เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3811MS00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 45 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก ๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แผน ข
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนิติวิทยา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๔)ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 3 ชั้น 2คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคพ๕๒๒ : สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล 3
วศคพ๕๗๑ : หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคพ๖๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา 3
วศคพ๖๑๑ : เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๒๒ : การทำเหมืองข้อมูล 3
วศคพ๖๔๓ : กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
วศคพ๖๔๔ : กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา 3
วศคพ๖๖๑ : ระบบอัจฉริยะ 3
วศคพ๖๗๖ : ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
วศคพ๖๒๗ : การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
วศคพ๖๕๓ : เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย 3
วศคพ๖๕๔ : นิติวิทยาของระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล 3
วศคพ๖๕๕ : การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล 3
วศคพ๖๕๖ : นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
วศคพ๖๕๗ : วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์ 3
วศคพ๖๗๑ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๗๕ : การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3
วศคพ๖๗๗ : นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๔ : หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล 3
   กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
วศคพ๖๒๔ : การคำนวณเชิงบริการ 3
วศคพ๖๒๕ : การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3
วศคพ๖๓๒ : ระบบฝังตัวและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๔๒ : การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง 3
วศคพ๖๖๓ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศคพ๖๖๔ : การเรียนรู้ของเครื่อง 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๒ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๕ : หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคพ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคพ๕๒๒ : สถาปัตยกรรมโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและระบบฐานข้อมูล 3
วศคพ๕๗๑ : หลักการการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคพ๖๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนา 3
วศคพ๖๑๑ : เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๒๒ : การทำเหมืองข้อมูล 3
วศคพ๖๔๓ : กฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3
วศคพ๖๔๔ : กระบวนการสืบสวนทางนิติวิทยา 3
วศคพ๖๖๑ : ระบบอัจฉริยะ 3
วศคพ๖๗๖ : ความมั่นคงของเครือข่ายและการประเมินความเสี่ยง 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล
วศคพ๖๒๗ : การทดสอบเจาะโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3
วศคพ๖๕๓ : เทคนิคและเครื่องมือนิติวิทยาเครือข่าย 3
วศคพ๖๕๔ : นิติวิทยาของระบบปฏิบัติการและระบบแฟ้มข้อมูล 3
วศคพ๖๕๕ : การจัดการ การกู้คืน และการตรวจสอบหลักฐานดิจิทัล 3
วศคพ๖๕๖ : นิติวิทยาอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3
วศคพ๖๕๗ : วิศวกรรมย้อนรอยและการวิเคราะห์มัลแวร์ 3
วศคพ๖๗๑ : เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3
วศคพ๖๗๕ : การทดสอบเจาะระบบและการป้องกัน 3
วศคพ๖๗๗ : นิติวิทยาดิจิทัลและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๔ : หัวข้อพิเศษทางความมั่นคงและนิติวิทยาดิจิทัล 3
   กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม
วศคพ๖๒๔ : การคำนวณเชิงบริการ 3
วศคพ๖๒๕ : การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ 3
วศคพ๖๓๒ : ระบบฝังตัวและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๔๒ : การจัดการโครงการซอฟต์แวร์และความเปลี่ยนแปลง 3
วศคพ๖๖๓ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศคพ๖๖๔ : การเรียนรู้ของเครื่อง 3
วศคพ๖๗๘ : การประมวลผลข้อมูลปริมาณมาก 3
วศคพ๖๘๒ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์และสื่อประสม 3
วศคพ๖๘๔ : การประมวลผลภาพและการประยุกต์ 3
วศคพ๖๙๕ : หัวข้อพิเศษทางระบบสารสนเทศและการประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศคพ๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นิติวิทยาดิจิทัล
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
- ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและเครื่อง  แม่ข่าย
- ผู้บริหารโครงการสารสนเทศ
- วิศวกรในอุตสาหกรรมผลิตฮาร์ดแวร์

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

1. ทุนเรียนดี
2. ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Dr.Narit Hnoohom

E-mail : narit.hno@mahidol.ac.th

3rd Building, Floor 2, Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University

Tel : 0 2889 2138 #6267

เลขานุการหลักสูตร

ผู้ประสานงานหลักสูตร

Miss Ploypailin Petchann

E-mail : ploypailin.pet@mahidol.ac.th

3rd Building, Floor 2, Department of Computer Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University

Tel : 0 2889 2138 #6267


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th