เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2901DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN POPULATION AND SOCIAL RESEARCH

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
เว็บไซต์ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/Index.aspx
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 15 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
๒. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-12.00 น. ห้องอัญชัน 1 ชั้น 3 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 6            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 48            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
วจปส๕๕๐ : สารัตถประชากรศาสตร์ 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
วจปส๗๐๑ : สัมมนาทางปรัชญาและทฤษฎีสังคมร่วมสมัย 3
วจปส๗๐๒ : สัมมนาการพัฒนางานวิจัยทางประชากรและสังคม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
   กลุ่มสถิติประยุกต์และเทคนิคการวิจัยสังคมศาสตร์
วจปส๗๑๐ : การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นสูงทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๑ : การวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูงทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๒ : การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๓ : การวิจัยประชากรและสังคมเพื่อธุรกิจ 2
วจปส๗๑๔ : การวิจัยรูปแบบผสมทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๕ : การวิจัยออนไลน์ทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๖ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๗ : การวิเคราะห์หลายตัวแปรทางการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๑๘ : เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
   กลุ่มประชากรศาสตร์
วจปส๗๒๐ : แนวโน้มร่วมสมัยของการครองคู่และการเจริญพันธุ์ 2
วจปส๗๒๑ : การเจ็บป่วย ภาระโรค และการตาย 2
วจปส๗๒๒ : การย้ายถิ่นข้ามชาติและชายแดนศึกษา 2
วจปส๗๒๓ : การวิจัยครอบครัวในศตวรรษที่ ๒๑ 2
วจปส๗๒๔ : ประชากรสูงอายุและสังคมสูงอายุ 2
วจปส๗๒๕ : การวิจัยร่วมสมัยทางภูมิศาสตร์ประชากร 2
วจปส๗๒๖ : การพัฒนาตัวชี้วัดทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๒๗ : พลวัตประชากรและการคาดประมาณ 2
   กลุ่มสังคมศาสตร์
วจปส๗๓๐ : การวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิง เด็ก เยาวชน และการค้ามนุษย์ 2
วจปส๗๓๑ : เศรษฐศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัยทางประชากรและสังคม 2
วจปส๗๓๒ : การวิจัยการทำความรุนแรงบนฐานเพศและสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 2
วจปส๗๓๓ : ประชากรและสังคมในอาณาบริเวณศึกษา 2
วจปส๗๓๔ : การประเมินผลนโยบายและโครงการประชากรและสังคม 2
วจปส๗๓๕ : สุขภาวะและความเหลื่อมล้ำทางสังคม 2
วจปส๗๓๖ : สุขภาพโลก แนวคิดและประเด็นร่วมสมัย 2
วจปส๗๓๗ : สุขภาพและการดูแลสุขภาพในอาเซียน 2
วจปส๗๓๘ : เศรษฐศาสตร์ประชากรและกำลังแรงงาน 2
วจปส๗๓๙ : ประชากรและสังคมในภูมิทัศน์สื่อหลอมรวม 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
วจปส๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิจัยด้านวิจัยประชากรและสังคม
-  นักวิชาการด้านวิจัยประชากรและสังคม
-  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9. รายละเอียดอื่นๆ

หลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้เขียน ประกอบกับเอกสารการเขียนข้อเสนอการวิจัยความยาวไม่เกิน 5 หน้า เพื่อมานำเสนอหัวข้อการวิจัยในวันสอบสัมภาษณ์

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ" จำนวน 2 ทุน

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร. สุชาดา  ทวีสิทธิ์

E-mail : suchada.tha@mahidol.ac.th

ห้อง 514 ชั้น 5  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4 ต่อ 514  โทรสาร 0 2441 9333

เลขานุการหลักสูตร

อาจารย์ ดร.ธีรนงค์  สกุลศรี

E-mail : teeranong.sak@mahidol.ac.th

ห้อง 605 ชั้น 6  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4 ต่อ 605  โทรสาร 0 2441 9333

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางกรณิฐา  ศริ

E-mail : kornnitha.sar@mahidol.ac.th

ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4 ต่อ 306  โทรสาร 0 2441 9333

 

น.ส. วราวรรณ  ฐาปนธรรมขัย

E-mail : warawan.tha@mahidol.ac.th

ห้องบัณฑิตศึกษา ชั้น 2  อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์  0 2441 0201 - 4 ต่อ 308  โทรสาร 0 2441 9333


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th