เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2612DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี(หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF PHARMACY
Website http://www.pharmacy.mahidol.ac.th
Expected number of students 6

1. Admission Requirements

1. hold a degree or be studying in the last semester of Bachelor's or Master degree in Health 
Science  or other related fields such as Chemistry, Microbiology,  Biology and Biotechnology.
2. Candidate with Bachelor's Degree must obtain cumulative GPA in the Honor level or equivalent.
Candidate with Master's Degree must obtain cumulative GPA of at least 3.50
3. meet the admission requirements of the Faculty of Graduate Studies;
4. has to submit an abstract of 1-3 pages concerning the performed  research or the proposed 
research topic 2 days before the interview (e-mail : pysks@mahidol.ac.th). 
The interview will start with a 40 minute slide or powerpoint presentation by  an applicant. 
5. Exemptions from the above conditions may be granted by the Doctoral Programme Committee 
and the Dean of the Faculty of Graduate Studies.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 13.00 น. ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
English score is compulsory. This program NOT accept application without English score.


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

For students with Master's Degree
Required Courses 9            Credits
Elective Courses not less than 3            Credits
Dissertation 36            Credits
Total not less than 48            Credits
For students with Bachelor's Degree
Required Courses 17            Credits
Elective Courses not less than 7            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits
For students with Bachelor's Degree
Elective Courses not less than 11            Credits
Required Courses 13            Credits
Dissertation 48            Credits
Total not less than 72            Credits

Plan 2

Required Courses Credit
   
PYPC661 : ADVANCED PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 4
PYPG655 : CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPP603 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY III 1
PYPP604 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY IV 1
   
GRID603 : BIOSTATISTICS 3
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPC661 : ADVANCED PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 4
PYPG655 : CHEMISTRY OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPG656 : STRUCTURE ELUCIDATION 3
PYPP603 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY III 1
PYPP604 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY IV 1
   
PYID685 : RESEARCH METHODOLOGY IN PHARMACY I 2
PYPC657 : DRUG DESIGN I 3
PYPC659 : INSTRUMENTAL ANALYSIS LABORATORY 3
PYPG656 : STRUCTURE ELUCIDATION 3
PYPP603 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY III 1
PYPP604 : SEMINAR IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY IV 1
Elective Courses Credit
PYPB601 : TRADITIONAL THAI MEDICINE 3
PYPB604 : MEDICAL ETHNOBOTANY 3
PYPB607 : DEVELOPMENT OF HERBAL MEDICINE 3
PYPC639 : ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS I 3
PYPC640 : ADVANCED PHARMACEUTICAL ANALYSIS II 3
PYPC650 : CHEMICAL REACTIONS IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS 3
PYPC651 : STABILITY OF PHARMACEUTICALS 3
PYPC652 : CHEMISTRY OF HETEROCYCLIC DRUGS 3
PYPC656 : CHEMOMETRICS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC658 : DRUG DESIGN II 3
PYPC660 : ORGANIC MEDICINAL CHEMISTRY 3
PYPC662 : ADVANCED ORGANIC PHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPC663 : RADIOPHARMACEUTICAL CHEMISTRY 3
PYPG649 : DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS I 3
PYPG650 : DEVELOPMENT OF MEDICINAL PLANTS II 3
PYPG651 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY I 3
PYPG652 : PHARMACEUTICAL PHYTOCHEMISTRY II 3
PYPG657 : SEPARATION TECHNIQUES 3
PYPG658 : BIOSYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS 3
PYPG664 : NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY 3
PYPG668 : APPLICATIONS OF PLANT BIOTECHNOLOGY 3
PYPG672 : ADVANCED STRUCTURE ELUCIDATION 3
SCID500 : CELL AND MOLECULAR BIOLOGY 3
   
PYPP605 : SPECIAL PROBLEMS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY I 3
PYPP606 : SPECIAL PROBLEMS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY II 3
PYPP607 : SPECIAL PROBLEMS IN PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY III 3
Dissertation Credit
   For students with Bachelor's degree
PYID799 : DISSERTATION 48
   FOR STUDENTS WITH MASTER'S DEGREE
PYID699 : DISSERTATION 36

8. Job Option after Graduation

นักวิจัยหลักที่มีความรู้ความสามารถขั้นสูง และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้าน การค้นหายาใหม่ การพัฒนายา
และผลิตภัณฑ์สมุนไพร  การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตลอดจนการสกัดแยก
และพิสูจน์สูตรโครงสร้างเคมีของสารแสดงฤทธิ์จากธรรมชาติ ในสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน บริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Kittisak Sripha
Email : kittisak.srp@mahidol.ac.th
Department of Pharmaceutical Chemistry, Floor 4th, Ratcharatana Building, Faculty of Pharmacy, Mahidol University,
447, Sri-Ayuttaya Rd., Payathai, Rachatevee,
Bangkok 10400
THAILAND
Phone&Fax: +66-2-6448695 

Program Secretary

Dr. Somnuk Bunsupa

Email :  somnuk.bun@mahidol.ac.th

Department of Pharmacognosy, Floor 5th, Ratcharatana Building, Faculty of Pharmacy, Mahidol University,
447, Sri-Ayuttaya Rd., Payathai, Rachatevee,
Bangkok 10400
THAILAND

Program Coordinator

Mr. Sahapong Leevorrapanchai
Email: Sahapong.lee@mahidol.ac.th
Graduate units, Floor 1st, Theparatana building,

Faculty of Pharmacy, Mahidol University, 447, Sri-Ayuttaya Rd., Payathai, Rachatevee, Bangkok 10400
THAILAND
phone: +66-2354-3747


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th