เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2901MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 15 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี หรือหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรีทุกสาขา  จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เข้า
ศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความรู้พื้นฐานทางประชากรศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องอัญชัญ 1 ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วจปส๕๓๐ : ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย 3
วจปส๕๕๐ : สารัตถประชากรศาสตร์ 3
วจปส๕๕๔ : เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ 3
วจปส๕๕๕ : การวิจัยเชิงปริมาณ 3
วจปส๕๕๖ : การวิจัยเชิงคุณภาพ 3
วจปส๖๒๙ : สัมมนาการวิจัยทางประชากรและสังคม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
วจปส๕๒๓ : พฤฒิวิทยาเชิงสังคม 3
วจปส๕๒๔ : นโยบายประชากรและสังคม 3
วจปส๕๕๗ : สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปส๕๕๘ : สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปส๕๕๙ : ประชากรศาสตร์สุขภาพ 3
วจปส๕๗๒ : ภูมิภาคศึกษา 3
วจปส๕๗๔ : มานุษยวิทยาการแพทย์ 3
วจปส๕๗๕ : ประชากรและการพัฒนา 3
วจปส๕๗๖ : เพศภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธุ์ 3
วจปส๕๗๗ : วัยรุ่นศึกษา 3
วจปส๕๘๐ : ระบบภูมิสารสนเทศทางสังคมและสุขภาพ 3
วจปส๕๘๓ : การติดตามและประเมินผลนโยบายและโครงการ 3
วจปส๕๘๔ : การย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และการกระจายตัวทางประชากร 3
วจปส๕๘๕ : เศรษฐศาสตร์ประชากรและแรงงาน 3
วจปส๕๘๖ : การจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
วจปส๖๐๓ : การอ่านเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 3
วจปส๖๒๔ : มานุษยนิเวศน์วิทยา 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วจปส๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-    นักวิจัยทางประชากรและสังคม และนักวิจัยทางสังคมศาสตร์
-    นักวิชาการด้านประชากรและสังคม วิทยากร
-    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
-    นักพัฒนาสังคม

9. รายละเอียดอื่นๆ

ประสบการณ์และโอกาสจากการศึกษาในหลักสูตร

1. ฝึกปฎิบัติงานวิจัยภาคสนามทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในทุกขั้นตอน

2. ร่วมทำงานวิจัยกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีรายได้จากการร่วมเป็นทีมงานวิจัย

3. นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ

4. ตีพิมพ์ผลงาน/บทความในวารสารที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติของสถาบันฯ

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ"  จำนวน 2 ทุน  และทุนการศึกษาของสถาบันฯ  จำนวน 2 ทุน

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. กาญจนา  ตั้งชลทิพย์

E-mail : kanchana.tag@mahidol.ac.th

ห้อง 612  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  ชั้น 6  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4  ต่อ 612   โทรสาร  0 2441 9333                      

เลขานุการหลักสูตร

ผศ.ดร. ศุทธิดา  ชวนวัน

E-mail : sutthida.chu@mahidol.edu

ห้อง 511  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  ชั้น 5  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4  ต่อ 511   โทรสาร  0 2441 9333

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางกรณิฐา  ศริ

E-mail : kornnitha.sar@mahidol.ac.th

ห้องงานบัณฑิตศึกษา  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  ชั้น 2  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา 

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4  ต่อ 306   โทรสาร  0 2441 9333


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th