เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3807MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 20 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือมีประสบการณ์ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเครื่องกลไม่ต่ำกว่า ๑ ปี
๓.  ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔.  ผู้มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 1300-16.00 น. ณ R-4011 ชั้น4 อาคาร1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก๒
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศคก๕๐๔ : วิศวกรรมเครื่องกลเบื้องต้น 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศคก๕๐๕ : แบบจำลองระบบและการจำลอง 4
วศคก๕๐๖ : การออกแบบและโครงร่าง 4
วศคก๕๐๗ : นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเป็นผู้ประกอบการ 3
วศคก๕๐๘ : เทคนิคการสื่อสารทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
วศคก๖๙๑ : สัมมนาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วศคก๕๑๐ : คณิตศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง 3
วศคก๕๑๑ : การวัดและวิชาการเครื่องมือ 3
วศคก๕๑๒ : วิธีการคำนวณทางวิศวกรรมเครื่องกล 3
วศคก๕๑๓ : ไฟไนต์เอลิเมนต์ 3
วศคก๕๑๔ : วิธีการเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3
วศคก๕๒๑ : พลศาสตร์ขั้นสูง 3
วศคก๕๒๒ : ทฤษฎีความยืดหยุ่น 3
วศคก๕๒๓ : กลศาสตร์การแตกหัก 3
วศคก๕๒๔ : เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ 3
วศคก๕๒๕ : การออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ยาง 3
วศคก๕๓๑ : อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง 3
วศคก๕๓๕ : ระบบความร้อน 3
วศคก๕๓๖ : การถ่ายเทความร้อนและมวลขั้นสูง 3
วศคก๕๓๗ : กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 3
วศคก๕๓๘ : ทฤษฎีการเผาไหม้ 3
วศคก๕๓๙ : พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีปริมาตรจำกัด 3
วศคก๕๔๑ : การปรับอากาศและการทำความเย็นขั้นสูง 3
วศคก๕๔๒ : การถ่ายเทความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ 3
วศคก๕๔๓ : ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับการถ่ายเทความร้อน 3
วศคก๕๔๖ : การถ่ายเทความร้อนและการไหลสองสถานะ 3
วศคก๕๕๖ : เทคโนโลยียานยนต์ขั้นสูง 3
วศคก๕๕๗ : เทคโนโลยีการผลิตด้านยานยนต์ 3
วศคก๕๖๑ : การควบคุมเชิงเส้น 3
วศคก๕๖๒ : ระบบควบคุมเชิงเส้นอันดับสอง 3
วศคก๕๖๓ : ระบบควบคุมหลายตัวแปร 3
วศคก๕๖๕ : หุ่นยนต์ ๑ 3
วศคก๕๖๗ : เมคคาทรอนิกส์ 3
วศคก๕๖๘ : การควบคุมแบบป้อนล่วงหน้า 3
วศคก๕๘๑ : เทคโนโลยีพลังงานทดแทนขั้นสูง 3
วศคก๕๘๒ : เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3
วศคก๕๙๖ : หัวข้อคัดสรรทางสาขากลศาสตร์ของแข็ง 3
วศคก๕๙๗ : หัวข้อคัดสรรทางสาขากลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน 3
วศคก๕๙๘ : หัวข้อคัดสรรทางสาขาวิศวกรรมยานยนต์ 3
วศคก๕๙๙ : หัวข้อคัดสรรทางสาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 3
วศคก๖๐๐ : หัวข้อคัดสรรทางสาขาระบบควบคุมอัตโนมัติ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศคก๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-   วิศวกรเครื่องกล วิศวกรออกแบบ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต และวิศวกรควบคุมงาน 
       ระบบในอาคาร
-   นักวิจัยและนักวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
-   ผู้ชำนาญการในการออกแบบและสร้างระบบ

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต สุวรรณจำรัส

Email : chakrit.suv@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น4 อาคาร1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel : 0 2889 2138 ต่อ 6401-3

เลขานุการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิโชติ จักรไพวงศ์

Email : ittichote.chu@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น4 อาคาร1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel : 0 2889 2138 ต่อ 6401-3

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวมาลิณี เทียมพัฒน์

Email : malinee.tie@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น4 อาคาร1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tel : 0 2889 2138 ต่อ 6401-3


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th