เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3805MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egce/master/
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

Applicant must hold a Bachelor degree in Civil Engineering or equivalent with a cumulative GPA of at least 2.50.

 

Applications are accepted for both first and second semesters.

 

Proficiency in English is also required as all the instructions and theses are in English. Student should meet one of the following requirements:

 

Exceptions to the above requirements may be made by the program committee. For inquiry, please contact us.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 6380 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
EGCE523 : RESEARCH METHODOLOGY FOR CIVIL ENGINEERING 2
EGCE525 : BUILDING SYSTEMS 3
EGCE526 : INFRASTRUCTURE SYSTEMS 3
EGCE528 : SEMINAR IN CIVIL ENGINEERING 1
EGCE564 : CONSTRUCTION PROJECT ADMINISTRATIONS 3
Elective Courses Credit
EGCE502 : DURABILITY OF CONCRETE AND STRUCTURES 3
EGCE503 : DESTRUCTIVE AND NON-DESTRUCTIVE TESTING 3
EGCE504 : REPAIR AND MAINTENANCE OF REINFORCED CONCRETE 3
EGCE508 : ADVANCED CEMENTITIOUS MATERIALS 3
EGCE510 : FINITE ELEMENT METHOD FOR CIVIL ENGINEERING 3
EGCE511 : STRUCTURAL ANALYSIS AND STRUCTURAL DYNAMICS 3
EGCE512 : ADVANCED DESIGN OF REINFORCED CONCRETES 3
EGCE513 : SEISMIC DESIGN AND REHABILITATION 3
EGCE514 : ADVANCED DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE 3
EGCE515 : ADVANCED DESIGN OF STEEL STRUCTURES 3
EGCE517 : INVERSE PROBLEM ANALYSIS FOR CIVIL ENGINEERING 3
EGCE518 : OPTIMIZATION METHODS FOR ENGINEERS AND SCIENTISTS 3
EGCE519 : ADVANCED MECHANICS OF MATERIALS 3
EGCE527 : ECONOMIC AND FINANCE OF PROJECT INVESTMENT 3
EGCE550 : TRAFFIC THEORY AND APPLICATION 3
EGCE551 : TRAFFIC CONTROL AND MANAGEMENT 3
EGCE552 : URBAN TRANSPORTATION PLANNING 3
EGCE553 : TRAVEL BEHAVIOR AND DEMAND ANALYSIS 3
EGCE554 : INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 3
EGCE555 : TRANSPORTATION, ENERGY, AND ENVIRONMENT 3
EGCE557 : RAIL TRANSPORTATION 3
EGCE558 : AIR TRANSPORTATION 3
EGCE560 : CONSTRUCTION PLANNING AND CONTROL 3
EGCE563 : CONSTRUCTION TECHNIQUES AND EQUIPMENT 3
EGCE565 : LAW AND CONTRACT ADMINISTRATIONS 3
EGCE566 : CONSTRUCTION COST, ECONOMICS AND FINANCE 3
EGCE567 : CONSTRUCTION SAFETY MANAGEMENT 3
EGCE568 : QUALITY CONTROL IN CONSTRUCTION PROJECTS 3
EGCE569 : CONSTRUCTION ORGANIZATIONAL MANAGEMENT 3
EGCE570 : GEOINFORMATICS SYSTEM IN ENGINEERING 3
EGCE571 : APPLIED GEOINFORMATICS FOR LAND USE PLANNING 3
EGCE572 : NATURAL DISASTER ENGINEERING 3
EGCE573 : APPLIED GEOINFORMATICS FOR WATERSHED MANAGEMENT 3
EGCE574 : GEOINFORMATICS FOR DISASTER MANAGEMENT AND MITIGATION 3
EGCE575 : GEOINFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS FOR CLIMATE CHANGE 3
EGCE576 : GEOINFORMATICS FOR TRANSPORTATION ANALYSIS 3
EGCE577 : HYDROMETEOROLOGY 3
EGCE580 : ADVANCED FOUNDATION ENGINEERING 3
EGCE581 : ENGINEERING PROPERTIES OF SOILS 3
EGCE582 : EXCAVATIONS AND SUPPORT SYSTEMS 3
EGCE583 : SOIL AND SITE IMPROVEMENT 3
EGCE584 : DETERMINATION OF SOIL PROPERTIES 3
EGCE585 : THEORETICAL SOIL MECHANICS 3
EGCE586 : FINITE ELEMENT METHOD FOR GEOTECHNICAL ENGINEERING 3
EGCE587 : GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING 3
EGCE588 : EARTH STRUCTURES 3
EGCE591 : SELECTED TOPICS 3
EGCE611 : APPLIED MATHEMATICS FOR ENGINEERING 3
EGCE612 : APPLIED DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR ENGINEERING 3
EGCE613 : NUMERICAL METHODS FOR ENGINEERING 3
EGCE650 : NETWORK ANALYSIS METHODS AND APPLICATIONS 3
EGCE652 : FREIGHT TRANSPORTATION 3
Thesis Credit
EGCE698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  วิศวกรโยธาทำงานทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา ด้านการออกแบบฐานรากและโครงสร้าง
ทางธรณีเทคนิค ด้านสำรวจ หรืองานภูมิสารสนเทศ ด้านวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง จราจร และโลจิสติกส์ ด้านการบริหาร
โครงการก่อสร้าง หรือทางด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป
-  นักวิชาการและนักวิจัย ทางด้านวิศวกรรมโยธา
-  ประกอบอาชีพอิสระ

