เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 3008DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF MEDICAL TECHNOLOGY
Website http://www.mt.mahidol.ac.th
Expected number of students 15

1. Admission Requirements

Admission requirement:

Study Plan 1 (Research only)

A candidate must:  

1. Graduated in Master degree in Medical Technology, Health Science other related discipline from academic institute approved by the Office of Higher Education Commission with cumulative grad point ≥ 3.5

2. Pass the English Proficiency requirement announced by FGS

3. Have at least 1 original research publication or academic work in peer reviewed international journal

4. If an applicant does not meet the above criteria but has other suitable qualification and experiences, applicant may be considered to apply for admission under the program committee

Study Plan 2 (Course work and research)

A candidate must:  

1. Graduated in Master degree in Medical Technology, Health Science or other related discipline from academic institute approved by the Office of Higher Education Commission with cumulative grad point ≥ 3.5

2. Graduated Bachelor degree in Medical Technology or other related discipline with honor, from academic institute approved by the Office of Higher Education Commission.

3. Pass the English Proficiency requirement announced by FGS

4. If an applicant does not meet the above criteria but has other suitable qualification and experiences, s/he may be considered to apply for admission under the program committee

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล วิทยาเขคศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Plan 1.1 For students with Master's Degree           
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master's Degree           
          
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 61            Credits
          
Required Courses 7            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor's Degree
No Credit
Required Courses 15            Credits
Elective Courses not less than 10            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 73            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   For students with Master's degree
MTID898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Prerequisite Courses Credit
   
MTID516 : INTRODUCTION TO MEDICAL TECHNOLOGY PROFESSION 1
Required Courses Credit
MTID601 : CLINICAL LABORATORY ADMINISTRATION 2
MTID605 : RESEARCH METHODOLOGY 3
MTID613 : ADVANCED SEMINAR 2
MTID618 : CLINICAL LABORATORY SCIENCE I 2
MTID619 : CLINICAL LABORATORY SCIENCE II 1
MTID620 : RESEARCH TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT 2
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
   
MTID604 : SELECTED TOPICS IN MEDICAL TECHNOLOGY 2
MTID613 : ADVANCED SEMINAR 2
MTID619 : CLINICAL LABORATORY SCIENCE II 1
MTID620 : RESEARCH TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT 2
Elective Courses Credit
mtms609 : 0
MTCH601 : ADVANCED CLINICAL CHEMISTRY 4
MTCH607 : ADVANCED CLINICAL TOXICOLOGY 2
MTCH609 : CLINICAL NUTRITION 1
MTCH610 : EXPERIMENTAL METHODS AND INSTRUMENTS IN CLINICAL CHEMISTRY 2
MTCH611 : MEDICAL MOLECULAR GENETICS 2
MTCH612 : SELECTED TOPICS IN CLINICAL CHEMISTRY 1
MTCH613 : BIOSENSORS IN CLINICAL CHEMISTRY 1
MTCM601 : POPULATION HEALTH AND COMMUNITY MEDICAL TECHNOLOGY 2
MTCM602 : HEALTH INFORMATICS 2
MTCM603 : SELECTED TOPICS IN MEDICAL PARASITOLOGY AND MEDICAL ENTOMOLOGY 2
MTID506 : DESIGN AND CONSTRUCTION OF BASIC CLINICAL LABORATORY INSTRUMENT 3
MTID513 : DIGITAL ELECTRONICS 2
MTID606 : CURRENT TECHNOLOGY IN MOLECULAR BIOLOGY 2
MTID607 : INTERNSHIP IN MEDICAL TECHNOLOGY LABORATORY 4
MTID608 : CURRENT DIAGNOSTIC TECHNOLOGY AND FUTURE TRENDS 2
MTID610 : INDEPENDENT SELECTED TOPICS IN APPLIED AND BIOMEDICAL TECHNOLOGY 1
MTID614 : PRINCIPLE OF EDUCATION AND EDUCATION DEVELOPMENT 2
MTID615 : LEARNING AND TEACHING MANAGEMENT FOR MEDICAL TECHNOLOGY EDUCATION 2
MTID616 : MODERN ENTREPRENEURSHIP 2
MTID617 : BIOINFORMATICS 2
MTMI601 : ADVANCED CLINICAL MICROBIOLOGY 3
MTMI604 : CURRENT METHODS IN CLINICAL IMMUNOLOGY 2
MTMI606 : CURRENT METHODS IN CLINICAL MICROBIOLOGY 2
MTMI608 : ENZYMES AND MICROBIAL PRODUCTS 1
MTMI610 : SELECTED TOPICS IN MOLECULAR MICROBIOLOGY 1
MTMI611 : CELLS AND TISSUE CULTURE TECHNIQUES 1
MTMI613 : INDEPENDENT SELECTED TOPICS IN MICROBIOLOGY 1
MTMI614 : ADVANCED IN ANTIMICROBIAL AGENTS AND DRUG RESISTANCE 1
MTMI615 : EMERGING AND RE-EMERGING INFECTIOUS DISEASES 2
MTMI616 : ADVANCED MOLECULAR IMMUNOLOGY 2
MTMS502 : CURRENT TOPICS IN HEMATOLOGY 2
MTMS605 : BLOOD BANK TECHNIQUES AND IMMUNOHEMATOLOGY 2
MTMS609 : ADVANCED CLINICAL MICROSCOPY 4
MTMS612 : ADVANCED MEDICAL GENETICS 2
Dissertation Credit
   
