เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

Prospective Students


 Admission Period:   Round 2nd    01 March 2019 - 17 May 2019

Programme Code 2513MG00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
Website http://www.hssip.sh.mahidol.ac.th
Expected number of students 6

1. Admission Requirements

1. Receive bachelor's degree in social sciences, health sciences and other related fields.
2. Have GPA 3.0 or higher
3. Good command in English (reading, writing and speaking)
3.1. TOEFL- IBT score of at least 32, TOEFL-ITP score of at least 400, or IELTS score of at least 3.0 or pass the English Proficiency Examination arranged by the
Faculty of Graduate Studies).
3.2. Those who do not have any of the test scores specified above will have to take the English
Proficiency Examination of the Faculty of Graduate Studies on the specified examination day.
Exemption from the above conditions may be granted by the Program Committee under exceptional
circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 10.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมกระดังงา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ อาคาร 2 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)


Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Required Courses 12            Credits
Elective Courses not less than 12            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Required Courses Credit
SHSH548 : HEALTH SOCIAL SCIENCE THEORIES 3
SHSH549 : APPLICATION OF HEALTH SOCIAL SCIENCE KNOWLEDGE 3
SHSH553 : SOCIAL SCIENCE RESEARCH IN HEALTH 3
SHSH695 : SEMINAR IN HEALTH SOCIAL SCIENCES 3
Elective Courses Credit
SHSH554 : SOCIAL SCIENCE OF REPRODUCTIVE HEALTH AND POPULATION POLICY 3
SHSH555 : GLOBALIZATION AND HEALTH 3
SHSH556 : QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DATA ANALYSIS 3
SHSH557 : GENDER, SEXUALITY, AND HEALTH 3
SHSH558 : PRINCIPLES OF SOCIAL DETERMINANT OF HEALTH, HEALTH RIGHTS AND EQUITY 3
SHSH559 : MIGRATION OF POPULATION AND INTERNATIONAL HEALTH 3
SHSH594 : HEALTH SOCIOLOGY 3
SHSH595 : MEDICAL ANTHROPOLOGY 3
SHSH596 : HEALTH PSYCHOLOGY 3
SHSH598 : HEALTH ECONOMICS 3
SHSH603 : GLOBALIZATION AND EMERGING AND RE-EMERGING DISEASES 3
SHSH604 : EVALUATION RESEARCH IN HEALTH 3
SHSH605 : HEALTH POLICY AND HEALTH SYSTEM RESEARCH 3
SHSH613 : SOCIAL INEQUITY AND WOMEN'S HEALTH 3
SHSH652 : DISASTER, RISK AND HEALTH COMMUNICATION 3
SHSH653 : HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT 3
SHSH654 : ADVANCED QUANTITATIVE RESEARCH METHODS 3
SHSH693 : SOCIAL SCIENCES OF TROPICAL DISEASES 3
Thesis Credit
SHSH698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ นักวิจัยด้านสังคมศาสตร์สุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา
-  นักวิจัย นักวิเคราะห์และประเมินนโยบายสุขภาพ
-  นักวิชาการ นักวิจัย สถาบันและองค์กร ด้านการพัฒนาสังคมและสุขภาพภาครัฐหรือเอกชน

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Mahidol Postgraduate Scholarship

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Asst. Prof. Dr. Mark Stephan Felix
    Email : mark.fel@mahidol.ac.th 

    2nd Building, Floor 2nd, Department of Society and Health, 
    Faculty of Social Sciences and Humanities 
    Tel: 0 2800 2841-60 Ext 1201 Fax: 0 2441 0251

 

Program Secretary

Asst. Prof. Dr. Thammarat Marohabutr
    Email : tmrmr7@yahoo.com
    2nd Building, Floor 2nd, Department of Society and Health, 
    Faculty of Social Sciences and Humanities 
    Tel: 0 2800 2841-60 Ext 1201 Fax: 0 2441 0251

Program Coordinator

Ms. Siriorn Klangsumrong
    Email : siriorn.kla@mahidol.ac.th 
   2nd Building, Floor 2nd, Department of Society and Health, 
    Faculty of Social Sciences and Humanities 
    Tel: 0 2800 2841-60 Ext 1201 Fax: 0 2441 0251


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th