เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2803MG00

MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING

หลักสูตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
เว็บไซต์ https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/mns/mns_pediatric.html
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 12 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก  แบบ ก๒
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า  จากสถาบันการศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น ๑ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า  และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
โดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศ
(๒)ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(นับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา)
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข  
(๑) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษา
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาลรับรอง และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น ๑ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่า  และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลโดยสภาวิชาชีพหรือองค์กรที่รับผิดชอบในแต่ละประเทศ 
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางการพยาบาล หลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(นับถึงวันรายงานตัวเข้าศึกษา)
(๔) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ (๒) อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 8.00 -11.00 น. ห้อง 509 ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ต้องมี ผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษาจึงจะสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานเพิ่มเติมอื่นๆ
- หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
- ใบประกอบวิชาชีพ
- เขียนหัวข้อวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์พร้อมทั้งให้ข้อมูลถึงความสำคัญของปัญหาที่จะศึกษาและระบุประชากรที่สนใจศึกษาให้ชัดเจน ไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4

ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาแกน 9            หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยกม๖๐๒ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในเด็ก 3
พยกม๖๑๘ : การพยาบาลเด็กขั้นสูง 3
พยกม๖๑๙ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๑ 3
พยกม๖๒๐ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๒ 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยกม๖๐๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก 3
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาแกน หน่วยกิต
พยคร๖๑๐ : ทฤษฎีและแนวคิดทางการพยาบาล 2
พยคร๖๑๓ : สถิติและการวิจัยทางการพยาบาล 3
พยคร๖๒๐ : การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 2
พยคร๖๒๗ : นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำ 2
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
พยกม๖๐๒ : พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาในเด็ก 3
พยกม๖๑๘ : การพยาบาลเด็กขั้นสูง 3
พยกม๖๑๙ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๑ 3
พยกม๖๒๐ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กขั้นสูง ๒ 3
พยกม๖๒๑ : การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3
พยกม๖๒๒ : ปฏิบัติการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
พยกม๖๐๗ : สัมมนาการวิจัยทางการพยาบาลเด็ก 3
พยกม๖๐๘ : ประเด็นปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลเด็ก 3
พยคร๖๐๐ : การให้การปรึกษาด้านสุขภาพ 3
พยคร๖๒๕ : การวัดและการจัดการผลลัพธ์ 3
พยคร๖๒๙ : การสอนทางการพยาบาล 3
พยคร๖๓๑ : การพัฒนาบทบาทของพยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
พยคร๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  พยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางการพยาบาลเด็ก
-  นักวิชาการทางการพยาบาลเด็ก
-  นักวิจัยทางการพยาบาลเด็ก

9. รายละเอียดอื่นๆ

ขอให้ผู้สมัครนำหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากต้นสังกัดมาในวันสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ หากผู้สมัครได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษา จะต้องมีหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาจากต้นสังกัดมายื่นภายใน วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของคณะพยาบาลศาสตร์

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

  ชื่อ:  รองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  เสนะสุทธิพันธุ์                                                                                                                                                                      ที่อยู่ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  ชั้น 8
           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
  โทรศัพท์: 02-419-7466-80 ต่อ 1858, 1850
  E-mail: wanida.saa@mahidol.edu

เลขานุการหลักสูตร

 ชื่อ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาภรณ์  พยัคฆเรือง                                                                                                                                                                   ที่อยู่ : ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์  ชั้น 8                                                                                                                                                                              คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 โทรศัพท์: 02-419-7466-80 ต่อ 1858, 1850
 E-mail: sudaporn.pay@mahidol.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตร

  ชื่อ:  นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน                                                                                                                                                                                        ที่อยู่ : หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  โทรศัพท์: 02-441-5333 ต่อ 2542
  E-mail: yanaporn.tha@mahidol.ac.th

 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th