เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3326MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th/th/
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ 
๓. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา หรือเป็นใบประกอบวิชาชีพจากต่างประเทศที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นควรเทียบเคียงได้
๔. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างน้อย ๑ ปี
๕. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด
๖. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของ
ประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13:00-16:00 น สถานที่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกอบวิชาชีพ
- Statement of Purpose
- หนังสืออนุญาติให้ลาเรียน กรณีที่มีต้นสังกัด

ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 23            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 1            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทผ๖๐๑ : พฤฒาวิทยา 1
ทพทผ๖๐๒ : เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 1
ทพทผ๖๐๓ : การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันในผู้สูงอายุ 1
ทพทผ๖๐๔ : การจัดการโรคในช่องปากและฟัน 2
ทพทผ๖๐๕ : ทันตกรรมประดิษฐ์และการฟื้นฟูสภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ 1
ทพทผ๖๐๖ : วรรณกรรมปัจจุบันทางทันตกรรมผู้สูงอายุ 2
ทพทผ๖๐๗ : สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๑ 1
ทพทผ๖๐๙ : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3
ทพทผ๖๑๐ : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุขั้นสูง 3
ทพทผ๖๑๑ : คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลพิเศษ 3
ทพทผ๖๑๒ : การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนอกสถานที่ 3
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทผ๖๐๘ : สัมมนาวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย ๒ 1
ทพผส๖๐๙ : การถ่ายภาพในช่องปาก 1
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทผ๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-   ทันตแพทย์ผู้มีความรู้และทักษะความสามารถในสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุปฏิบัติงานใน คลินิก หรือ
สถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
-   นักวิจัยที่มีความชำนาญในงานวิจัยสาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ
-   ผู้เชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในสถาบันการศึกษา

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รศ.ทพญ.พจมาน  ศรีนวรัตน์

E mail: potchaman.sin@mahidol.ac.th

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-200-7817-18

เลขานุการหลักสูตร

รศ.ดร.ทพ.ชูชัน อนันต์มานะ

E mail: chuchai.anu@mahidol.edu

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-200-7817-18

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาววนิดา  พึ่งพินิจ

E mail: wanida.pue@mahidol.edu

หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรหลังปริญญา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร 02-200-7634


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th