เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3813MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website http://www.eg.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

Plan A1 (Thesis 36 credits)
A candidate’s qualifications:
1.Students must hold a Bachelor's degree in Chemical Engineering from the institute that is accepted by Office of Higher Education Commission (OHEC), Thailand.
2.They must receive a cumulative GPA of at least 3.50 from 4.00 total score system.
3.They must published at least 1 research article in an international journal.
4.They must have English proficiency score according to the Graduate Studies requirement.
5.Exceptions from the above requirements may be made by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies

Plan A2 (Course work 24 credits and thesis 12 credits)
A candidate’s qualifications:
1. Students must hold a Bachelor's degree in Chemical Engineering or any related field equivalent of Engineering or Science from the institute that is accepted by Office of Higher Education Commission (OHEC), Thailand.
2. They should receive a cumulative GPA of at least 2.50 from 4.00 total score system.
3. They must have English proficiency score according to the Graduate Studies requirement.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09:00-12:00 น. ห้องประชุม R313 อาคาร 1 ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Prerequisite Course * No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Non Type Subject Credit
EGCH623 : SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 1
Thesis Credit
EGCH798 : THESIS 36

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
EGCH509 : TRANSPORT PROCESSES 3
EGCH510 : CHEMICAL ENGINEERING KINETICS AND REACTOR DESIGN 3
EGCH511 : PRINCIPLES AND CALCULATIONS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH512 : CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS 3
Required Courses Credit
EGCH609 : ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA 3
EGCH610 : ADVANCED CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS 3
EGCH621 : ADVANCED CHEMICAL ENGINEERING KINETICS AND CHEMICAL REACTOR DESIGN 3
EGCH622 : ADVANCED CHEMICAL ENGINEERING MATHEMATICS 3
EGCH623 : SEMINAR IN CHEMICAL ENGINEERING 1
EGCH695 : RESEARCH METHODOLOGY IN CHEMICAL ENGINEERING 2
Elective Courses Credit
   
EGCH652 : SEPARATION PROCESSES IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH653 : INDUSTRIAL CATALYTIC PROCESSES 3
EGCH655 : MODELING AND SIMULATION IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH656 : PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING 3
EGCH657 : OIL AND NATURAL GAS CONDITIONING AND PROCESSING 3
EGCH664 : MOLECULAR SIMULATION IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH672 : ENHANCED OIL RECOVERY TECHNOLOGY 3
EGCH673 : INDUSTRIAL GAS TREATMENT IN CHEMICAL ENGINEERING PRACTICES 3
EGCH675 : ADVANCED PROCESS DYNAMICS AND CONTROL 3
   
EGCH659 : ADVANCED PARTICLE TECHNOLOGY 3
EGCH660 : SENSORS TECHNOLOGY 3
EGCH661 : BIOPOLYMER SCIENCE 3
EGCH662 : NANOSCIENCE AND NANOCOMPOSITE 3
EGCH663 : GAS ADSORPTION PROCESS BY POROUS SOLIDS 3
   
EGCH647 : BIORESOURCES TECHNOLOGY AND ITS RECENT APPLICATIONS 3
EGCH648 : ADVANCED BIOMASS CHEMISTRY AND ITS RECENT APPLICATIONS 3
EGCH665 : BIOPROCESS OPTIMIZATION 3
EGCH666 : ADVANCED BIOCHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH667 : RENEWABLE ENERGY AND BIOFUELS 3
EGCH668 : FUEL PROCESSING TECHNOLOGY AND DESIGN 3
EGCH669 : ECO-ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 3
EGCH670 : WASTE WATER TREATMENT PROCESSES AND DESIGN 3
EGCH679 : PULP AND PAPER TECHNOLOGY 3
EGCH680 : OPTIMIZATION THEORY IN CHEMICAL PROCESSES 3
EGCH681 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH682 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH683 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH684 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH685 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH686 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH687 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH688 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH689 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
Thesis Credit
EGCH698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-   วิศวกรเคมี วิศวกรกระบวนการ วิศวกรพลังงาน หรือวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถออกแบบ และควบคุมระบบในกระบวนการผลิตต่าง ๆ
ในโรงงานอุตสาหกรรม
-   วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมเคมี
-   นักวิจัย นักวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมเคมี
-    ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี

9. Additional Information

10. Details of Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Secretary

Dr. Pattaraporn Posoknistakul

Email: pattaraporn.pos@mahidol.edu

Room R313 Engineering 1 Building, Floor 3rd 

Department of Chemical Engineering, Mahidol University

Tel: +66(0)28892138 ext. 6101-3


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th