เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันศุกร์ที่   14   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2408MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Masters Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Website http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html
Expected number of students 7

1. Admission Requirements

Regular program: Plan A, A2 Applicant
1) Hold a Bachelor's degree in any field of study;
2) Have a cumulative GPA not less than 2.50;
3) Have an English Proficiency Examination score as the requirement of Faculty of Graduate Studies;
4) Applicants with other qualifications may be considered by the Program Director, committee, and
the Dean of Faculty of Graduate Studies.
 

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400 or
  MU GRAD TEST minimum 36  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 54 or
  TOEFL-ITP minimum 480 or
  MU GRAD TEST minimum 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 09.00 - 12.00 น. Building 1, 1st Floor, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Plan A2
Prerequisite Course No Credit
Required Courses 18            Credits
Elective Courses not less than 6            Credits
Thesis 12            Credits
Total not less than 36            Credits

Plan A2

Prerequisite Courses Credit
ENMT630 : FUNDAMENTAL OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT 1
Required Courses Credit
ENMT631 : INDUSTRY ECOLOGY AND SYSTEM APPROACH 3
ENMT632 : ENVIRONMENTAL RISK MANAGEMENT 3
ENMT633 : APPLIED ECONOMICS FOR NATURAL RESOURCE SUSTAINABILITY 3
ENMT634 : HOLISTIC RESOURCES INVENTORY AND ENVIRONMENTAL SURVEY 3
ENMT635 : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY IN PRACTICUM 3
ENMT636 : INTEGRATED RESEARCH FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY 3
Elective Courses Credit
ENMT637 : ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS 3
ENMT638 : ENERGY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD 3
ENMT639 : OCCUPATIONAL AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM 3
ENMT640 : FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM 3
ENMT641 : SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT STANDARD SYSTEM 3
ENMT642 : SOCIAL RESPONSIBILITY STANDARDIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 3
ENMT643 : SUSTAINABLE EVENTS STANDARD 3
ENMT644 : ENVIRONMENTAL COMMUNICATION FOR SOCIAL CHANGE 3
ENMT645 : SOLID AND HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT 3
ENMT646 : TECHNOLOGY FOR WATER QUALITY MANAGEMENT 3
ENMT647 : SOIL RESOURCE AND LAND USE FOR SUSTAINABLE INDUSTRY 3
ENMT648 : BIODIVERSITY CONSERVATION AND MANAGEMENT 3
ENMT649 : ECOSYSTEM RESTORATION 3
ENMT650 : SUSTAINABILITY AND ECOSYSTEM HEALTH 3
ENMT651 : CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT 3
ENMT652 : DISASTER MANAGEMENT 3
Thesis Credit
ENMT698 : THESIS 12

8. Job Option after Graduation

-  Environmentalist
-  Environmental Operations Manager
-  Environmental Manager
-  Environmentalist Auditor
-  Environmental Advisor

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

Research Supplies Fee Allocation (for students who pass their proposal defense within 3 semester)

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

    Dr. Kamalaporn Kanongdate
    Email : kamalaporn.kan@mahidol.edu

    Building 1, 3rd Floor,
    Faculty of Environment and Resource Studies
    Tel: 0 2441 5000 ext. 1316

Program Secretary

    Dr. Narin Boontanon
    Email : narin.boo@mahidol.ac.th

    Building 2, 2nd Floor,
    Faculty of Environment and Resource Studies
    Tel: 0 2441 5000 ext. 2211

Program Coordinator

    Ms. Palin Chaweekaewdee
    Email : palin.chw@mahidol.edu

    Education Services Department

    Building 1, 1st Floor
    Faculty of Environment and Resource Studies
    Tel: 0 2441 5000 ext. 1113


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th