เปิดให้ทดลองใช้งานเว็บไซต์หลัก (เวอร์ชั่นใหม่)Go

   วันอาทิตย์ที่   7   มีนาคม   พ.ศ. 2564

ผู้สนใจเข้าศึกษา


 กำหนดการรับสมัคร:     รอบที่ 2 :     01 มีนาคม 2562 - 17 พฤษภาคม 2562

รหัสหลักสูตร 2402MG00

MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY AND INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL SECURITY

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม

วิชาเอก -
ระดับ ปริญญาโท
คณะ/สถาบัน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
เว็บไซต์ http://www.en.mahidol.ac.th/eng/index.html
จำนวนที่คาดว่าจะได้รับตลอดปีการศึกษา จำนวน 10 คน

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒
(๑) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตรปริญญาตรี  สาขา
วิชาวิทยาศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒) ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
(๓) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแผน ข
(๑)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
(๒)ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และมีประสบการณ์การทำงาน
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๓)ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้า
ศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษของหลักสูตร

เกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 32 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 400 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 36  

เกณฑ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

  IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือ
  TOEFL-IBT ไม่ต่ำกว่า 54 หรือ
  TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 480 หรือ
  MU GRAD TEST ไม่ต่ำกว่า 60  
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดรับผลคะแนนการทดสอบ TOEFL-iBT หรือ IELTS ที่มาจากศูนย์สอบโดยตรงเท่านั้น ดังนั้นหากผู้สมัครมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว ขอให้ติดต่อศูนย์สอบเพื่อส่งผลคะแนนมายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง ลงทะเบียนได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/form01/

3. วิธีการคัดเลือก

- พิจารณาจากเอกสารประกอบการสมัคร
- สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของหลักสูตร
- สอบสัมภาษณ์

4. กำหนดการสอบคัดเลือก

กำหนดการสอบข้อเขียน
วันเสาร์ 1 มิถุนายน 2562
เวลา:
สถานที่: ประกาศสถานที่สอบข้อเขียน วันอังคาร 28 พฤษภาคม 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th
 
 มี  การสอบข้อเขียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
สถานที่ (ห้อง /ชั้น /อาคาร/ คณะ/ วิทยาเขต) 9.00 ถึง . 12.00. ห้องประชุม อาคาร 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ศาลายา
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกำหนดการอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันพุธ 12 มิถุนายน 2562 ที่ www.grad.mahidol.ac.th

5. หลักฐานการสมัคร

ผู้สมัครต้องสแกนเอกสาร โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ที่รองรับการสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น (ยกเว้นเฉพาะรูปถ่ายให้เป็นไฟล์ JPEG)

1. หนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครหลักสูตรนี้ :
ไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ / มีผลคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา - สามารถสมัครได้


2. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้าย หรืออยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ โดยมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561)
3. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript / Grade Report)
4. รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำหรือหมวก และ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. สำเนาบัตรประชาชน
6. หลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


ให้ผู้สมัคร Upload ไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้มากกว่า 1 หลักสูตรสาขาวิชา โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามจำนวนหลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร

6. วิธีการรับสมัคร

สมัครผ่านระบบ Online Admission ที่ www.grad.mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

7. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก๒
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6            หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
แผน ข
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18            หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12            หน่วยกิต
สารนิพนธ์ 6            หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36            หน่วยกิต
รายวิชาในหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สวทน๗๐๐ : พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สวทน๖๐๑ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๐๒ : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารเพื่อผลผลิตทางธรรมชาติ 3
สวทน๖๐๘ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๗๐๓ : การออกแบบทางนิเวศเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๗๐๔ : หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๗๐๕ : การศึกษาแบบองค์รวมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม 1
สวทน๗๐๖ : การประเมินและวิเคราะห์ระบบในภาคสนาม 1
สวทน๗๐๗ : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมในภาคสนาม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวทน๖๑๐ : เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 3
สวทน๖๑๑ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๑๒ : เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3
สวทน๖๑๓ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสัตว์ป่า 3
สวทน๖๑๔ : เทคโนโลยีเพื่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์และโลหะหนักโดยวิธีชีวบำบัด 3
สวทน๖๑๕ : การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความล่อแหลมของชุมชน 3
สวทน๖๑๖ : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๑๗ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๑๘ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 3
สวทน๖๑๙ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางไม้ 3
สวทน๖๒๐ : การใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียชีวภาพ 3
สวทน๖๒๑ : เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 3
สวทน๖๒๒ : เทคโนโลยีและคุณค่าทางสังคม 3
สวทน๖๒๓ : เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา 3
สวทน๖๒๔ : ไซเบอร์เนติกส์และการเข้าสู่ระบบ 3
สวทน๖๒๕ : หลักการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๒๖ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๒๗ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
สวทน๖๒๘ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรประมง 3
สวทน๖๒๙ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดการของเสีย 3
สวทน๖๓๐ : การจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวทน๖๓๑ : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๓๒ : มลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๓๓ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการพลังงาน 3
สวทน๖๓๔ : การประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3
สวทน๖๓๕ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการคุณภาพน้ำ 3
วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต
สวทน๖๙๘ : วิทยานิพนธ์ 12

