เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันพฤหัสบดีที่   13   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 1 :     15 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

รหัสหลักสูตร 2808DG00

DOCTOR OF NURSING SCIENCE

หลักสูตร พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.ns.mahidol.ac.th/english/th/index.html
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ทางการพยาบาล จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล
รับรองหลักสูตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง  ในกรณีผู้เข้าการศึกษาไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า และได้รับการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพ หรือองค์กรผู้รับผิด
ชอบในประเทศของผู้สมัคร กรณีไม่มีระบบให้ใบอนุญาตต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศ
ของผู้สมัครหรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพการพยาบาล (Nursing regulatory authority) ใน
ประเทศของผู้สมัคร
๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  ๓.๕๐ 
๓. มีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่น้อยกว่า  ๓ ปี ๔. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๕. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวนี้ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 40 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 430  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 8.00 - 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกอบวิชาชีพ
- Statement of Purpose
- -หนังสือรับรอง (Recommendation) - หนังสือรับรองผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 13            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยคร๖๐๓ : สถิติขั้นสูงทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3
พยคร๖๓๘ : การออกแบบการวิจัยทางการพยาบาลและระบบสุขภาพขั้นสูง 2
พยคร๖๖๑ : ปรัชญาในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาล และระบบสุขภาพ 2
พยคร๖๖๒ : ระบบบริการสุขภาพร่วมสมัย 3
พยคร๖๖๓ : ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยคร๕๒๕ : สัมมนาการพัฒนานโยบายทางการพยาบาลและสุขภาพ 3
พยคร๖๖๔ : วิทยาการระบาดทางระบบบริการสุขภาพ 3
พยคร๖๖๕ : เศรษฐศาสตร์ทางระบบบริการสุขภาพ 3
พยคร๖๖๖ : การวัดผลลัพธ์ทางระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล 3
พยคร๖๖๘ : ปฏิบัติการความรอบรู้ทางการพัฒนาการวิจัยและระบบบริการสุขภาพ 3
พยคร๖๖๙ : การวิจัยระบบบริการสุขภาพ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  นักวิจัยและนักวิชาการทางระบบสุขภาพและการพยาบาล
-  นักวิเคราะห์และประเมินระบบบริการสุขภาพและการพยาบาล 
-  พยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพการบริการ

9. รายละเอียดอื่นๆ

หลักสูตรต้องการให้ผู้สมัครส่งหัวข้อ Proposal/ Concept Paper  ประเด็นการวิจัยระบบบริการสุขภาพ และการพยาบาลที่สนใจ  โดยครอบคลุมกลุ่มประชากรหรือระบบบริการสุขภาพ

 และการพยาบาลที่สนใจ ที่มาของประเด็นการวิจัยที่สนใจลักษณะงานวิจัย  และประโยชน์จากงานวิจัย (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ) ส่งเอกสารก่อนสอบสัมภาษณ์ภายใน 1 สัปดาห์

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์   อุทริยะประสิทธิ์

Email : ketsarin.utr@mahidol.ac.th

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  บางกอกน้อย

โทรศัพท์ : 0 2419 7466 - 80 ต่อ 1759 - 1760 

 

เลขานุการหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร  สี่หิรัญวงศ์

Email : acharaporn.see@mahidol.edu

ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย

โทรศัพท์ : 0 2441 5333 ต่อ 2633

ผู้ประสานงานหลักสูตร

นางสาวสุกัญญา   กิจจาสุนทร 

Email : sukanya.kit@mahidol.edu

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทรศัพท์ : 0 2441 5333 ต่อ 2542, 2543 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th