เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2613MG08

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major
 • วิชาเอกสรีรวิทยา
 • Level Masters Degree Programme
  Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
  Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
  Expected number of students 10

  1. Admission Requirements

  1. Graduate / Fourth year student in Biology, Biomedical Sciences, Health Sciences and related
  areas
  2. Have a minimum grade point average of 2.50;
  3. pass the standard graduate entry requirement for a Master's in Science;
  4. Exemptions from the above conditions may be granted by the Doctoral Programme Committee
  and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.
   

  2. English Language Proficiency

  Minimum English Proficiency Score for Admission

    IELTS minimum 3.0 or
    TOEFL-IBT minimum 32 or
    TOEFL-ITP minimum 400 or
    MU GRAD TEST minimum 36  

  English Proficiency Score for Graduation

    IELTS minimum 5.0 or
    TOEFL-IBT minimum 54 or
    TOEFL-ITP minimum 480 or
    MU GRAD TEST minimum 60  
  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

  3. Selection Method

  - Consideration of Application Documents
  - Interview

  4. Examination Schedule

  กำหนดการสอบสัมภาษณ์
  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
  สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
  หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

  5. Required Documents

  Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

  1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

  Condition for Applicants :
  Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


  2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
  3. Academic Transcript / Grade Report.
  4. Photo (jpeg format)
  5. Thai Citizen ID Card
  6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


  Applicant must submit all required documents for each program of application.

  6. Application Process

  สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

  7. Curriculum Structure

  Pland A1
  Course Course No Credit
  Thesis 36            Credits
  Total not less than 36            Credits
  Plan A2
  Core Course 10            Credits
  Required course on Major Subject 8            Credits
  Elective Courses not less than 6            Credits
  Thesis 12            Credits
  Total not less than 36            Credits

  Plan A1

  Core Courses Credit
     
  GRID603 : BIOSTATISTICS 3
  PYID668 : SEMINAR IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
  PYID669 : SPECIAL TOPICS IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
  PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
  SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
  Thesis Credit
  PYID798 : THESIS 36

  Plan A2

  Core Courses Credit
     
  GRID603 : BIOSTATISTICS 3
  PYID668 : SEMINAR IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
  PYID669 : SPECIAL TOPICS IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 1
  PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
  SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
  Required Courses Credit
     MICROBIOLOGY
  PYMI690 : PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY I 3
  PYMI691 : PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY II 3
  PYMI693 : SCREENING FOR BIOACTIVITIES 2
     
  PYPM680 : CURRENT TOPICS IN PHARMACOLOGY 1
  PYPM682 : SYSTEMIC PHARMACOLOGY I 4
  PYPM683 : SYSTEMIC PHARMACOLOGY II 3
     
  PYBC667 : CURRENT TOPICS IN BIOCHEMISTRY 2
  PYBC668 : INSTRUMENTAL RESEARCH TECHNIQUES 3
  PYBC669 : BIOPHARMACEUTICAL BIOCHEMISTRY 3
     
  PYPS672 : CELL PHYSIOLOGY 2
  PYPS682 : HUMAN PHYSIOLOGICAL REGULATION 3
  PYPS683 : SYSTEMATIC HUMAN PHYSIOLOGY 3
  Elective Courses Credit
     MICROBIOLOGY
  PYBC671 : BIOCHEMICAL TECHNIQUES FOR DRUG RESEARCH AND DEVELOPMENT 4
  PYBC672 : BIOCHEMICAL TECHNOLOGY LABORATORY 2
  PYBC673 : PRINCIPLE OF BIOMOLECULAR ANALYSIS 3
  PYMI664 : INDUSTRIAL PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY 3
  PYMI665 : QUALITY ASSESSMENT AND MICROBIOLOGICAL CONTROL 3
  PYMI694 : BIOMOLECULAR TECHNIQUES FOR BIOPHARMACEUTICAL SCIENCES 3
  PYMI695 : BASIC TECHNIQUES IN ANIMAL CELL CULTURE 2
     
  PYPM664 : ESSENTIALS IN TOXICOLOGY 3
  PYPM668 : BIOLOGICAL ASSAY 3
  PYPM678 : ADVERSE DRUG REACTIONS 3
     
  PYBC670 : HUMAN METABOLISM 3
     
  PYPS671 : MEMBRANE TRANSPORT 3
  PYPS673 : CURRENT TOPICS IN PATHOPHYSIOLOGY 3
  PYPS693 : AGING AND ANTI-AGING 3
  PYPS695 : ADVANCED PHYSIOLOGY IN RENAL SYSTEM 3
  PYPS696 : ADVANCED PHYSIOLOGY IN CARDIOVASCULAR SYSTEM 3
  PYPS697 : ADVANCED PHYSIOLOGY IN ENDOCRINE SYSTEM 3
  Thesis Credit
  PYID698 : THESIS 12

  8. Job Option after Graduation

  - Technical staff in government private organization
  - Researcher

  9. Additional Information

  -

  10. Details of Scholarship

  50 year Faculty of Pharmacy

  11. Estimated Tuition Fee

  More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

  12. Contact the Programme

  Program Director

  Assoc.Prof. Mullika Chomnawang

  mullika.tra@mahidol.ac.th

  Program Secretary

  Assoc.Prof. Suchitra Thongpraditchote

  suchitra.tho@mahidol.ac.th

  Program Coordinator

  Assist.Prof. Krit Thirapanmethee

  krit.thi@mahidol.ac.th


  หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


  หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
  โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
  gradthai@mahidol.ac.th