เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 3814DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://itm.eg.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 20 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน แบบ ๑.๑
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง หรือตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
๒) มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน แบบ ๒.๑
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่า
๓) มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต หรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๓. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาใน แบบ ๒.๒
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒) โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ หรือเทียบเท่า
๓) มีพื้นความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการจัดการ หรือด้านที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต และต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานหลักสูตรฯ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- CV-ประวัติผู้สมัคร

ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๑
แบบ ๑.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒
แบบ ๒.๑ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท           
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 48            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 72            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 1

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศกส๖๐๐ : สถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๐๑ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วศกส๘๙๘ : วิทยานิพนธ์ 48

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศกส๖๐๐ : สถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๐๑ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วศกส๖๑๐ : การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๑๑ : กรอบการทำงานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง 3
วศกส๖๑๒ : สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๖๑๓ : มาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๖๑๔ : การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วศกส๖๑๐ : การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 3
วศกส๖๑๑ : กรอบการทำงานขององค์กรและนโยบายขั้นสูง 3
วศกส๖๑๒ : สัมมนาและวิธีวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกส๖๓๐ : ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและการปฎิบัติตามเกณฑ์ 3
วศกส๖๓๑ : การควบคุมภายใน 3
วศกส๖๓๒ : เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล 3
วศกส๖๓๓ : เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3
วศกส๖๓๔ : กฎหมายธนาคารและการเงิน 3
วศกส๖๓๕ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านกลยุทธ์สำหรับธุรกิจยุคดิจิทัล 3
วศกส๖๓๖ : กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3
วศกส๖๓๗ : การสำรวจด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๖๓๘ : เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
   กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานด้านสุขภาพ
วศกส๖๕๐ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงานสุขภาพ 3
วศกส๖๕๑ : ความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 3
วศกส๖๕๒ : การจัดการทางสารสนเทศศาสตร์การแพทย์ 3
วศกส๖๕๓ : การจัดการความรู้ในระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๖๕๔ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๖๕๕ : เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการจัดการสารสนเทศด้านสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรี
วศกส๗๙๙ : วิทยานิพนธ์ 48
   สำหรับผู้สำเร็จปริญญาโท
วศกส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิจัยและพัฒนาขั้นสูงทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศตามองค์กรหรือสถาบันของรัฐและเอกชน
- ผู้บริหารองค์กรทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
- ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
-  นักพัฒนาระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล
-  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสาธารณสุข

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
    Email : supaporn.kit@mahidol.edu

    Room  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารในเทศ ชั้น 3 อาคาร 1
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    Tel: 0 2889 2138 ต่อ 6300-2 Fax: 0 2441 9731 

เลขานุการหลักสูตร

    รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม
    Email : adisorn.lee@mahidol.edu

    Room  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารในเทศ ชั้น 3 อาคาร 1
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    Tel: 0 2889 2138 ต่อ 6300-2 Fax: 0 2441 9731 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

    นางสาวลักษมี ชูใจ
    Email : luksamee.chu@mahidol.edu

    Room  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารในเทศ ชั้น 3 อาคาร 1
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    Tel: 0 2889 2138 ต่อ 6300-2 Fax: 0 2441 9731 
    Mobile: 081-5957497


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th