เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2515DS00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CRIMINOLOGY, JUSTICE ADMINISTRATION AND SOCIETY

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาเอก
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 5 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม นิติศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา รัฐศาสตร์ 
รวมทั้งสาขาทางด้านสังคมศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  โดยมีแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐ 
๒. มีประสบการณ์การทำงานด้านอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม อย่างน้อย  ๒ ปี
๓. มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการรับเข้าศึกษาตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 - 12.00 น. ห้องจันผา ชั้น 1 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แบบ ๒
หมวดวิชาบังคับ 12            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 52            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แบบ 2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมสค๕๐๐ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมขั้นสูง 2
สมสค๕๐๓ : สถิติวิเคราะห์ทางอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคมขั้นสูง 2
สมสค๕๑๓ : การศึกษาดูงานด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๑๖ : การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ทฤษฎีอาชญาวิทยา 2
สมสค๕๔๘ : การสัมมนาเฉพาะเรื่องพิเศษทางอาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๖๒ : การศึกษาเปรียบเทียบด้านอาชญากรรมและระบบบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 2
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมสค๕๐๒ : อาชญากรรมข้ามชาติสมัยใหม่ และความร่วมมือระหว่างประเทศ 2
สมสค๕๐๖ : สังคมวิทยาอาชญากรรม 2
สมสค๕๑๔ : การวิจัยเฉพาะทางด้านอาชญาวิทยาและสังคม 2
สมสค๕๑๕ : กฎหมายและการควบคุมทางสังคมขั้นสูง 2
สมสค๕๑๗ : ระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 2
สมสค๕๒๔ : เศรษฐกิจ อาชญากรรม และสังคมโลก 2
สมสค๕๔๖ : อาชญากรรมและนโยบายสาธารณะ 2
สมสค๕๔๙ : เหยื่อวิทยา 2
สมสค๕๕๐ : การวิจัยเฉพาะทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 2
สมสค๕๖๑ : สตรี อาชญากรรมและกฎหมาย 2
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมสค๖๙๙ : วิทยานิพนธ์ 36

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  ผู้บริหารและผู้นำในหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
-  นักวิจัยที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญชำนาญการในการวิจัยด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม
-  นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐองค์  และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัย 
นักวิชาการศึกษาของหน่วยงานราชการด้านกระบวนการยุติธรรม
-  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

รศ.ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์

veenunkarn.ruj@mahidol.ac.th

คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา

086 982 4145

02 800 2840 ต่อ 1259

เลขานุการหลักสูตร

รศ. ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์

punchada.sir@mahidol.ac.th

คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา

081 866 5653

ผู้ประสานงานหลักสูตร

น.ส.ตติยา พนมวัน ณ อยุธยา
Email tatiya.pan@mahidol.ac.th

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา
โทร 028002840-60 ต่อ 1259


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th