เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2808DG00

DOCTOR OF NURSING SCIENCE

หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก
 • ระดับ ปริญญาเอก
  คณะ/สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
  เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html
  จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

  1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

  ๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ทางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
  รับรองหลักสูตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
  อุดมศึกษารับรอง  ในกรณีผู้เข้าการศึกษาไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
  เทียบเท่า และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรผู้รับผิด
  ชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศ
  ของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing regulatory authority) ใน
  ประเทศของผู้สมัคร
  ๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๓.๕๐ 
  ๓. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่น้อยกว่า  ๓ ปี ๔. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๕. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
  การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

  เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400  

  เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

    IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
    TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
    TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. วิธีการคัดเลือก

  - พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
  - สอบสัมภาษณ์

  4. กำหนดการสอบคัดเลือก

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 08.00-12.00 น. ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรินครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. หลักฐานการสมัคร

  ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

  1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

  เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
  ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


  2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
  3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
  4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  5. สำเนาบัตรประชาชน
  6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


  ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

  6. วิธีการรับสมัคร

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ ๒
  หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
  รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต
  รายวิชาในหลักสูตร

  แบบ 2

  หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
  พยคร๖๐๓ : สถิติขั้นสูงทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
  พยคร๖๓๘ : การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลและระบบสุขภาพขั้นสูง 2
  พยคร๖๖๑ : ปรัชญาในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล และระบบสุขภาพ 2
  พยคร๖๖๒ : ระบบบริการสุขภาพร่วมสมัย 3
  พยคร๖๖๓ : ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ 3
  หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
  พยคร๕๒๕ : สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ 3
  พยคร๖๖๔ : วิทยาการระบาดทางระบบบริการสุขภาพ 3
  พยคร๖๖๕ : เศรษฐศาสตร์ทางระบบบริการสุขภาพ 3
  พยคร๖๖๖ : การวัดผลลัพธ์ทางระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล 3
  พยคร๖๖๘ : ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพัฒนาการวิจัยและระบบบริการสุขภาพ 3
  พยคร๖๖๙ : การวิจัยระบบบริการสุขภาพ 3
  วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
  พยคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  - นักวิจัยและนักวิชาการทางระบบสุขภาพและการพยาบาล
  - นักวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล 
  - พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

  9. รายละเอียดอื่นๆ

  หลักสูตรต้องการให้ผู้สมัครส่งหัวข้อ Proposal/ Concept Paper  ประเด็นการวิจัยระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาลที่สนใจ  โดยครอบคลุมกลุ่มประชากรหรือระบบบริการสุขภาพ

   และการพยาบาลที่สนใจ ที่มาของประเด็นการวิจัยที่สนใจลักษณะงานวิจัย  และประโยชน์จากงานวิจัย (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) ส่งเอกสารก่อนสอบสัมภาษณ์ภายใน 1 สัปดาห์

  10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

  -

  11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

  ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  12. ข้อมูลติดต่อ

  ประธานหลักสูตร

  รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์   อุทริยะประสิทธิ์

  Email : ketsarin.utr@mahidol.ac.th

  ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  บางกอกน้อย

  โทรศัพท์ : 0 2419 7466 - 80 ต่อ 1759 - 1760 

   

  เลขานุการหลักสูตร

  รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์

  Email : acharaporn.see@mahidol.edu

  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

  โทรศัพท์ : 0 2441 5333 ต่อ 2633

  ผู้ประสานงานหลักสูตร

  นางสาวสุกัญญา   กิจจาสุนทร 

  Email : sukanya.kit@mahidol.edu

  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

  โทรศัพท์ : 0 2441 5333 ต่อ 2542, 2543 


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th