เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 3303MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OPERATIVE DENTISTRY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.dt.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 3 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมแล้ว
๓. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๔. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสาขาทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๕. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร
     และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: ห้อง B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาทันตกรรมหัตถการ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 09.00 - 12.00 น.
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 7            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 17            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 39            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
ทพทห๕๓๑ : วิทยาโรคฟันผุ 2
ทพทห๕๓๒ : ทันตวัสดุและเครื่องมือสำหรับบูรณะฟัน 2
ทพทห๕๔๐ : ทันตกรรมหัตถการและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 2
ทพทห๖๓๑ : ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในและเนื้อฟัน 1
ทพทห๖๓๕ : สัมมนาทันตกรรมหัตถการขั้นสูง 1
ทพทห๖๔๑ : ทันตกรรมหัตถการพื้นฐานสำหรับคลินิก 2
ทพทห๖๔๒ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง ๑ 1
ทพทห๖๔๓ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง ๒ 1
ทพทห๖๔๔ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกขั้นสูง ๓ 2
ทพทห๖๔๕ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกเพื่อความสวยงาม ๑ 1
ทพทห๖๔๖ : ทันตกรรมหัตถการคลินิกเพื่อความสวยงาม ๒ 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
ทพทห๖๘๐ : ทันตกรรมหัตถการประยุกต์ 2
ทพทห๖๘๑ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรมหัตถการ 1
ทพทห๖๘๒ : การประยุกต์เทคโนโลยีใหม่เพื่อการนำเสนอกรณีผู้ป่วย 2
ทพวด๖๗๙ : วิทยาเอ็นโดดอนต์ประยุกต์ 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
ทพทห๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12
หมวดวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต
ทพผส๕๑๔ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัย 2
ทพผส๕๑๕ : ชีววิทยาช่องปาก ๑ 2
บฑคร๖๐๓ : ชีวสถิติ 3

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิชาการในสาขาทันตกรรมหัตถการระดับสูง เพื่อสนองนโยบายการพัฒนาบุคลากรและพัฒนา
งานบริการทันตสาธารณสุขของประเทศ
-  นักวิจัยในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการที่มีทักษะและความสามารถสูง 
-  ทันตแพทย์ในสาขาทันตกรรมหัตถการที่มีความรู้ มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการป้องกัน
รักษาและบูรณะฟันให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและสวยงาม

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

Assoc.Prof.Dr.Pisol Senawongse

pisol.sen@mahidol.ac.th

เลขานุการหลักสูตร

Assoc.Prof.Dr.Pisol Senawongse

pisol.sen@mahidol.ac.th

Department of Operative Dentistry and Endodontics, 14th Floor, Chalermprakiet Building

Faculty of Dentistry, Mahidol University

Tel 022007777

 

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางทรรศนันท์ รัตนไพบูลย์

tuchsanan@hotmail.co.th


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th