เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2612MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 10

1. Admission Requirements

 A candidate must:
Plan A1
1. Hold a Bachelor Degree in Health Sciences or related areas from a local or overseas educational institution recognized by the Commission on Higher Education;
2. Have a minimum grade point average of 2.75;
3. Have a minimum 3 years experience in related fields or have related research
     paper published in national or international peer-reviewed journals
4. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
5. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.
Plan A2
1. Hold a Bachelor Degree or be studying in the final semester of Bachelor Degree in Health Sciences or related areas from institutes approved by the Higher Education Accreditation Council;
2. Have a minimum grade point average of 2.75;
3. Have and English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies
4. Exemption from the above conditions may be granted by the Programme Committee and the Dean of Faculty of Graduate Studies under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Written Examination
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาPharmaceutical Chemistry or Phytochemistry

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 14.00 น. ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A1
Thesis 36            Credits
Plan A2
Required Courses 19            Credits
Elective Courses not less than 5            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A1

Prerequisite Courses Credit
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPP600 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY I 1
PYPP601 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY II 1
Thesis Credit
PYID798 : THESIS 36

Plan A2

Required Courses Credit
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPC659 : INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY 3
PYPC660 : ORGANIC MEDICINAL CHEMISTRY 3
PYPG656 : STRUCTURE ELUCIDATION 3
PYPG667 : PHYTOCHEMISTRY 3
PYPP600 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY I 1
PYPP601 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY II 1
Elective Courses Credit
PYPB601 : TRADITIONAL THAI MEDICINE 3
PYPB604 : MEDICAL ETHNOBOTANY 3
PYPB607 : DEVELOPMENT OF HERBAL MEDICINE 3
PYPC639 : ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 3
PYPC640 : ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 3
PYPC650 : CHEMICAL REACTIONS IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
PYPC651 : STABILITY OF PHARMACEUTICALS 3
PYPC652 : CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC DRUGS 3
PYPC656 : CHEMOMETRICS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC657 : DRUG DESIGN I 3
PYPC658 : DRUG DESIGN II 3
PYPC662 : ADVANCED ORGANIC PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC663 : RADIOPHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC664 : COMPUTER-AIDED DRUG DESIGN AND DEVELOPMENT 3
PYPG649 : DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS I 3
PYPG650 : DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS II 3
PYPG651 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY I 3
PYPG652 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY II 3
PYPG657 : SEPARATION TECHNIQUES 3
PYPG658 : BIOSYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPG664 : NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 3
PYPG668 : APPLICATIONS OF PLANT BIOTECHNOLOGY 3
PYPG672 : ADVANCED STRUCTURE ELUCIDATION 3
PYPP605 : SPECIAL PROBLEMS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY I 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3

Plan B

Thesis Credit
PYID698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

นักวิจัย และนักวิชาการด้านการพัฒนายาและการควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสกัดแยกและพิสูจน์โครงสร้างทางเคมีของสารแสดงฤทธิ์จากธรรมชาติ ในสถาบันวิจัยของรัฐ หรือเอกชน หรือในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Kittisak Sripha
Email : kittisak.srp@mahidol.ac.th
Department of Pharmaceutical Chemistry, Floor 4th, Ratcharatana Building, Faculty
of Pharmacy, Mahidol University,
447, Sri-Ayuttaya Rd., Payathai, Rachatevee,
Bangkok 10400
THAILAND
Phone&Fax: +66-2-6448695

Program Secretary

Dr. Somnuk Bunsupa
Email :  somnuk.bun@mahidol.ac.th
Department of Pharmacognosy, Floor 5th, Ratcharatana Building, Faculty of Pharmacy,
Mahidol University,
447, Sri-Ayuttaya Rd., Payathai, Rachatevee,
Bangkok 10400

THAILAND

Program Coordinator

Mr. Sahapong Leevorrapanchai
Email: Sahapong.lee@mahidol.ac.th
Graduate units, Floor 1st, Theparatana building,
Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 447, Sri-Ayuttaya Rd., Payathai,
Rachatevee, Bangkok 10400
THAILAND
phone: +66-2354-3747


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th