เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3809DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website http://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

A candidate must:
1. hold a Master's degree in Engineering, Science, or other Master's degree from an institute
accredited by the Commission on Higher Education with a minimum GPA of 3.50 or equivalent.
2. exceptions to the above requirement may be made by the Program Committee and the Dean of
the Faculty of Graduate Studies.
3. exception from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาQuantitative Foundation and Analytical Writing, Writing Assessment

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 4            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 52            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
EGIE555 : ENGINEERING MANAGEMENT IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SYSTEM 2
EGIE556 : SEMINAR AND RESEARCH METHODS 2
EGIE683 : ADVANCED OPERATIONS RESEARCH 2
EGIE684 : ADVANCED OPERATIONS MANAGEMENT 2
EGIE686 : SEMINAR IN GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2
EGIE687 : SEMINAR IN LOGISTICS TRANSPORTATION 2
Elective Courses Credit
EGIE560 : SYSTEM THINKING AND MODELING 2
EGIE565 : DATA MINING IN INDUSTRIAL ENGINEERING 2
EGIE580 : INTERNATIONAL TRANSPORT LOGISTICS 2
EGIE581 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE582 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 3
EGIE583 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE584 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE585 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE586 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE587 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE588 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 2
EGIE589 : SPECIAL TOPICS IN LOGISTICS AND ENGINEERING MANAGEMENT 3
EGIE670 : INFORMATION TECHNOLOGY FOR LOGISTICS AND SUPPLY CHAINS 2
EGIE688 : CASE STUDIES IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2
EGIE689 : SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN SERVICE INDUSTRY 2
EGIE690 : HEALTHCARE SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS MANAGEMENT 2
EGIE691 : SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 2
Thesis Credit
EGIE699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการ
-  นักวิจัย
-  ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการคลังสินค้า การขนส่ง 
การกระจายสินค้า การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

9. Additional Information

Funding opportunities with faculty research topics for exceptional candidates

10. Details of Scholarship

1 Full Scholarship

1 Partial Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof. Ronnachai Sirovetnukul, Ph.D.
Email: ronnachai.sir@mahidol.ac.th
Room R220, 1 Building, Floor 2,
Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering
Mahidol University
999 Phutthamonthon Sai 4 Road,
Salaya, Phutthamonthon,
Nakhon Pathom, 73170, Thailand
Tel: 02-8892138 Ext. 6210, 6201-03
Fax: 02-8892138 Ext. 6229

Program Secretary

Dr. Jirapan Liangrokapart

Email: jirapan.lia@mahidol.ac.th
1 Building, Floor 2,
Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University,
Salaya, Nakornprathom 73170
Thailand
Tel. 66(2)889-2138 ext 6221
Fax. 66(2)889-2138 ext 6229

Program Coordinator

Ms.Tawinan Simajaruk

Email: taamtee@hotmail.com
1 Building, Floor 2,
Department of Industrial Engineering

Faculty of Engineering, Mahidol University,
Salaya, Nakornprathom 73170
Thailand

Tel: 02-8892138 Ext. 6201-03
Fax: 02-8892138 Ext. 6229


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th