เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอังคารที่   11   สิงหาคม   พ.ศ. 2563

Prospective Students


 Admission Period:   Round 1st    15 November 2018 - 31 January 2019

Programme Code 2407DG00

DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES (INTERNATIONAL PROGRAM)

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Major -
Level Doctoral Degree Programme
Faculty/Institute FACULTY OF ENVIRONMENT AND RESOURCE STUDIES
Website http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html
Expected number of students 5

1. Admission Requirements

1. A candidate must have one of the two following main requirements :
1.1 Candidates should have a Bachelor's degree or be studying in the last semester of
Bachelor's degree in a Science, Engineering, or Social Sciences Programme in any
discipline with ongoing experience or activities related to Environment.
1.2 Candidates should have a Master's degree in any discipline within either a Science, or
Engineering, or Social Sciences Programme.
Experience doing research and being published in an international journal will be a good
advantage.
2. have a minimum grade point average of 3.50
3. submit (3 copies) evidence of scholarly or professional attainments and show satisfactory
research preparation to the Programme Committee;
4. exceptions from the above conditions may be granted by the Programme Committee
under exceptional circumstances.

2. English Language Proficiency

Minimum English Proficiency Score for Admission

  IELTS minimum 3.0 or
  TOEFL-IBT minimum 32 or
  TOEFL-ITP minimum 400  

English Proficiency Score for Graduation

  IELTS minimum 5.0 or
  TOEFL-IBT minimum 61 or
  TOEFL-ITP minimum 500  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. Selection Method

- Consideration of Application Documents
- Interview

4. Examination Schedule

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันพุธ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) เวลา 9.00 น. ห้องประชุม 1103 อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. Required Documents

Applicants must upload a scanned copy of following documents (PDF format) through the online admission system:

1. English Proficiency Score Certificate (with 2-year validity)

Condition for Applicants :
Applicant without valid English score is initially allowed to submit application


2. Degree Certificate / Certification of being study in the final year or waiting for graduation.
3. Academic Transcript / Grade Report.
4. Photo (jpeg format)
5. Thai Citizen ID Card
6. Certificate of Change of Name/Surname (if any)
Other(s)
- 1.Concept Paper

Applicant must submit all required documents for each program of application.

6. Application Process

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. Curriculum Structure

Total not less than 48            Credits
Plan 1
Dissertation 48            Credits

Plan 1

Dissertation Credit
ENID898 : DISSERTATION 48

8. Job Option after Graduation

สามารถประกอบอาชีพภายในและต่างประเทศในตำแหน่ง ดังนี้
-  นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
-  นักวิชาการและนักบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
-  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ในสถาบันการศึกษา

9. Additional Information

-

10. Details of Scholarship

-

11. Estimated Tuition Fee

More Information at https://graduate.mahidol.ac.th . Look for the topic : Tuition and Fees

12. Contact the Programme

Program Director

Assoc.Prof.Dr.Nathsuda  Pumijumnong

Email : Nathsuda.Pum@mahidol.ac.th

Building 2,Floor 3 Faculty of Environmental and Resouce Studies

Tel. 02 4415000 Ext.2311

Program Secretary

Lect.Dr.Paramita  Punwong

Email : Paramita.Pun@mahidol.edu

Building1, Floor 3 Faculty of Environment and Resourse Studies

Tel. 02 4415000 Ext.1313

Program Coordinator

Miss Pailin  Bunnak

Email : Pailin.bun@mahidol.edu

Building 1 Floor 1 Faculty of  Environment and Resource Studies

Tel. 02 4415000 Ext. 1111 


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th