เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 3710MS00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN ASEAN STUDIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)(ภาคพิเศษ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF GRADUATE STUDIES, FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES, FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH, PROJECT FOR THE ESTABLISHMENT OF THE INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS AND PEACE STUDIES, AND RESEAR
Website www.grad.mahidol.ac.th
Expected number of students 30

1. Admission Requirements

Plan A2, applicant must
1)  Hold a Bachelor degree/or attending the final semester of the Bachelor degree in all disciplines from the higher education institution 
accredited by Thailand's Office of the Higher Education Commission.
2)  Have cumulative GPA not less than 2.50
3)  Have English proficiency examination score as required by Faculty of Graduate Studies.
4)  Applicants with other qualifications may be considered by the Program Director, Program Committee and the Dean of 
Faculty of Graduate Studies.


Plan B, applicant must
1)  Holding a Bachelor degree in all disciplines from the higher education institution accredited by Thailand's Office of the Higher Education 
Commission.
2)  Have cumulative GPA not less than 2.50
3)  Have English proficiency examination score as required by the Faculty of Graduate Studies.
4)   Have working experience in the related field at least three years
5)  Applicant with other qualifications may be considered by the Program Director, Program Committee and the Dean of
 Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ห้องประกาศภายหลัง
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- Letter of Motivation เป็นภาษาอังกฤษ 1000 คำ

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan B
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thematic Paper 6            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
GRAS560 : ASEAN REGIONALIZATION AND REGIONALISM ECONOMIC, SOCIAL, SECURITY AND POLITICAL PERSPECTIVES 2
GRAS561 : CULTURAL IDENTITIES AND DIVERSITY IN ASEAN 2
GRAS562 : PARADIGM-SHIFT IN CIVIL SOCIETY, ADVOCACY AND HUMAN RIGHTS IN ASEAN 2
GRAS565 : SUSTAINING ASEAN THROUGH TRANS-BORDERED ENVIRONMENTAL ISSUES AND REGIONAL DISASTER MANAGEMENT SYSTEMS 2
GRAS568 : EMERGING ISSUES IN POPULATION, MOBILITY, TRAFFICKING AND TRANSNATIONAL CRIMES IN ASEAN 2
GRAS571 : EDUCATION FOR ALL: ASEAN WAY TOWARDS EDUCATION SUSTAINABILITY 2
GRAS582 : SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ASEAN 2
GRAS583 : SEMINAR ON CURRENT ISSUES IN ASEAN 2
GRAS584 : RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES 2
Elective Courses Credit
GRAS563 : GENDER, VIOLENCE AND SOCIAL INEQUALITY IN ASEAN 2
GRAS566 : INTEGRATING SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR REGIONAL COOPERATION 2
GRAS567 : ASEAN ARTS, WISDOMS AND REPOSITORY KNOWLEDGE 2
GRAS569 : ASEAN EXTERNAL RELATIONS: HARMONY IN DIVERSITY 2
GRAS570 : BIOETHICS: AUTONOMY, INDIVIDUAL AND REGIONAL RESPONSIBILITY 2
GRAS572 : CRISIS IN GOOD GOVERNANCE AND LEADERSHIP: ASEAN WAYOUTS 2
GRAS573 : ENTREPRENEURSHIP, RISKS, LAWS AND BUSINESS ESSENTIALS FOR CROSS-BORDER ECONOMIC RELATIONS IN ASEAN 2
GRAS574 : CREATIVE ECONOMY AND THE FUTURE OF ASEAN 2
GRAS577 : DISABILITY AND DIVERSITY IN ASEAN 2
GRAS579 : HEALTH SYSTEM DEVELOPMENTS IN ASEAN TOWARD SUSTAINABILITY 2
GRAS580 : PEACE, CONFLICT TRANSFORMATION, AND SECURITY IN ASEAN 2
GRAS581 : ASEAN AND SUSTAINABLE ENERGY 2
Thesis Credit
GRAS698 : THESIS 12

Plan B

Required Courses Credit
GRAS560 : ASEAN REGIONALIZATION AND REGIONALISM ECONOMIC, SOCIAL, SECURITY AND POLITICAL PERSPECTIVES 2
GRAS561 : CULTURAL IDENTITIES AND DIVERSITY IN ASEAN 2
GRAS562 : PARADIGM-SHIFT IN CIVIL SOCIETY, ADVOCACY AND HUMAN RIGHTS IN ASEAN 2
GRAS565 : SUSTAINING ASEAN THROUGH TRANS-BORDERED ENVIRONMENTAL ISSUES AND REGIONAL DISASTER MANAGEMENT SYSTEMS 2
GRAS568 : EMERGING ISSUES IN POPULATION, MOBILITY, TRAFFICKING AND TRANSNATIONAL CRIMES IN ASEAN 2
GRAS571 : EDUCATION FOR ALL: ASEAN WAY TOWARDS EDUCATION SUSTAINABILITY 2
GRAS582 : SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ASEAN 2
GRAS583 : SEMINAR ON CURRENT ISSUES IN ASEAN 2
GRAS584 : RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES 2
Elective Courses Credit
GRAS563 : GENDER, VIOLENCE AND SOCIAL INEQUALITY IN ASEAN 2
GRAS566 : INTEGRATING SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR REGIONAL COOPERATION 2
GRAS567 : ASEAN ARTS, WISDOMS AND REPOSITORY KNOWLEDGE 2
GRAS569 : ASEAN EXTERNAL RELATIONS: HARMONY IN DIVERSITY 2
GRAS570 : BIOETHICS: AUTONOMY, INDIVIDUAL AND REGIONAL RESPONSIBILITY 2
GRAS572 : CRISIS IN GOOD GOVERNANCE AND LEADERSHIP: ASEAN WAYOUTS 2
GRAS573 : ENTREPRENEURSHIP, RISKS, LAWS AND BUSINESS ESSENTIALS FOR CROSS-BORDER ECONOMIC RELATIONS IN ASEAN 2
GRAS574 : CREATIVE ECONOMY AND THE FUTURE OF ASEAN 2
GRAS577 : DISABILITY AND DIVERSITY IN ASEAN 2
GRAS579 : HEALTH SYSTEM DEVELOPMENTS IN ASEAN TOWARD SUSTAINABILITY 2
GRAS580 : PEACE, CONFLICT TRANSFORMATION, AND SECURITY IN ASEAN 2
GRAS581 : ASEAN AND SUSTAINABLE ENERGY 2
Thematic Paper Credit
GRAS697 : THEMATIC PAPER 6

8. Job Option after Graduation

-   Academician for ASEAN Studies for Sustainable Development
-   Researchers in ASEAN Studies for Sustainable Development
-   ASEAN experts in government agencies, private sector, international organizations and regional organizations

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Full scholarship 5  ทุน

Partial schlarship 2.4  จำนวน 10 ทุน

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Morakot Meyer

Email: morakot.mey@mahidol.edu

RM 312/1

Research Institute for Languages and Cultures of Asia  and Faculty of Graduate Studies 

Mahidol University (Salaya Campus)

 

Program Secretary

Dr. Aung Win Tun 

Email: aungwin.tun@mahidol.edu 

Faculty of Graduate Study 

Second Flooor/ Dean office 

 

Program Coordinator

Ampha Sreepanyawuthikun, program officer

Email: ampha.sre@mahidol.edu

0-2441-4125 ext 141


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th