื่อสารได้

  3. วิทยาลัยราชสุดา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับผู้พิการทุกประเภท

  4. วิทยาลัยราชสุดา มีหน่วยบริการนักศึกษาพิการ และหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาทุกประเภท

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยราชสุดา

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  ประธานหลักสูตร

  อาจารย์ ดร. สุจิตรา เขียวศรี

  E-mail: suchi_22@live.com

  ห้อง  214 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1213   โทรสาร  0 2889 5308

  เลขานุการหลักสูตร

  อาจารย์ ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ

  E-mail: warankana6365@gmail.com

  ห้อง  252 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1246   

  โทรสาร  0 2889 5308

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  คุณศิริวรรณ วิทยาเวช

  Email: siriwan.vit@mahidol.ac.th

  ห้อง 218 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

  โทรศัพท์ 0 2889 5315-9 ต่อ 1216  

  โทรสาร  0 2889 5308


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th