เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3801MS00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เว็บไซต์ http://itm.eg.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 80 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก ๒
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า
๒) มีพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๓) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน ข
๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ หรือเทียบเท่า
๒) มีพื้นความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
๓) มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๔) มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
๕) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตาม
ดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 16            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 37            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศกส๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศกส๕๑๑ : การจัดการโครงการขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 3
วศกส๕๑๒ : ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๑๓ : กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 3
วศกส๕๑๔ : มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 3
วศกส๖๙๖ : สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกศ๕๕๐ : การจัดการระบบสื่อสารยุคใหม่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
วศกส๕๓๒ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
วศกส๕๓๓ : ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล 3
วศกส๕๓๔ : ธรรมาภิบาลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 3
วศกส๕๓๕ : การวิเคราะห์การประกันภัย 3
วศกส๕๓๖ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัยใหม่ 3
วศกส๕๓๗ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
วศกส๕๓๘ : การจัดการนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
วศกส๕๓๙ : อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3
วศกส๕๕๑ : การจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน 3
วศกส๕๕๒ : เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๓ : เศรษฐกิจดิจิทัล 3
วศกส๕๕๔ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3
วศกส๕๕๕ : พฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๖ : กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๗ : กรอบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3
วศกส๕๕๘ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๙ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3
วศกส๕๘๐ : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วศกส๕๘๑ : การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
วศกส๕๘๒ : การบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ 3
วศกส๕๘๓ : การจัดการสารสนเทศทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศกส๕๙๗ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 3
วศกส๕๙๘ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 3
   กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
วศกส๕๘๔ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๘๕ : เทคนิควิจัยสำหรับงานประยุกต์ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ 3
วศกส๕๘๖ : หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพระดับสากล 3
วศกส๕๘๗ : หลักการความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 3
วศกส๕๘๘ : การจัดการความรู้ทางระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๕๘๙ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๕๙๙ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วศกส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วศกส๕๐๓ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 3
วศกส๕๑๑ : การจัดการโครงการขั้นสูงและการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 3
วศกส๕๑๒ : ระบบนิเวศเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๑๓ : กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร 3
วศกส๕๑๔ : มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล 3
วศกส๖๙๖ : สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วศกศ๕๕๐ : การจัดการระบบสื่อสารยุคใหม่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3
วศกส๕๓๒ : วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3
วศกส๕๓๓ : ธุรกิจอัจฉริยะและทัศนภาพข้อมูล 3
วศกส๕๓๔ : ธรรมาภิบาลข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล 3
วศกส๕๓๕ : การวิเคราะห์การประกันภัย 3
วศกส๕๓๖ : การวิเคราะห์และออกแบบระบบสมัยใหม่ 3
วศกส๕๓๗ : การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ 3
วศกส๕๓๘ : การจัดการนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 3
วศกส๕๓๙ : อุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 3
วศกส๕๕๑ : การจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน 3
วศกส๕๕๒ : เศรษฐศาสตร์มหภาคสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๓ : เศรษฐกิจดิจิทัล 3
วศกส๕๕๔ : กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3
วศกส๕๕๕ : พฤติกรรมองค์กรและการพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๖ : กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๕๗ : กรอบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3
วศกส๕๕๘ : การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์และภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 3
วศกส๕๕๙ : การจัดการสำหรับผู้ประกอบการ 3
วศกส๕๘๐ : การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3
วศกส๕๘๑ : การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการธุรกิจ 3
วศกส๕๘๒ : การบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ 3
วศกส๕๘๓ : การจัดการสารสนเทศทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
วศกส๕๙๗ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 3
วศกส๕๙๘ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ 3
   กลุ่มวิชาสารสนเทศสุขภาพ
วศกส๕๘๔ : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติสำหรับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
วศกส๕๘๕ : เทคนิควิจัยสำหรับงานประยุกต์ด้านการจัดการและสังคมศาสตร์ 3
วศกส๕๘๖ : หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพระดับสากล 3
วศกส๕๘๗ : หลักการความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวทางระบบสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ 3
วศกส๕๘๘ : การจัดการความรู้ทางระบบบริการสุขภาพ 3
วศกส๕๘๙ : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันสุขภาพ 3
วศกส๕๙๙ : เรื่องเฉพาะทางการจัดการสารสนเทศสุขภาพ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
วศกส๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  ผู้บริหารองค์กรทางด้านสารสนเทศ
-  ผู้จัดการระบบสารสนเทศขององค์กร
- ที่ปรึกษาระบบสารสนเทศ
- ผู้กำกับดูแลธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
- ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
-  ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
-  นักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
-  นักจัดการเทคโนโลยีทางการเงิน
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิชาการเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
-  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
-  ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  ผู้ประกอบการหรือบริษัทสตาร์ตอัพด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  นักวิจัยและพัฒนาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-ทุนครองราชย์ 60 ปี 

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

 4. ประธานหลักสูตร (Program Director)*

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน
    Email : supaporn.kit@mahidol.edu

    Room  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารในเทศ ชั้น 3 อาคาร 1
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    Tel: 0 2889 2138 ต่อ 6300-2 Fax: 0 2441 9731 

เลขานุการหลักสูตร

   

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี
    Email : sotarat.tha@mahidol.edu

    Room  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารในเทศ ชั้น 3 อาคาร 1
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    Tel: 0 2889 2138 ต่อ 6300-2 Fax: 0 2441 9731 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

    นางสาวลักษมี ชูใจ
    Email : luksamee.chu@mahidol.edu

    Room  กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารในเทศ ชั้น 3 อาคาร 1
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
    Tel: 0 2889 2138 ต่อ 6300-2 Fax: 0 2441 9731 
    Mobile: 081-5957497, 086-3228240


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th