MTID799 : DISSERTATION 48
   
MTID699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถ
ประกอบอาชีพต่างๆ ในองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยสามารถเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคการแพทย์ ผู้บริหาร
ระดับสูง ในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร
หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ประกอบการอิสระ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีอื่นๆ หรือเป็นนักวิจัย ในองค์กรภาคธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือ/เอกชน ที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม ผลิตเทคโนโลยี เครื่องมือ/ภาครัฐอุตสาหกรรม/อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถเป็นนักวิชาการ
ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับทีมสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ชุมชน

9. Additional Information

Program Title: Doctor of Philosophy in Medical Technology (International Program)

Faculty of Medical Technology

Qualification: Doctoral Degree

Summary:

                The Doctor of Philosophy Program in Medical Technology of the Faculty of Medical Technology is the international program that aims to encourage the student's ability in seeking their own ways of learning and researching for the innovations. The program is enriched by the vibrant research and academic. The program emphasizes fundamental knowledge, advanced technology, knowledge integration together with cutting-edge research designed to equip graduates with strong academic and research competencies in order to be innovative change agents and make the largest possible impact for global needs.

                The program provides advanced courses and researches in a broad range of disciplines in medical technology and related sciences. The Faculty collaborates with leading universities and institutions both nationally and internationally. Almost all of the students have the opportunity to take some course works or part of their researches at oversea collaborating institutions.

                In addition to the academic and research competencies, our Ph.D program has produced scholars with eagerness for life-long learning and individuals who are capable of thriving in this ever-changing and globalize world. As such, our graduates have enjoyed pursuing careers in wide variety of setting including academia, research, profession, the private sector and in government service and business sectors.

Research projects:

 1. Engineering of Biological and Chemical Polymers for Applications
 2. Data Mining and Biomedical Informatics
 3. Detection Tools and Analytical Process Development
 4. Bioactive Compounds for Medical Applications
 5. Infectious Diseases and Antibiotic Resistant Microorganisms
 6. Molecular Genetics of Human Diseases and Cancer
 7. Stem Cell Research in Life Science
 8. Biosensor for Diagnostic and Medical Applications
 9. Medical Imaging and Pattern Recognition Analysis
 10. Area-based and Integrative Research for Well-Being and Sustainable Development of the Society
 11. Molecular Informatics for Rational Design and Simulation of Biological and Chemical Entities
 12. Food Safety and Environmental Pollution
 13. Viruses and Neurodegeneration Research
 14. Medical Laboratory Quality Management
 15. Clinical and Educational Research
 16. Aging and Non-Communicable Disease
 17. Integrative Holistic Health and Wellness Research
 18. Other related Research Areas

Objectives:

                    The Doctor of Philosophy Program in Medical Technology is the international program that emphasizes learning and researching for the innovations. The program is designed to equip students with the knowledge, skills, relationships, confidence, expertise, critical thinking and analytical capacity essential to finding and implementing innovative solutions that adds meaningful knowledge to the field of study, contribute to the society as well as lead to sustainable development of the country and better health outcomes. Our Ph.D program in Medical Technology covers the multi-disciplinary field of medical technology, radiological technology professions, human health, disease treatment, health informatics, advanced technology and other related fields.

The graduates of the program will be able to:

10. Details of Scholarship

1. Funding from the Oversea Collaborative Institutions and other international agencies.

2. Graduate Scholarship of the Faculty of Medical Technology, MahidolUniversity.

3. Other Funding from the Faculty of Graduate Studies, MahidolUniversity.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Dr. Chartchalerm   Isarankura Na Ayudhya

E-mail : chartchalerm.isa@mahidol.ac.th

Science and Technology Building, Floor 8,

Department of Clinical Microbiology and Applied Technology,

Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya

Tel:  0 2441 4378     Fax: 0 2441 4380

Program Secretary

Lecturer Dr. Moltira Promkan

E-mail moltira.pro@mahidol.edu

Room 725, Science and Technology Building, Floor 7,

Department of Clinical Microscopy, 

Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya

Tel: 0 2441 4371-8 ext. 2724 Fax: 0 2441 4380

Program Coordinator

Mrs. Jaroonsri Boonruang

E-mail : jaroonsri.boo@mahidol.ac.th

Room 842, Science and Technology Building, Floor 8,

Education, Faculty of Medical Technology, Mahidol University, Salaya

Tel: 02 441 4371-8 ext.2840 Fax: 02 441 4380


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th