เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2617DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.py.mahidol.ac.th
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. Degree holding and cumulative GPA
    1.1 Graduated with a Bachelor Degree in Pharmacy or Doctor of Pharmacy (Pharm.D.)  from programs accredited 
          by the Office of Higher Education Commission (OHEC) with GPA of at least 3.50 
    1.2 Graduated with a Master Degree in Clinical Pharmacy or equivalent programs accredited by OHEC with GPA of at least 3.50 
2. Have an English proficiency test score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
3. Other exceptions will be considered by the Program Director and the Dean of Faculty of Graduate Studies, 
    Mahidol University.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาเภสัชกรรมคลินิก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00-15.00 น. ห้อง 313 ด้านใน ชั่น 3 อาคารราชรัตน์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- Statement of Purpose


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 16            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 76            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   For students with Bachelor's degree
PYCP642 : CLINICAL PHARMACY RESEARCH CREATION AND DESIGN 2
PYCP643 : EXPERIMENTAL AND MOLECULAR THERAPEUTICS 3
PYCP648 : SEMINAR IN CLINICAL PHARMACY I 1
PYCP649 : SEMINAR IN CLINICAL PHARMACY II 1
PYCP650 : SEMINAR IN CLINICAL PHARMACY III 1
PYCP666 : PHARMACEUTICAL CARE I 3
PYCP668 : CLINICAL PHARMACY AND CLERKSHIP I 3
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
   For students with Master's degree
PYCP642 : CLINICAL PHARMACY RESEARCH CREATION AND DESIGN 2
PYCP643 : EXPERIMENTAL AND MOLECULAR THERAPEUTICS 3
PYCP650 : SEMINAR IN CLINICAL PHARMACY III 1
Elective Courses Credit
PYCP627 : THERAPEUTIC DRUG MONITORING 3
PYCP646 : APPLIED STATISTICS IN PHARMACY 2
PYCP647 : ADVANCED PHARMACOTHERAPEUTICS 3
PYCP651 : POPULATION PHARMACOKINETICS AND PHARMACOGENETICS 2
PYCP667 : PHARMACEUTICAL CARE II 3
PYCP669 : CLINICAL PHARMACY AND CLERKSHIP II 3
PYCP689 : PHARMACOTHERAPEUTICS IN GERIATRICS 2
PYCP703 : PHARMACOVIGILANCE 3
PYCP704 : RATIONAL DRUG USE 2
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
PYCP799 : DISSERTATION 48
   For students with Master's degree
PYCP699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Clinical research pharmacists
-  Pharmacists who are specialized in research for clinical pharmacy services
-  Academic researcher

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof. Pramote Tragulpiankit

Email: pramote.tra@mahidol.ac.th

Ratcharat Building, Department of Pharmacy

Faculty of Pharmacy

Tel: 02-6448694 Fax 02-6448694

Program Secretary

Assoc.Prof. Naeti Suksomboon 

Email: naeti.suk@mahidol.ac.th
Ratcharat Building, Department of PharmacyEmail: naeti.suk@mahidol.ac.th

Faculty of Pharmacy

Tel: 02-6448694 Fax 02-6448694

Program Coordinator

Mrs. Phinnaphit Seangpao

Email: phinnaphit.sae@mahidol.ac.th

Ratcharat Building, Department of Pharmacy

Faculty of Pharmacy

Tel: 02-6448694 Fax 02-6448694


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th