เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2616DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 3

1. Admission Requirements

1. A candidate must hold a bachelor's degree or studied in the last semester of bachelor's degree.
This degree must be in the pharmaceutical sciences or related sciences from the appropriated 
institute approved by the Higher Education Accreditation Council. The minimum requirements 
include an undergraduate grade point average not less than 3.50 on a 4.00 scale.;
2. For the candidate with master's degree in pharmaceutical sciences or related sciences, the
minimum requirements include a graduate grade point average at least 3.50 on a 4.00 scale.;
3. Exemptions from the above conditions may be granted by the Doctoral Programme Committee
and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 13.00 น. ห้อง 612 อาคารราชรัตน์ ชั้น 6 คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ถนนศรีอยุธยา กทม.10400
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
Prerequisite Course No Credit
Dissertation 48            Credits
Plan 2
Plan 2.1 For students with Master
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
Plan 2.2 For students with Bachelor
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 1

Prerequisite Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
PYPH673 : SPECIAL PROBLEMS IN PHYTOPHARMACEUTICAL PRODUCTS 2
PYPH682 : PH.D. SEMINAR IN PHYTOPHARMACEUTICAL RESEARCH 1
Dissertation Credit
PYPH898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
PYPH682 : PH.D. SEMINAR IN PHYTOPHARMACEUTICAL RESEARCH 1
PYPH688 : HOLISTIC APPROACH TO HEALTH CARE 2
PYPH690 : PHYTOPHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
PYPH691 : PHYTOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 3
   For students with Bachelor's degree
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPB605 : TAXONOMY OF MEDICINAL PLANTS 3
PYPG651 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY I 3
PYPH681 : PH.D. SEMINAR IN PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
PYPH682 : PH.D. SEMINAR IN PHYTOPHARMACEUTICAL RESEARCH 1
PYPH688 : HOLISTIC APPROACH TO HEALTH CARE 2
PYPH690 : PHYTOPHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
Elective Courses Credit
PYPB601 : TRADITIONAL THAI MEDICINE 3
PYPC650 : CHEMICAL REACTIONS IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
PYPC651 : STABILITY OF PHARMACEUTICALS 3
PYPG656 : STRUCTURE ELUCIDATION 3
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
PYPG655 : CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPG664 : NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 3
PYPH673 : SPECIAL PROBLEMS IN PHYTOPHARMACEUTICAL PRODUCTS 2
PYPH689 : PHYTOMEDICINE 3
PYPH693 : PHYTOCOSMECEUTICALS 3
PYPH694 : NUTRACEUTICALS 3
PYPH695 : APPLIED PLANT BIOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 3
PYPM664 : ESSENTIALS IN TOXICOLOGY 3
PYPM666 : DRUG SCREENING TECHNIQUES I 3
   For students with Bachelor's degree
PYPB601 : TRADITIONAL THAI MEDICINE 3
PYPC650 : CHEMICAL REACTIONS IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
PYPC651 : STABILITY OF PHARMACEUTICALS 3
PYPG655 : CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPG664 : NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 3
PYPH673 : SPECIAL PROBLEMS IN PHYTOPHARMACEUTICAL PRODUCTS 2
PYPH691 : PHYTOPHARMACEUTICAL TECHNOLOGY 3
PYPH693 : PHYTOCOSMECEUTICALS 3
PYPH694 : NUTRACEUTICALS 3
PYPH695 : APPLIED PLANT BIOTECHNOLOGY IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 3
PYPM664 : ESSENTIALS IN TOXICOLOGY 3
PYPM666 : DRUG SCREENING TECHNIQUES I 3
Dissertation Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A MASTER'S DEGREE
PYPH699 : DISSERTATION 36
   For students with Bachelor's degree
PYPH799 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้และความสามารถในด้านพฤกษเภสัชภัณฑ์ โดยสามารถประกอบอาชีพ
ด้านการผลิต วิจัยพัฒนาและควบคุมคุณภาพยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในภาครัฐ
และเอกชน ดังต่อไปนี้
-  นักวิจัย
-  นักวิชาการ
-  ผู้ประกอบการ

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

      Associate Professor Dr. Penchom Peungvicha         

      Department of Physiology, 6th floor Rajcharat building

      Faculty of Pharmacy

      Mahidol University  

      Mobile phone:081-4857774 

Program Secretary

Assist Professor Dr. Veena Nukulkarn        

Department of Pharmacognosy

Faculty of Pharmacy

Mahidol University  

Program Coordinator

Associate Professor Dr. Penchom Peungvicha         

      Department of Physiology, 6th floor Rajcharat building

      Faculty of Pharmacy

      Mahidol University  

      Mobile phone:081-4857774 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th