เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 3806MS00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website www.eg.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

1. Students must hold a Bachelor's degree in Engineering or Science or any field equivalent of Engineeroing or Science;

2. They should receive a cumulative GPA of at least 2.50;

3. Have English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;

4. Exceptions from the above requirements may be made by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร 5 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 14            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 38            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
EGCH501 : TRANSPORT PROCESSES 3
EGCH502 : CHEMICAL ENGINEERING KINETICS AND REACTOR DESIGN 3
EGCH503 : PRINCIPLES AND CALCULATIONS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH504 : FOOD CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY 3
EGCH505 : INDUSTRIAL MICROBIOLOGY 3
EGCH508 : CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS 3
Required Courses Credit
EGCH513 : CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR ENGINEERING 3
EGCH514 : ADVANCED TRANSPORT PROCESS TECHNOLOGY 3
EGCH601 : COMPUTATIONAL TECHNIQUES IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH602 : STATISTICAL PROCESS AND EXPERIMENTAL DESIGN 3
EGCH696 : STUDY TRIPS IN CHEMICAL ENGINEERING 1
EGCH758 : SEMINAR INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING 1
Elective Courses Credit
EGCH515 : ADVANCED PROCESS MODELING AND CONTROL IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH516 : ENERGY SYSTEM AND SUSTAINABILITY 3
EGCH517 : OPERATIONAL EXCELLENCE IN CHEMICAL INDUSTRY 3
EGCH518 : ADVANCED TREATMENT TECHNOLOGIES FOR WATER, WASTEWATER AND REUSE 3
EGCH519 : DRUG DELIVERY AND DEVELOPMENT 3
EGCH520 : PRODUCT DEVELOPMENT AND COSMETIC FORMULATIONS 3
EGCH521 : CORROSION IN CHEMICAL, FOOD AND PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 3
EGCH605 : SEPARATION PROCESSES IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH607 : ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA 3
EGCH608 : ADVANCED CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS 3
EGCH613 : SENSORS TECHNOLOGY 3
EGCH615 : ADVANCED CHEMICAL ENGINEERING KINETICS AND CHEMICAL REACTOR DESIGN 3
EGCH620 : MODELING AND SIMULATION IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH641 : NUMERICAL COMPUTATIONS IN FOOD PROCESS ENGINEERING 3
EGCH642 : FOOD AND PHARMACEUTICAL PROCESSES TECHNOLOGY 3
EGCH643 : FOOD PROPERTIES AND QUALITY ASSESSMENT 3
EGCH645 : NON-THERMAL PROCESS ENGINEERING 3
EGCH649 : BIOPROCESS OPTIMIZATION 3
EGCH671 : PROJECT MANAGEMENT FOR ENGINEERS 3
EGCH674 : PHARMACEUTICAL FACILITIES, EQUIPMENT AND PROCESS DESIGN 3
EGCH680 : OPTIMIZATION THEORY IN CHEMICAL PROCESSES 3
EGCH681 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH682 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH683 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH684 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH685 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH686 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH687 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH688 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
EGCH689 : CURRENT TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING 3
Dissertation Credit
EGCH698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-   วิศวกรเคมีและวิศวกรกระบวนการ วิศวกรสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วิศวกรที่ปรึกษาโรงงาน หรือวิศวกรในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
โดยสามารถออกแบบ และควบคุมระบบในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม
-   นักวิจัยและนักวิชาการหลากหลายสาขา เช่น ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เวชภัณฑ์ เคมีชีวภาพ และอาหาร เป็นต้น

9. Additional Information

There are Scholarship for evervone.

10. Details of Scholarship

- Full Scholarship

- Partial Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Dr.Pornchai Bumroongsri

Email : pornchai.bum@mahidol.ac.th

Room - , 1 Building, Floor 3, Department of Chimical Engineering, Faculty of Engineering.

Tel : 028892138 # 6041-42 Fax : 024419731

Program Secretary

Dr.Warangkana Pornputtapitak

Email : warangkana.por@mahidol.ac.th

Room - , 1 Building, Floor 3, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering.

Tel : 028892138 # 6041-42 Fax : 024419731

Program Coordinator

Miss Sukanya Leejalearn

Email : sakanya.lee@mahidol.ac.th or aochawsukanya@gmail.com

Room ESR. 1 Building, Floor 1, Department of ESR, Faculty of Engineering.

Tel : 028892138 # 6041-42 Fax : 024419731


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th