เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2615DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 12

1. Admission Requirements

1.For application in  Plan 1:  an applicant must hold a  Master degree (related to medical or health
care) from an office of the higher education commission (Thailand) accredited or recognized
(International) institutes with a minimum grade point average (GPA) of 3.50 plus having experience in academic or practicing related to drug management or administration for at least 2 years.
2. For application in  Plan 2:  an applicant must hold a  Bachelor degree (related to medical or health care) from an office of the higher education commission (Thailand) accredited with first class honored or hold a Bachelor degree (related to medical or health care) from International Institute with a minimum grade point average (GPA) of 3.50
3. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the
Dean of Faculty of Graduate Studies; under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan 1
For students with Master's Degree
Dissertation 48            Credits
Total not less than 48            Credits
Pland B
For students with Master's Degree
Required Courses 6            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 21            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Dissertantion 48            Credits
Total not less than 75            Credits

Plan 1

Required Courses Credit
   
PYPY684 : RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE II 2
Dissertation Credit
PYID898 : DISSERTATION 48

Plan 2

Required Courses Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A BACHELOR'S DEGREE
pypy674 : 0
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYPY636 : PHARMACY AND HEALTH POLICY 2
PYPY671 : RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE I 2
PYPY674 : DRUG SYSTEM MANAGEMENT 3
PYPY675 : ECONOMIC EVALUATION IN PUBLIC HEALTH 3
PYPY676 : PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN PUBLIC HEALTH 2
PYPY681 : HEALTHCARE ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 2
PYPY684 : RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE II 2
PYPY688 : SEMINAR IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY I 1
PYPY690 : SEMINAR IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY II 1
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PYPY636 : PHARMACY AND HEALTH POLICY 2
PYPY676 : PHARMACOEPIDEMIOLOGY IN PUBLIC HEALTH 2
PYPY681 : HEALTHCARE ORGANIZATION AND ADMINISTRATION 2
PYPY684 : RESEARCH METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCE II 2
Elective Courses Credit
PYPY622 : ECONOMIC PERFORMANCE EVALUATION OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY 3
PYPY672 : SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF HEALTH 2
PYPY673 : DRUG POLICY ANALYSIS 2
PYPY677 : HEALTH OUTCOME ASSESSMENT 3
PYPY678 : PHARMACEUTICAL ANTHROPOLOGY 3
PYPY679 : COST ANALYSIS IN HEALTH CARE 3
PYPY680 : HOSPITAL PHARMACY ADMINISTRATION AND PRACTICE 3
PYPY683 : COST-EFFECTIVENESS MODELLING IN HEALTH 3
PYPY687 : COMPUTER APPLICATIONS IN HEALTH AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
PYPY691 : SEMINAR IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY III 1
PYPY692 : SEMINAR IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY IV 1
PYPY693 : SPECIAL PROBLEMS IN SOCIAL, ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE PHARMACY 3
PYPY694 : COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS ALONGSIDE CLINICAL TRIALS AND OBSERVATIONAL STUDIES 3
PYPY710 : HEALTHCARE STRATEGIC MANAGEMENT 3
PYPY711 : APPLIED STATISTICS IN HEALTH AND SOCIAL SCIENCE RESEARCH 3
Dissertation Credit
   FOR A STUDENT HOLDING A BACHELOR'S DEGREE
PYID799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PYID699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

-  Lecturer for graduate program
-  researcher with advanced skill in drug system and health system development
-  Technical/ academic experts for drug system and health care system
-  Drug system / health system administrator (both public and private sector)
-  Administrator (Both public and private sector)

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายการให้ทุนการศึกษาบางส่วน รายละเอียดให้ติดต่อหน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ หรือประธาน หรือเลขานุการหลักสูตร

 

Faculty of Pharmacy normally offers partial scholarships. For more detail,

 

please contact the Graduate Studies Unit, Faculty of Pharmacy or Program

director or Program Secretary

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc Prof Dr Arthorn Riewpaiboon (รองศาตราจารย์ ดร.อาทร ริ้วไพบูลย์)

Email: arthorn.rie@mahidol.ac.th

Program Secretary

Dr Farsai Chanjaruporn (ดร.ฟ้าใส จันท์จารุภรณ์)

Email: farsai.cha@mahidol.ac.th

Program Coordinator

Graduate Studies Unit, Faculty of Pharmacy

pyedu@mahidol.ac.th โทรศัพท์ 0-2354-3747 และ 096-812-1048

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/study-graduate.php

https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/grad/seap/main.php

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2354-3747 และ 096-812-1048


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th