เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3804MG00

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.eg.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 45 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้การรับรองโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือ
๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา
ให้การรับรองโดยได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และมีประสบการณ์ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมอุตสาหการไม่ต่ำกว่า ๓ ปี 
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา 
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ R215 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 15            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศอก๕๖๙ : หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
วศอก๕๗๐ : ความน่าจะเป็นและสถิติ 3
วศอก๕๗๑ : การวิจัยปฏิบัติการ 3
วศอก๕๗๒ : การวางแผนและควบคุมการผลิต 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศอก๕๐๒ : การคิดและการจำลองระบบ 3
วศอก๕๐๔ : การจัดการการปฏิบัติการขั้นสูง 3
วศอก๕๐๕ : สถิติวิศวกรรมประยุกต์และการวิจัยดำเนินงาน 3
วศอก๕๐๖ : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการแบบยั่งยืน 3
วศอก๕๐๗ : การสัมมนาและระเบียบวิธีวิจัย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วศอก๕๑๐ : หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๒ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
วศอก๕๑๓ : การวัดสมรรถนะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๔ : ระบบปัญญา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศอก๕๑๕ : การจัดการสินค้าคงคลัง 3
วศอก๕๑๗ : การจัดการคลังสินค้า 3
วศอก๕๒๙ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริการ 3
วศอก๕๓๑ : สัมมนาทางประเด็นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ 3
วศอก๕๓๓ : โลจิสติกส์การขนส่งระหว่างประเทศ 3
วศอก๕๓๔ : วิธีการสถิติสำหรับวิศกรรมความน่าเชื่อได้ 3
วศอก๕๓๕ : การจัดการสารสนเทศในโซ่อุปทานสุขภาพ 3
วศอก๕๙๘ : การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โรงพยาบาล 3
วศอก๖๐๑ : การเดินรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ 3
วศอก๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๓ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๔ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๕ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๓๑ : การทำเหมืองข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมคุณภาพ
วศอก๕๒๑ : การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร 3
วศอก๕๒๕ : ซิกซ์ซิกม่า 3
วศอก๕๓๗ : หลักการจัดสมดุลสายการประกอบ 3
วศอก๖๐๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๑๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๒๒ : การจัดการคุณภาพ 3
วศอก๖๒๔ : ระบบการผลิตและบริการบาง 3
   กลุ่มวิชาการประยุกต์วิศวกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์
วศอก๕๔๐ : เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมการผลิต 3
วศอก๕๔๑ : โลหะวิทยาอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุขั้นสูง 3
วศอก๕๔๒ : บทนำอินเทอร์เน็ตของสิ่งของและระบบฝังตัว 3
วศอก๕๔๓ : การจัดการการเชื่อมโดยรวม 3
วศอก๕๔๔ : กรรมวิธีการผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 3
วศอก๕๔๕ : หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 3
วศอก๕๔๖ : กระบวนการเชื่อมและการควบคุมสมบัติรอยต่อขั้นสูง 3
วศอก๕๔๙ : การวางระบบอัตโนมัติการผลิต 3
วศอก๕๕๐ : การผลิตดิจิทัล 3
วศอก๕๙๐ : วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และการผลิต 3
วศอก๕๙๑ : การผลิตเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๕๙๒ : การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๖๑๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๒๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศอก๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วศอก๕๖๙ : หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
วศอก๕๗๐ : ความน่าจะเป็นและสถิติ 3
วศอก๕๗๑ : การวิจัยปฏิบัติการ 3
วศอก๕๗๒ : การวางแผนและควบคุมการผลิต 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศอก๕๐๒ : การคิดและการจำลองระบบ 3
วศอก๕๐๔ : การจัดการการปฏิบัติการขั้นสูง 3
วศอก๕๐๕ : สถิติวิศวกรรมประยุกต์และการวิจัยดำเนินงาน 3
วศอก๕๐๖ : นวัตกรรมและการสร้างสรรค์สำหรับการเป็นผู้ประกอบการแบบยั่งยืน 3
