เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 3810MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRONICS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

1. Graduated with Bachelor degree in Engineering or Science program
2. GPA not less than 2.50
3. Submit English proficiency test score according to Mahidol University requirement
4. Exceptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 16 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 9.00 - 12.00 น.
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 10.00 น. ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 5 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 15            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
EGEL501 : MATHEMATICS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 3
EGEL502 : STOCHASTIC AND RANDOM PROCESSES 3
EGEL503 : ELECTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT 3
EGEL504 : APPLIED ELECTRONICS IN ELECTRICAL ENGINEERING 3
EGEL505 : RESEARCH METHODOLOGY FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
EGEL506 : SEMINAR IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 1
Elective Courses Credit
EGEL507 : ADVANCED CONTROL SYSTEMS 3
EGEL508 : CONTROL OF ROBOTICS 3
EGEL509 : DIGITAL CONTROL FOR POWER ELECTRONICS 3
EGEL510 : ADVANCED ELECTRICAL POWER SYSTEM ANALYSIS 3
EGEL511 : ELECTRICAL POWER SYSTEM RELIABILITY 3
EGEL512 : ELECTRICAL POWER SYSTEM QUALITY 3
EGEL513 : ADVANCED POWER ELECTRONIC CONVERTERS 3
EGEL514 : ELECTRIC MACHINES AND DRIVE SYSTEMS 3
EGEL515 : MODERN DIAGNOSTIC IMAGING TECHNIQUES 3
EGEL516 : DIGITAL IMAGE AND SIGNAL PROCESSING 3
EGEL517 : SIGNAL PROCESSING APPLICATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
EGEL518 : COMMUNICATION NETWORK AND SECURITY 3
EGEL519 : IOT AND SENSORS 3
EGEL520 : WIRELESS SENSORS NETWORKS 3
EGEL521 : TECHNOLOGY TRENDS AND CONVERGENCE COMMUNICATIONS 3
EGEL522 : ADVANCED ELECTROMAGNETIC ENGINEERING 3
EGEL523 : MICROELECTRONIC CIRCUIT DESIGN 3
EGEL524 : FET SENSORS AND APPLICATIONS 3
EGEL525 : ULTRA-LOW-POWER ELECTRONICS CIRCUIT DESIGN 3
EGEL526 : BIO-INSPIRED ELECTRONICS 3
EGEL527 : MULTI-SENSOR DATA FUSION 3
EGEL528 : SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS 3
EGEL529 : SPECIAL TOPICS IN POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL MOTOR DRIVE SYSTEMS 3
EGEL530 : SPECIAL TOPICS IN TELECOMMUNICATIONS 3
EGEL531 : SPECIAL TOPICS IN ELECTRONIC ENGINEERING 3
EGEL532 : SPECIAL TOPICS IN THE IMAGE AND SIGNAL PROCESSING AND ITS APPLICATIONS 3
EGEL533 : SPECIAL TOPICS IN THE ADVANCED EMBEDDED SYSTEMS 3
Thesis Credit
EGEL698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
EGEL501 : MATHEMATICS FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 3
EGEL502 : STOCHASTIC AND RANDOM PROCESSES 3
EGEL503 : ELECTRONIC PRODUCT DEVELOPMENT 3
EGEL504 : APPLIED ELECTRONICS IN ELECTRICAL ENGINEERING 3
EGEL505 : RESEARCH METHODOLOGY FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
EGEL506 : SEMINAR IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 1
Elective Courses Credit
EGEL507 : ADVANCED CONTROL SYSTEMS 3
EGEL508 : CONTROL OF ROBOTICS 3
EGEL509 : DIGITAL CONTROL FOR POWER ELECTRONICS 3
EGEL510 : ADVANCED ELECTRICAL POWER SYSTEM ANALYSIS 3
EGEL511 : ELECTRICAL POWER SYSTEM RELIABILITY 3
EGEL512 : ELECTRICAL POWER SYSTEM QUALITY 3
EGEL513 : ADVANCED POWER ELECTRONIC CONVERTERS 3
EGEL514 : ELECTRIC MACHINES AND DRIVE SYSTEMS 3
EGEL515 : MODERN DIAGNOSTIC IMAGING TECHNIQUES 3
EGEL516 : DIGITAL IMAGE AND SIGNAL PROCESSING 3
EGEL517 : SIGNAL PROCESSING APPLICATIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 3
EGEL518 : COMMUNICATION NETWORK AND SECURITY 3
EGEL519 : IOT AND SENSORS 3
EGEL520 : WIRELESS SENSORS NETWORKS 3
EGEL521 : TECHNOLOGY TRENDS AND CONVERGENCE COMMUNICATIONS 3
EGEL522 : ADVANCED ELECTROMAGNETIC ENGINEERING 3
EGEL523 : MICROELECTRONIC CIRCUIT DESIGN 3
EGEL524 : FET SENSORS AND APPLICATIONS 3
EGEL525 : ULTRA-LOW-POWER ELECTRONICS CIRCUIT DESIGN 3
EGEL526 : BIO-INSPIRED ELECTRONICS 3
EGEL527 : MULTI-SENSOR DATA FUSION 3
EGEL528 : SPECIAL TOPICS IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS 3
EGEL529 : SPECIAL TOPICS IN POWER ELECTRONICS AND ELECTRICAL MOTOR DRIVE SYSTEMS 3
EGEL530 : SPECIAL TOPICS IN TELECOMMUNICATIONS 3
EGEL531 : SPECIAL TOPICS IN ELECTRONIC ENGINEERING 3
EGEL532 : SPECIAL TOPICS IN THE IMAGE AND SIGNAL PROCESSING AND ITS APPLICATIONS 3
EGEL533 : SPECIAL TOPICS IN THE ADVANCED EMBEDDED SYSTEMS 3
Thematic Paper Credit
EGEL697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-  วิศวกรไฟฟ้าระดับอาวุโส วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรควบคุมงาน และวิศวกรออกแบบ
-  ผู้เชี่ยวชาญในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิจัย
-  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-  เจ้าของกิจการ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Full scholarship is available for graduate student with outstanding academic performance.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Somnida Bhatranand, Ph.D.

email address: somnida.rat@mahidol.edu

Tel. 02-889-2138 ext. 6501

Program Secretary

Pornchai Chanyagorn, Ph.D.

email address: pornchai.cha@mahidol.edu

Tel. 02-889-2138 ext. 6501

Program Coordinator

Jaruda Ngamwititwong

email address: jaruda.nga@mahidol.ac.th

Tel. 02-889-2138 ext. 6501


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th