เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2622MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/about-departmentinfo.php?depid=10
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

 1. Graduate or currently enroll in the final year of Bachelor of Science in Pharmacy or Pharmacy Programme or Bachelor of Science (Food Science) or other science-related programmes from the academic institutes which were approved by Office of the Higher Education Commission
2. Have a minimum grade point average of 2.50
3.Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาBiology and chemistry

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 710 ชั้น 7 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
PYFC601 : NUTRACEUTICALS I 3
PYFC602 : FUNCTIONAL FOODS I 3
PYFC603 : BIOACTIVE COMPOUNDS 3
PYFC605 : PRODUCT DEVELOPMENT OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 3
PYFC607 : BIOLOGICAL, PHARMACOLOGICAL, EPIDEMIOLOGICAL, AND CLINICAL STUDIES 3
PYFC676 : SEMINAR IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS I 1
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYFC604 : FOOD CHEMISTRY 2
PYFC606 : SENSORY EVALUATION METHODS 2
PYFC608 : NUTRACEUTICALS II 2
PYFC609 : FUNCTIONAL FOODS II 2
PYFC610 : QUALITY ASSURANCE IN THE INDUSTRIES OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC611 : PROCESSING OF FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC612 : PACKAGING FOR NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC614 : FOOD MICROBIOLOGY, FOOD SAFETY, AND FOOD QUALITY CONTROL 2
PYFC615 : MARKETING PRINCIPLES OF NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC616 : EXTRACTION AND SEPARATION TECHNIQUES FOR NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC617 : SPECIAL PROBLEMS IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS 2
PYFC677 : SEMINAR IN NUTRACEUTICALS AND FUNCTIONAL FOODS II 1
Thesis Credit
PYFC698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิจัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพในโรงงานอาหาร โรงงานยา 
โรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในสถาบันวิจัยหรือองค์กรอื่น
-  นักวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ในบริษัทนำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ โรงงานอาหาร โรงงานยา โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ในสถาบันการ
ศึกษาหรือองค์กรอื่น

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Grants from Faculty of Pharmacy for Thai graduate students.

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Dr. Pattamapan Lomarat

E-mail : pattamapan.lom@mahidol.ac.th

Room 7/47, Rajaratana Building, Foor 7th, Department of Food Chemistry,

Faculty of Pharmacy, Mahidol University

Tel: 0 2644 8679-81 ext. 5718 Fax: 0 2644 8693 

Program Secretary

Dr. Pimpikar Kanchanadumkerng

E-mail : pimpikar.kan@mahidol.ac.th

Room 7/48, Rajaratana Building, Foor 7th, Department of Food Chemistry,

Faculty of Pharmacy, Mahidol University

Tel: 0 2644 8679-81 ext. 5704 Fax: 0 2644 8693 

Program Coordinator

Dr. Pattamapan Lomarat

E-mail : pattamapan.lom@mahidol.ac.th

Room 7/47, Rajaratana Building, Foor 7th, Department of Food Chemistry,

Faculty of Pharmacy, Mahidol University

Tel: 0 2644 8679-81 ext. 5718 Fax: 0 2644 8693 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th