เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3802DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENGINEERING
Website http://www.eg.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

A candidate must:
Bachelor's degree holder category
1.Hold a Bachelor’s Degree  in Science, Medicine, Dentistry, Pharmacy or an equivalent degree from either Thai or oversea universities recognized by Mahidol University
2.Have a minimum grade point average of 3.50
3.The ability to read and write, listen and speak English
4.Exceptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.
Master’s degree holder category
1.Hold a Master Degree in Engineering, Sciences, Dentistry, Pharmacy or an equivalent degree from either Thai or oversea universities recognized by Mahidol University
2.Have a minimum grade point average of 3.50
3.The ability to read and write, listen and speak English
4.Exceptions from the above conditions may be granted by the Program Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาBasic Knowledge to Biomedical Engineering

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 6373 ชั้น 3 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2
For Master Program in Biomedical Engineering
Prerequisite Course 9            Credits
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 15            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 71            Credits
For students with Bachelor's Degree
Prerequisite Course 9            Credits
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 15            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 83            Credits
Prerequisite Course 9            Credits
Required Courses 11            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 74            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
EGBE515 : ADVANCED PHYSIOLOGY 3
EGBE516 : ADVANCED ENGINEERING MATHEMATICS 3
EGBE606 : BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE690 : BIOMEDICAL ENGINEERING SEMINAR I 1
EGBE691 : BIOMEDICAL ENGINEERING SEMINAR II 1
Elective Courses Credit
EGBE522 : BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING 3
EGBE523 : ADVANCED BIOMEDICAL IMAGE PROCESSING 3
EGBE551 : COMPUTATIONAL METHODS FOR BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE560 : MEDICAL ROBOTICS 3
EGBE604 : BIOSENSORS 3
EGBE605 : MEDICAL IMAGING 3
EGBE610 : NEURAL NETWORKS 3
EGBE611 : ADVANCED MEDICAL IMAGING 3
EGBE615 : PHYSIOLOGICAL SYSTEM MODELLING AND IDENTIFICATION 3
EGBE616 : OPTIMIZATION METHODS 3
EGBE617 : IC DESIGN FOR WIRELESS MEDICAL DEVICE AND HEALTH CARE 3
EGBE620 : WAVELETS AND TIME-FREQUENCY ANALYSIS 3
EGBE621 : HIGHER-ORDER SPECTRAL ANALYSIS 3
EGBE622 : COMPUTER GRAPHICS IN MEDICINE 3
EGBE623 : PATTERN RECOGNITION 3
EGBE624 : BRAIN-COMPUTER INTERFACE 3
EGBE625 : BIOELECTRONICS 3
EGBE630 : CELL AND TISSUE ENGINEERING 3
EGBE631 : ADVANCED DRUG DELIVERY 3
EGBE632 : PHYSIOLOGICAL TRANSPORT PHENOMENA 3
EGBE633 : BIOMEDICAL POLYMER 3
EGBE634 : BIOMATERIALS AND BIOCOMPATIBILITY 3
EGBE635 : BIOTECHNOLOGY FOR BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE639 : BIOFABRICATION 3
EGBE641 : PHYSIOLOGICAL FLUID MECHANICS 3
EGBE642 : ADVANCED BIOMECHANICS 3
EGBE643 : CARDIOVASCULAR SYSTEMS 3
EGBE644 : NEURAL INTERFACING 3
EGBE645 : BIOMEDICAL PROSTHETICS 3
EGBE646 : DESIGN AND MANUFACTURE OF BIOMEDICAL DEVICES 3
EGBE647 : CARDIOVASCULAR ENGINEERING AND ARTIFICIAL ORGANS 3
EGBE648 : RESPIRATORY ENGINEERING SYSTEM 3
EGBE649 : ADVANCED MEDICAL DEVICE TESTING AND CERTIFYING 3
EGBE651 : BIOINFORMATICS 3
EGBE652 : BIOIMAGE INFORMATICS 3
EGBE653 : INTELLIGENT SYSTEMS 3
EGBE654 : NONLINEAR DYNAMICS IN PHYSIOLOGY 3
EGBE655 : ADVANCED HUMAN COMPUTER INTERFACE 3
EGBE656 : HEALTHCARE LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 3
EGBE660 : ADVANCED COMPUTER-INTEGRATED SURGERY 3
EGBE661 : ROBOT-ASSISTED SURGERY 3
EGBE662 : DESIGN AND CONTROL OF HAPTIC INTERFACES 3
EGBE664 : NANOBIOTECHNOLOGY 3
EGBE665 : NANOMEDICINE 3
EGBE680 : ADVANCE MEDICAL ROBOTICS 3
EGBE681 : BIOMEMS AND MEDICAL MICRODEVICES 3
EGBE682 : DESIGN AND PROJECT MANAGEMENT IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE683 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE684 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE685 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE686 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE687 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE688 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
EGBE689 : SPECIAL TOPICS IN BIOMEDICAL ENGINEERING 3
Dissertation Credit
   
EGBE699 : DISSERTATION 36
   
EGBE799 : DISSERTATION 48
Reinforcement of Base Courses Credit
EGBE524 : RESEARCH METHODOLOGY 3
EGBE525 : ENGLISH FOR RESEARCH 3
   
EGBE601 : MEDICAL SIGNAL PROCESSING AND INSTRUMENTATION 3
EGBE607 : MATERIALS AND MECHANICS IN MEDICINE 3

8. Job Option after Graduation

- นักวิจัยที่มีทักษะและศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
- ผู้กำหนดหรือขับเคลื่อนนโยบาย กฎระเบียบด้านสาธารณสุขของรัฐ
- เจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์
- พนักงานบริษัทเครื่องมือแพทย์
- วิศวกรชีวการแพทย์ระดับผู้เชี่ยวชาญ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Assoc. Prof. Yodchanan Wongsawat
    Email : yodchanan.won@mahidol.ac.th

    Room 6367, Building 3, Floor 3, Department of Biomedical Engineering, 
    Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 0 2889 2138 Ext.6367 Fax: 0 2441 4254

Program Secretary

    Lect. Songpol Ongwattanakul
    Email : songpol33@gmail.com

    Room 6367, Building 3, Floor 3, Department of Biomedical Engineering, 
    Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 0 2889 2138 Ext.6367 Fax: 0 2441 4254

Program Coordinator

    Ms. Matchima Rattanalam
    Email : matchima.rat@mahidol.ac.th

    Room 6367, Building 3, Floor 3, Department of Biomedical Engineering, 
    Faculty of Engineering, Mahidol University
    Tel: 0 2889 2138 Ext.6367 Fax: 0 2441 4254


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th