แผน ข

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน หน่วยกิต
สวทน๗๐๐ : พื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
หมวดวิชาบังคับ หน่วยกิต
สวทน๖๐๑ : เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๐๒ : การวิเคราะห์การไหลเวียนของสสารเพื่อผลผลิตทางธรรมชาติ 3
สวทน๖๐๘ : วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสัมมนาทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๗๐๓ : การออกแบบทางนิเวศเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๗๐๔ : หลักการประเมินเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๗๐๕ : การศึกษาแบบองค์รวมด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในภาคสนาม 1
สวทน๗๐๖ : การประเมินและวิเคราะห์ระบบในภาคสนาม 1
สวทน๗๐๗ : การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมในภาคสนาม 1
หมวดวิชาเลือก หน่วยกิต
สวทน๖๑๐ : เทคนิคการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ 3
สวทน๖๑๑ : เทคโนโลยีหุ่นยนต์สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๑๒ : เทคโนโลยีสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3
สวทน๖๑๓ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการจัดการสัตว์ป่า 3
สวทน๖๑๔ : เทคโนโลยีเพื่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์และโลหะหนักโดยวิธีชีวบำบัด 3
สวทน๖๑๕ : การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความล่อแหลมของชุมชน 3
สวทน๖๑๖ : เทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๑๗ : เทคโนโลยีสีเขียวสำหรับการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๑๘ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ 3
สวทน๖๑๙ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางไม้ 3
สวทน๖๒๐ : การใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียชีวภาพ 3
สวทน๖๒๑ : เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 3
สวทน๖๒๒ : เทคโนโลยีและคุณค่าทางสังคม 3
สวทน๖๒๓ : เทคโนโลยีการจัดการดินที่มีปัญหา 3
สวทน๖๒๔ : ไซเบอร์เนติกส์และการเข้าสู่ระบบ 3
สวทน๖๒๕ : หลักการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๒๖ : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๒๗ : อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3
สวทน๖๒๘ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรประมง 3
สวทน๖๒๙ : นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดการของเสีย 3
สวทน๖๓๐ : การจัดการความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 3
สวทน๖๓๑ : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๓๒ : มลพิษสิ่งแวดล้อม 3
สวทน๖๓๓ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการจัดการพลังงาน 3
สวทน๖๓๔ : การประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3
สวทน๖๓๕ : เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการคุณภาพน้ำ 3
สารนิพนธ์ หน่วยกิต
สวทน๖๙๗ : สารนิพนธ์ 6

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-  บุคลากรทางการศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อม
-  นักวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม
-  นักวิจัยภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นสาขาสิ่งแวดล้อม
-  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

9. รายละเอียดอื่นๆ

-

10. ทุนการศึกษาของหลักสูตร

ทุนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ทุนนำเสนอผลงานวิจัย

11. ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ดูรายละเอียด ที่ https://graduate.mahidol.ac.th หัวข้อ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

12. ข้อมูลติดต่อ

ประธานหลักสูตร

ดร. กันต์ ปานประยูร

gunn.pan@mahidol.ac.th

0-2441-5000 ต่อ 2215

 

เลขานุการหลักสูตร

นางสาวอุทุมพร  ไวฉลาด

นักวิชาการศึกษา(ผู้ชำนาญการพิเศษ) 
0-2441-5000 ต่อ 1109
e-mail : utumporn.wai@mahidol.ac.th


หมายเหตุ* การดำเนินการในการส่งเอกสาร ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเข้าศึกษา ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าศึกษา จะต้องดำเนินการให้สถานศึกษาส่งบันทึกผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หากไม่ดำเนินการตามวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับเอกสารที่ไม่ได้ใส่ซองปิดผนึกประทับตรามหาวิทยาลัย

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ คลิกที่นี่


หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัคร ติดต่อได้ที่ งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2441 4125-38 ต่อ 110-115
gradthai@mahidol.ac.th