เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2509MS00

MASTER OF ARTS PROGRAM IN ENVIRONMENTAL SOCIAL SCIENCES

หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ภาคพิเศษ)

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.sh.mahidol.ac.th
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 20 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑)  สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทาง
สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑)  สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ (ตามที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกำหนด) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓)  มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ ปี
(๔)  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาสิงแวดล้อม

- วิชาสังคมศาสตร์

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00-12.00น. ห้องศรีตรัง ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาบังคับ 21            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวม ไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมวล๕๑๕ : มนุษย์นิเวศวิทยาและสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๖ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๘ : สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๙ : จริยธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๐ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 3
สมวล๖๐๑ : การฝึกภาคสนาม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมวล๕๒๓ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๔ : สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๕ : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 3
สมวล๕๒๖ : พลวัตรประชากรกับสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๗ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๘ : ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สมวล๕๒๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
สมวล๕๓๐ : หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๑ : เทคนิคการวางแผนและประเมินโครงการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๒ : สัมมนาสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3
สมวล๕๓๓ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมเมือง 3
สมวล๕๓๔ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมชนบท 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สมวล๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สมวล๕๑๕ : มนุษย์นิเวศวิทยาและสังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๖ : กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๗ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๘ : สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๑๙ : จริยธรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๐ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 3
สมวล๖๐๑ : การฝึกภาคสนาม 3
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สมวล๕๒๓ : เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๔ : สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๕ : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม 3
สมวล๕๒๖ : พลวัตรประชากรกับสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๗ : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๒๘ : ชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3
สมวล๕๒๙ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3
สมวล๕๓๐ : หลักการและยุทธศาสตร์การวางแผนสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๑ : เทคนิคการวางแผนและประเมินโครงการสิ่งแวดล้อม 3
สมวล๕๓๒ : สัมมนาสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3
สมวล๕๓๓ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมเมือง 3
สมวล๕๓๔ : สัมมนาสภาวะแวดล้อมชนบท 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สมวล๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  หัวหน้าส่วนงานด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
-  นักวิจัยที่มีทักษะและความชำนาญการวิจัยด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
-  นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการต่าง ๆ
-  บุคลากรทางการศึกษาด้านสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

-

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.วนิพพล มหาอาชา

E-mail: wanippol.maa@mahidol.ac.th

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมสาสตร์และมนุษยศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทร:  081-702-0660

เลขานุการหลักสูตร


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th