วศอก๕๐๗ : การสัมมนาและระเบียบวิธีวิจัย 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วศอก๕๑๐ : หลักการของโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๑ : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๒ : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3
วศอก๕๑๓ : การวัดสมรรถนะโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๕๑๔ : ระบบปัญญา และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3
วศอก๕๑๕ : การจัดการสินค้าคงคลัง 3
วศอก๕๑๗ : การจัดการคลังสินค้า 3
วศอก๕๒๙ : โลจิสติกส์และโซ่อุปทานบริการ 3
วศอก๕๓๑ : สัมมนาทางประเด็นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ 3
วศอก๕๓๓ : โลจิสติกส์การขนส่งระหว่างประเทศ 3
วศอก๕๓๔ : วิธีการสถิติสำหรับวิศกรรมความน่าเชื่อได้ 3
วศอก๕๓๕ : การจัดการสารสนเทศในโซ่อุปทานสุขภาพ 3
วศอก๕๙๘ : การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โรงพยาบาล 3
วศอก๖๐๑ : การเดินรถไฟและระบบอาณัติสัญญาณ 3
วศอก๖๐๒ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๓ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๔ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๐๕ : หัวข้อพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศอก๖๓๑ : การทำเหมืองข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3
   กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการวิศวกรรมการผลิตและวิศวกรรมคุณภาพ
วศอก๕๒๑ : การจัดการโครงการสำหรับวิศวกร 3
วศอก๕๒๕ : ซิกซ์ซิกม่า 3
วศอก๕๓๗ : หลักการจัดสมดุลสายการประกอบ 3
วศอก๖๐๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๐๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๑๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรมการผลิต และวิศวกรรมคุณภาพ 3
วศอก๖๒๒ : การจัดการคุณภาพ 3
วศอก๖๒๔ : ระบบการผลิตและบริการบาง 3
   กลุ่มวิชาการประยุกต์วิศวกรรมการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์
วศอก๕๔๐ : เครื่องมือสำหรับวิศวกรรมการผลิต 3
วศอก๕๔๑ : โลหะวิทยาอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์วัสดุขั้นสูง 3
วศอก๕๔๒ : บทนำอินเทอร์เน็ตของสิ่งของและระบบฝังตัว 3
วศอก๕๔๓ : การจัดการการเชื่อมโดยรวม 3
วศอก๕๔๔ : กรรมวิธีการผลิตหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 3
วศอก๕๔๕ : หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 3
วศอก๕๔๖ : กระบวนการเชื่อมและการควบคุมสมบัติรอยต่อขั้นสูง 3
วศอก๕๔๙ : การวางระบบอัตโนมัติการผลิต 3
วศอก๕๕๐ : การผลิตดิจิทัล 3
วศอก๕๙๐ : วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์และการผลิต 3
วศอก๕๙๑ : การผลิตเพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๕๙๒ : การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 3
วศอก๖๑๖ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๗ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๘ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๑๙ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
วศอก๖๒๐ : หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิตประยุกต์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศอก๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-   วิศวกรอุตสาหการ
-   นักวิจัยด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
-   ผู้ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และบริหารจัดการ
-   ผู้ปฎิบัติงานในองค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน 
-   ผู้ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการด้านกลยุทธ์โลจิสติกส์ รวมถึงการจัดการคลังสินค้า  การขนส่ง การกระจายสินค้า 
การวางแผนการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  • ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
  • ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • ทุนผู้ช่วยวิจัยบัณฑิตศึกษา
  • ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Lect.Dr.Eakkachai Warinsiriruk

Email : eakkachai.war@mahidol.ac.th

Department of Industrial EngineeringMahidol University

Tel.0 2889 2138 Ext.6203

เลขานุการหลักสูตร

Asst. Prof. Dr. Thanakorn Naenna

Email : thanakorn.nae@mahidol.ac.th

Department of Industrial Engineering, Mahidol University

Tel.0 2889 2138 Ext.6203

ผู้ประสานงานหลักสูตร

    Miss Nukanda Worawetdisakun
    Email : nukanda.wor@mahidol.ac.th
    Department of Industrial Engineering, Mahidol University
    Tel: 0 2889 2138 Ext.6203


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th