เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2904DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEMOGRAPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute INSTITUTE FOR POPULATION AND SOCIAL RESEARCH
Website http://www.ipsr.mahidol.ac.th
Expected number of students 7

1. Admission Requirements

1. Hold a Master's degree in any  field of social or health science with a minimum grade point 
average of 3.50, or higher, from a university that is recognized by the Ministry of Education or  
;2. Hold a Bachelor's degree in any field of  social or health science with first class honors or a 
minimum grade point average of   3.50, or higher, from a  university that is recognized  by the 
Ministry of  Education 
;3. Exemptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee under 
exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 5.5 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: ห้อง 322 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เวลา 9.00-12.00
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาประชากรศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00 น. ถึง 12.00 น. ห้อง 322 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม เวลา 9.00-12.00
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- Statement of Purpose
- English Language Test/ Concept Paper/ Referees/ Publication(If any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1 For Students with Master's degree (have ad
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2
For Students with Master's degree           
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 54            Credits
          
Required Courses not less than 21            Credits
Elective Courses not less than 9            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 78            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
   
PRDE898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   
PRDE682 : ADVANCED ANALYSIS TECHNIQUES IN DEMOGRAPHY 3
PRDE683 : SOCIAL DEMOGRAPHY 3
PRDE684 : ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY 3
   
PRDE682 : ADVANCED ANALYSIS TECHNIQUES IN DEMOGRAPHY 3
PRDE683 : SOCIAL DEMOGRAPHY 3
PRDE684 : ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY 3
   
PRRH550 : SUBSTANTIVE DEMOGRAPHY 3
PRRH555 : ANALYTICAL TECHNIQUES IN DEMOGRAPHY 3
PRRH565 : STATISTICS FOR SOCIAL ANALYSIS 3
PRRH566 : SOCIAL RESEARCH METHODOLOGY 3
   
PRPR550 : SUBSTANTIVE DEMOGRAPHY 3
PRPR554 : TECHNIQUES OF DEMOGRAPHIC ANALYSIS 3
PRPR555 : QUANTITATIVE RESEARCH 3
PRPR557 : STATISTICS FOR SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
Elective Courses Credit
   
PRDE664 : FAMILY DEMOGRAPHY 3
PRDE667 : DEMOGRAPHIC EPIDEMIOLOGY 3
PRDE669 : SEMINAR IN DEMOGRAPHY 3
PRDE670 : SPECIAL TOPICS IN DEMOGRAPHY 3
PRDE674 : SOCIAL RESEARCH ON THE ELDERLY 3
PRDE676 : ADVANCED DEMOGRAPHIC PROJECTIONS 3
PRDE677 : GENDER PERSPECTIVES IN DEMOGRAPHY AND SOCIAL DEVELOPMENT 3
PRDE678 : GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
PRDE680 : QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY 3
PRDE685 : ADVANCED FERTILITY 3
PRDE686 : ADVANCED MORTALITY 3
PRDE687 : ADVANCED MIGRATION 3
PRDE688 : POLITICAL DEMOGRAPHY 3
PRDE689 : ECONOMIC DEMOGRAPHY 3
PRDE690 : POPULATION AND SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH 3
PRDE691 : BUSINESS DEMOGRAPHY 3
PRDE693 : APPLIED MULTIVARIATE ANALYSIS FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH 3
PRDE694 : APPLIED REGRESSION MODELING FOR PANEL DATA ANALYSIS 3
PRDE695 : POPULATION ISSUES AND TRENDS IN ASEAN 3
PRDE696 : OLDER PERSONS IN CROSS-CULTURAL CONTEXT 3
PRDE700 : ECONOMICS OF POPULATION AGING 3
PRRH636 : MONITORING AND EVALUATION OF POPULATION AND REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAMS 3
   
PRDE664 : FAMILY DEMOGRAPHY 3
PRDE667 : DEMOGRAPHIC EPIDEMIOLOGY 3
PRDE669 : SEMINAR IN DEMOGRAPHY 3
PRDE670 : SPECIAL TOPICS IN DEMOGRAPHY 3
PRDE674 : SOCIAL RESEARCH ON THE ELDERLY 3
PRDE677 : GENDER PERSPECTIVES IN DEMOGRAPHY AND SOCIAL DEVELOPMENT 3
PRDE678 : GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
PRDE680 : QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY 3
PRDE685 : ADVANCED FERTILITY 3
PRDE686 : ADVANCED MORTALITY 3
PRDE687 : ADVANCED MIGRATION 3
PRDE688 : POLITICAL DEMOGRAPHY 3
PRDE689 : ECONOMIC DEMOGRAPHY 3
PRDE690 : POPULATION AND SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH 3
PRDE691 : BUSINESS DEMOGRAPHY 3
PRDE693 : APPLIED MULTIVARIATE ANALYSIS FOR DEMOGRAPHIC RESEARCH 3
PRDE694 : APPLIED REGRESSION MODELING FOR PANEL DATA ANALYSIS 3
PRDE695 : POPULATION ISSUES AND TRENDS IN ASEAN 3
PRDE696 : OLDER PERSONS IN CROSS-CULTURAL CONTEXT 3
PRDE700 : ECONOMICS OF POPULATION AGING 3
PRRH636 : MONITORING AND EVALUATION OF POPULATION AND REPRODUCTIVE HEALTH PROGRAMS 3
Dissertation Credit
   
PRDE699 : DISSERTATION 36
   
PRDE799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

-  ผู้บรรยายในสถาบันอุดมศึกษา
-  นักวิจัยทางด้านประชากรศาสตร์
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ 
-  ที่ปรึกษาด้านประชากรศาสตร์  
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

  1. 2019 Mahidol Postgraduate Scholarship
  2. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Prof. Dr. Churnrurtai Kanchanachitra

Email: churnrurtai.kan@mahidol.edu

Room 625

Ph.D.(Sociology)

Phone: +66 2441-0201-4 Ext. 625

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Manasigan Kanchanachitra 

Email: manasigan.kan@mahidol.edu

Room 602

Ph.D.(Economics)

Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 602

Program Coordinator

Ms. Pischada Meejaiyen

Email: pischada.mee@mahidol.ac.th

IPSR Building 2nd floor

Phone Phone:+66 2441 0201-4 Ext. 303


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th