9. Additional Information

the selection committee would need a statement of purpose to answer following questions

 

1. Why you want to study at Mahidol University 

 

2. Do you have any special research interests to study at Mahidol University (Structural, Construction Management, Concrete technology, Geotechnical) 

 

3. If you did not get a scholarship to study at Mahidol University, how you are going to support yourself.

 

How to Apply

 

Please visit the Faculty of Graduate Studies' Website for the details on how to apply and to submit the application form online.http://www.grad.mahidol.ac.th/Admission/online/admission2018_EN/login.php

Please note that the current admission period to the 2018 Second Semester (January to May) for International applicants may apply at any time during the year. However, to allow time for consideration of application and preparing visa documents, we recommended that the application must be received by the end of November 2018 for the second semester.

 

Further Questions? 

 

In the meantime, I would like to send you our 2018 orientation file, and if you have any further questions, please contact our program officer Ms Pacharee Pruethong pacharee.pru@mahidol.ac.th and program secretary Dr Wutjanun Muttitanon  wutjanun.mut@mahidol.ac.th 

10. Details of Scholarship

2018 Mahidol Postgraduate Scholarships for Graduate International Students http://www.grad.mahidol.ac.th/en/scholarships/pdf/PostgraduateScholarship2018.pdf

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Assit. Prof. Dr. Teraphan Ornthammarath
    Email : teraphan.orn@mahidol.ac.th

    Room 6283, 3rd Building, Floor 2, Department of Civil and Environmental Engineering, 
    Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 02-889-2138 (ext. 6396, 6397) Fax: 02-889-2138 (ext. 6388) 

Program Secretary

    Assit. Prof. Dr. Wutjanun Muttitanon 
    Email : wutjanun.mut@mahidol.ac.th

    Room 6385, 3rd Building, Floor 3, Department of Civil and Environmental Engineering, 
    Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 02-889-2138 (ext. 6396, 6397) Fax: 02-889-2138 (ext. 6388) 

Program Coordinator

    Ms. Pacharee Pruethong
    Email : pacharee.pru@mahidol.ac.th

    3rd Building, Floor 3, Department of Civil and Environmental Engineering, 
    Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 02-889-2138 (ext. 6396, 6397) Fax: 02-889-2138 (ext. 6388) 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th