เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2619MG00

MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 8

1. Admission Requirements

Plan A 1

1. Hold a bachelor degree in pharmacy from institutions that are endorsed by the Higher Education Commission
2. Have  a  minimum  grade point  average  of  2.75 ;
3. Have research experience in related fields for at least 3 years or have national/international publications in accredited peer-reviewed journals.
4. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University.

Plan A 2

1. Hold a bachelor degree in pharmacy or are studying in the final year in pharmacy at bachelor degree level from institutions that are endorsed by the Higher Education Commission
2. Have  a  minimum  grade point  average  of  2.50
3. Other exceptions may be considered by the Program Director and the Dean of the Faculty of Graduate Studies, Mahidol University
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาpharmaceutical analysis and medicinal chemistry

- วิชาpharmacognosy

- วิชาpharmaceutical botany

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00-11.00 น ห้อง 413 อาคารราชรัตน์ ชั้น 4 คณะเภสัชศาสตร์ ถนน ศรีอยุธยา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Total not less than 36            Credits
Plan A2
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 8            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Required Courses Credit
   
PYID670 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY I 1
PYID671 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY II 1
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
Thesis Credit
PYID798 : THESIS 36

Plan A2

Required Courses Credit
PYID670 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY I 1
PYID671 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY II 1
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPC639 : ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 3
PYPC657 : DRUG DESIGN I 3
PYPG651 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY I 3
PYPG652 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY II 3
Elective Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYID695 : APPLIED PLANT BIOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 3
PYPB601 : TRADITIONAL THAI MEDICINE 3
PYPB604 : MEDICAL ETHNOBOTANY 3
PYPB607 : DEVELOPMENT OF HERBAL MEDICINE 3
PYPC640 : ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 3
PYPC650 : CHEMICAL REACTIONS IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
PYPC651 : STABILITY OF PHARMACEUTICALS 3
PYPC652 : CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC DRUGS 3
PYPC656 : CHEMOMETRICS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC658 : DRUG DESIGN II 3
PYPC662 : ADVANCED ORGANIC PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC664 : COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN AND DEVELOPMENT 3
PYPG649 : DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS I 3
PYPG650 : DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS II 3
PYPG657 : SEPARATION TECHNIQUES 3
PYPG664 : NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 3
PYPG668 : APPLICATIONS OF PLANT BIOTECHNOLOGY 3
Thesis Credit
PYID698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการในมหาวิทยาลัย นักวิชาการในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
-  นักวิจัย ทางเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมีให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและอิสระ
-  เภสัชกรโรงงาน เภสัชกรโรงพยาบาล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข

9. Additional Information

***This program is only for students who have bachelor degree in pharmacy.***       

10. Details of Scholarship

1. Tuition scholarship

2. Scholarship of the 60th year supreme Reign of His Majesty king Bhumipol Adulyadej

3. 2019 Mahidol Postgraduate Scholarship (Premium Full Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc. Prof. Jiraporn Ungwitayatorn
Email : jiraporn.ung@mahidol.ac.th

Room 427, Rajcharat Building, Floor 4, Department of Pharmaceutical Chemistry, 
Faculty of Pharmacy
Tel 026448678-91 ext. 5408

Program Secretary

Assoc. Prof. Pongtip Sithisarn
Email : pongtip.sit@mahidol.ac.th

Rajcharat Building, Floor 5, Department of Pharmacognosy, 
Faculty of Pharmacy
Tel 026448678-91 ext. 5521

Program Coordinator

Mrs. Chitlada Hemintraporn
Email : chitlada.hem@mahidol.ac.th 
Room 413, Rajcharat Building, Floor 4, Department of Pharmaceutical Chemistry, 
Faculty of Pharmacy
Tel 026448678-91 ext. 5402


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th