เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3008MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Website http://www.mt.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 Plan A(1) - M.Sc. by research only
A candidate must:

1.Hold a Bachelor’s degree in Medical Technology, Health Science or other related discipline with a minimum GPA 3.25
2.Pass the English Proficiency requirement anouced by the Faculty of Graduate Studies
3.Have at least 1 year working experience in related field
4.Have published an article in the field of Medical Technology or other related field
5.Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances

Plan A(2) - M.Sc. by coursework and research
A candidate must:

1.Hold a Bachelor’s degree in Medical Technology, Health Science or other related discipline with a minimum GPA 2.50 or
2.Be a final year student in Medical Technology, Health Science or other related discipline with a minimum GPA 2.50
3.Pass the English Proficiency requirement anouced by the Faculty of Graduate Studies
4.Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional circumstances

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 09.00 น. ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Thesis Credit
MTID798 : THESIS 36

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
MTID516 : INTRODUCTION TO MEDICAL TECHNOLOGY PROFESSION 1
Required Courses Credit
MTID601 : CLINICAL LABORATORY ADMINISTRATION 2
MTID602 : SEMINAR 2
MTID605 : RESEARCH METHODOLOGY 3
MTID618 : CLINICAL LABORATORY SCIENCE I 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
Elective Courses Credit
MTCH601 : ADVANCED CLINICAL CHEMISTRY 4
MTCH607 : ADVANCED CLINICAL TOXICOLOGY 2
MTCH609 : CLINICAL NUTRITION 1
MTCH610 : EXPERIMENTAL METHODS AND INSTRUMENTS IN CLINICAL CHEMISTRY 2
MTCH611 : MEDICAL MOLECULAR GENETICS 2
MTCH612 : SELECTED TOPICS IN CLINICAL CHEMISTRY 1
MTCH613 : BIOSENSORS IN CLINICAL CHEMISTRY 1
MTCM601 : POPULATION HEALTH AND COMMUNITY MEDICAL TECHNOLOGY 2
MTCM602 : HEALTH INFORMATICS 2
MTCM603 : SELECTED TOPICS IN MEDICAL PARASITOLOGY AND MEDICAL ENTOMOLOGY 2
MTID506 : DESIGN AND CONSTRUCTION OF BASIC CLINICAL LABORATORY INSTRUMENT 3
MTID606 : CURRENT TECHNOLOGY IN MOLECULAR BIOLOGY 2
MTID607 : INTERNSHIP IN MEDICAL TECHNOLOGY LABORATORY 4
MTID608 : CURRENT DIAGNOSTIC TECHNOLOGY AND FUTURE TRENDS 2
MTID616 : MODERN ENTREPRENEURSHIP 2
MTID617 : BIOINFORMATICS 2
MTMI601 : ADVANCED CLINICAL MICROBIOLOGY 3
MTMI604 : CURRENT METHODS IN CLINICAL IMMUNOLOGY 2
MTMI606 : CURRENT METHODS IN CLINICAL MICROBIOLOGY 2
MTMI608 : ENZYMES AND MICROBIAL PRODUCTS 1
MTMI610 : SELECTED TOPICS IN MOLECULAR MICROBIOLOGY 1
MTMI611 : CELLS AND TISSUE CULTURE TECHNIQUES 1
MTMI615 : EMERGING AND RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASES 2
MTMS502 : CURRENT TOPICS IN HEMATOLOGY 2
MTMS605 : BLOOD BANK TECHNIQUES AND IMMUNOHEMATOLOGY 2
MTMS609 : ADVANCED CLINICAL MICROSCOPY 4
Thesis Credit
MTID698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ นักวิจัย นักวิชาการ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย หรือปฏิบัติงานร่วมกับทีม
สร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ชุมชน  ผู้บริหารห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ผู้ประกอบการอิสระ ในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอื่นๆ

9. Additional Information

Program Title: Master of Science in Medical Technology (International Program)

Department: Faculty of Medical Technology

Qualification: Master Degree

Summary:

The Master of Science in Medical Technology programme (International Programme) is designed to produce highly competent scholars and professionals capable of upgrading the academic development and new technology in the field medical technology, general and medical sciences in order to find solutions and solve the public health problems of the country and to improve quality of life of the people. In addition, graduates will promote study and research work in order to develop better clinical laboratory services, enhance the understanding of disease, and improve medical diagnosis and treatment of disease.

The program emphasizes fundamental knowledge, advanced technology, knowledge integration together with cutting-edge research designed to equip graduates with strong academic and research competencies. In addition, the faculty has a broad spectrum of expertise and provides training opportunities in a wide range of disciplines. These include hematology, clinical microbiology, virology, immunology, clinical biochemistry, host-parasite interactions, and free radicals in biology, regulation of gene expression, molecular biology, medical laboratory equipment and imaging technology.

The curriculum is flexible, usually two years for full-time students. Foundations courses aim to build skills in communication, professional advocacy, research, and problem solving. Outcomes and objectives are assessed throughout the program, in successful completion of coursework, thesis research, and thesis defense.

Research projects:

 1.   Engineering of Biological and Chemical Polymers for Applications
 2. Data Mining and Biomedical Informatics
 3. Detection Tools and Analytical Process Development
 4. Bioactive Compounds for Medical Applications
 5. Infectious Diseases and Antibiotic Resistant Microorganisms
 6. Molecular Genetics of Human Diseases and Cancer
 7. Stem Cell Research in Life Science
 8. Biosensor for Diagnostic and Medical Applications
 9. Medical Imaging and Pattern Recognition Analysis
 10. Area-based and Integrative Research for Well-Being and Sustainable Development of the Society
 11. Molecular In

10. Details of Scholarship

1. Funding from the oversea collaborative institutions and other international agencies

2. Graduate scholarship of the Faculty of Medical Technology, Mahidol University

3. Other funding from the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst.Prof.Dr.Chotiros Plabplueng

Email: chotiros.pla@mahidol.ac.th

Room 803, Science and Technology Building, Floor 8,

Center for Research and Innovation,

Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya Campus

Tel: 02-4414371-8 ext. 2803     Fax: 02-4414380

Program Secretary

Lect.Dr.Sumana Dakeng

Email: sumana.dak@mahidol.ac.th

Room 727, Science and Technology Building, Floor 7,

Department of Clinical Microscopy,

Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya Campus

Tel: 02-4414371-8 ext. 2726     Fax: 02-4414380

Program Coordinator

Mrs.Jaroonsri Boonruang

Email: jaroonsri.boo@mahidol.ac.th

Room 824, Science and Technology Building, Floor 8, Education Office,

Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya Campus

Tel: 02-4414371-8 ext. 2840     Fax: 02-4414380


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th